is toegevoegd aan je favorieten.

Carmelrozen; geïllustreerd maandschrift gewijd aan de vereering van Maria, jrg 4, 1915, no 8, 1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* DEJ PATER VAN DE MOEDER GODS. *

EEN VERHAAL UIT DEN TIJD DER HERVORMING.

NAAR HET DUITSCH DOOR A. W.

(VERVOLG)

VI.

De pater van 0.1. vrouw IN DEN OORLOG.

ange, lange jaren woedde de geesel SM T :#H van den oorlog | A in Duitschland en daarenboven stond het treurig geschapen met den godsdienst. Aanhangers van Luther en Calvijn en Zwingli waren voortdurend met elkander in twist; slechts in één zaak waren zij het roerend eens : de trouwe katholieken moesten vervolgd worden. Behalve in Beieren, waar de beide hertogen met hunnen kanselier ijverden voor de ongereptheid van het katholicisme, werd de afval van de oude Moederkerk steeds grooter. Want de protestantsche vorsten en magistraten, hunkerend naar de rijke goederen der kerk, zetten hunne onderdanen daartoe aan. Zij zegden ook aan Karei V de gehoorzaamheid op en vereenigden zich in een verbond, dat naar het Thiiringsche stadje van dien naam, Schmalkaldisch verbond genoemd wordt. In den zomer van 1546 sloegen zij het beleg voor de

sterke vesting aan den Donau, Ingolstadt, die zij bombardeerden. Pater Joannes bevond zich daar in ’t klooster. De eerste tien jaren had hij als priester in den stillen vrede van het klooster te Landshut geleefd, arbeidend aan eigen volmaking en aan het zielenheil der bevolking, die hem een groote vereering toedroeg. Sabine, zijn moeder, was na haar wonderbare genezing op den dag van de eerste H. Mis van haar zoon voortdurend in het bezit van haar geestelijke vermogens gebleven, maar haar hooge ouderdom bracht groote lichamelijke verzwakking. Daarbij kwam het verdriet over de afwezigheid van haar man, die reeds lang geleden dienst had genomen in het leger tegen de Turken. Sinds dien had zij niets meer van hem vernomen, totdat zij ten slotte de verpletterende tijding vernam, dat haar Peter door het kromzwaard der Muzelmannen gesneuveld was. De dood van haar man was voor haar het begin van het einde. Na een korte ziekte zag men haar zoon pater Joannes aan haar heilig steifbed.

Had de vrome priester zijn lichamelijke moeder steeds innig bemind, zijn geestelijke moeder, de orde van