is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor artsenijkunde; het Nederlandsche apothekersblad-officieel orgaan van de Nederlandsche Apothekerskamer, jrg 1, 1943, no 21, 22-05-1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

professor G o 1 d f u s s. Deze bracht hem in kennis met een ree er te Rotterdam, die hem de gelegenheid verschafte met een zi. er schepen een reis naar Java te maken. Te Batavia kwam H s< karl in aanraking met den Chef van den Geneeskundigen Die .st,

Dr E. A. F rit ze, die zich zeer voor natuurwetenschappelijke; -n* gelegenheden interesseerde. Hij verkreeg in het belang an Hasskarlde medewerking van D ia r d, den Chef der Natuur* kundige Commissie. Zoo geschiedde het, dat Hass ka r 1 0| 21) December 1837 werd benoemd tot assistenThortulanus an ’s=Lands Plantentuin te Buitenzorg, waarbij hem uitsluitend iet botanisch gedeelte werd opgedragen. Van belangwas, dat onder invloed van Scharten, den kapiteindntendant bij het huis an den Gouverneur*Generaal, bij de benoeming werd vastges* ld. dat Hasskarl onmiddellijk onder de bevelen van den intern, nt werd geplaatst. Daardoor werd de invloed van ondeskundige rnili* tairen op de zaken van Plantentuin verscherpt, zocdat deze inrichting gedurende 30 jaar (tot 1868) feitelijk onder mi* taire dictatuur stond. De groote, wetenschappelijke mannen in dien tijd aan den plantentuin verbonden, zijn daardoor dikv ijls in hun arbeid gestoord en geremd en het heeft hen vaak groote moeite gekost, dwaze en onoordeelkundige maatregelen, door op macht beluste officieren ingesteld, te niet te doen of te omzeiicn. Ook Hasskarl heeft onder die militaire dictatuur geleden. Hasskarl kwam onder den hortulanus Teysmann te staan, die van de grootere wetenschappelijke ontwikkeling van ijn ondergeschikte veel profijt heeft gehad. Hasskarl werd de leermeester van zijn onmiddellijken chef. De arbeid van het Fransch*Nederlandsch*Duitsche driemanschap Diard*Teysmann*Hasskarl heeft, ondanks de gesigna* leerde militaire tegenwerking, rijke vruchten voor ’s*Lands Plan* tentuin afgeworpen. De systematische rangschikking der planten inden tuin, die van zoo groote waarde zou blijken te zijn, werd voornamelijk door den ijver en de kunde van Hasskarl door* gevoerd. Melchior Treub zegt hiervan: „Op dit oogenblik nog dankt ’s*Lands Plantentuin te Buitenzorg inde allereerste plaats zijn wetenschappelijke beteekenis aan de voor een halve eeuw ingevoerde systematische rangschikking inden botanischen tuin ’ Aan dit denkbeeld, door Hasskarl het eerst verwezenlijkt en waaraan Teysmann, soms de hoogste tegenwerking trotsee* rend, streng de hand heeft gehouden, dankt de Buitenzorgsche instelling thans de mogelijkheid, om een gemakkelijk station te zijn voor buitenlandsch'e botanisten, die eenige maanden aan de bestudeering der tropische plantenwereld willen wijden.’ Ook Hasskarl was het, die den tweeden catalogus van den tuin samenstelde, waarvoor een groot aantal planten werd gede* termineerd en uitgeplant. De eerste catalogus was door BI urne bewerkt en door allerlei veranderingen inden tuin geheel ver*

418