is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wenn Einer eine Reise thut, darm kann er was erzahlen. Dit gezegde van Claudius, waarmede ons geacht medelid aanving, heeft hij wel bevestigd en ons zeer veel medegedeeld van het land, de nijverheid en een aantal merkwaardige inrigtingen. Inzonderheid trof ons de beschrijving van de Niagara-falls en zulks temeer, dewijl het ons dooreen ooggetuige werd medegedeeld, die bij de beschrijving van dit majestueus natuurtooneel op nieuw in geestdrift ontstoken werd. De voordragt werd zeer verlevendigd dooreen aantal fraaije afbeeldingen van de door hem bezochte plaatsen, uit Amerika medegebragt. Het Departement stelde er prijs op een uittreksel uit het reisverslag van onzen waardigen kunstbroeder Kraepelien mede te deelen; het getuigt van zijne zucht voor wetenschap en belangstelling inde pharmacie, welke hem, onder alle omstandigheden en op alle plaatsen vergezelt en hem zelfs inde nieuwe wereld niet verliet, te midden van vrienden en geliefde bloedverwanten, om wier wille alléén hij, op zijnen reeds gevorderden leeftijd, zulk eene reis ondernam. Departement Rotterdam. Vergadering van Januarij 1861. Het Journalistisch rapport, bij monde van het lid W. Robertsen Az. uitgebragt, behandelt de volgende onderwerpen : 1. Over de chemische en electro-lytische middelen, geschikt om de tegenwoordigheid van kwik, voornamelijk in dierlijke stoffen aan te toonen. Men zie over dit onderwerp ; Tijdschrift voor Wetenschappelijke Pharmacie 1861, Ho. 1, pag. 27. 2. Over de werking van koud water op gewreven amylum. Delffs toont aan, dat gewreven amylum aan koud water eene stof afstaat, die de zamenstelling van de stijfsel C 6 H5 05 of een veelvoud daarvan moet hebben. Hij stelt voor deze stof te noemen amylogene. (Journ. de Pharm, et de Chim., Nov. 1860.)

64