is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor artsenijkunde; het Nederlandsche apothekersblad-officieel orgaan van de Nederlandsche Apothekerskamer, jrg 1, 1943, no 21, 22-05-1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIJDSCHRIFT VOOR ARTSENIJKUNDE

HET NEDERLANDSCHE APOTHEKERSBLAD OFFICIEEL ORGAAN VAN DE NEDERLANDSCHE APOTHEKERSKAMER Uitgever: De Nederlandsche Apothekerskamer. Elandstraat 2, ’s-Gravenhage Advertenties; N.V. De Arbeiderspers, Hekelveld 15, Amsterdam-Centrum Hi; dopsteller: W. F. Daems. Haarlem. Rijksstraatweg 33 – Opstelraad; Voor wetenschappelijk berichten: Dr H. J. van Giffen. Amsterdam; L.G. Luinmg-Grooters, Haarlem – V; wetenschappelijke en maatschappelijke berichten: Dr F. Grendel. Den Haag, t. A. J. T ele, Oss – Voor mededeelingen van de secretarie; Mr K. Molenaar. Den Haag Abonnementsprijs: fl. 16.50 p. jaar. Buitenland f1.20.- p. jaar. Losse nummers f1.0.40 Nummer 21 22 Mei 1943 ie Jaargang Een en ander uit het leven van J. K. Hasskarl Dt boekbespreking van ~Deutsche Wissenschaftler und Forscher im Niederlandischen Raum seit 1600” (I .v.A. 1943, Nr 19, blz. 400) wordt door recensent beëindigd met de opmerking: „Van den Duitschen botanicus J. K. Hasskarl geeft het boekje geen enkelen datum. Het zou de moeite waard zijn van dezen man, die in dienst van onze regeering onder gevaarlijke en moeilijke om* standigheden de cultuur van den kinaboom op Java uitvoerbaar maakte, meer data en bijzonderheden te verzamelen.’ Gaarne wil ik op deze suggestie ingaan en enkele gegevens ver* melden over den grooten botanicus. Ik moet mij evenwel in hoofd* zaak beperken tot hetgeen in A. Tschi r c h, Handbuch der Pbarmakognosie, Dr M. ,T. Sirks, Indisch natuuronderzoek en Dr K. W. van G o r k o m’s Oost*lndische Cultures wordt ver* meld; de tijd ontbreekt mij, thans uitvoeriger inlichtingen te ver* zamelen. Justus Karl Hasskarl werd op 5 December 1811 te Kassei ge* boren. Nadat zijn familie met hem naar Bonn was verhuisd, be* zocht hij aldaar het gymnasium. Het gymnasiaal onderwijs even* wel scheen hem weinig te bevredigen, hij had daarvoor blijkbaar een te actieven aard: hij wilde reizen en de wereld zien. Hij ver* bet dan ook het gymnasium en verbond zich als tuinmansjongen aan den botanischen tuin te Poppelsdorf bij Bonn. Daarna ging hij plantkunde studeeren te Bonn, waar hij de aandacht trok van

417