is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontstane praecipitaat weder opgelost is. Hierbij wordt nu zoo veel eener oplossing van acidum tartaricum gevoegd , dat er een praecipitaat begint te ontstaan en even zigtbaar blijft, waarna bet vat verder met water aangevuld en boven eene spiritus-vlam gelijkmatig verhit wordt. Langzamerhand zet zich nu van onder af naar boven toe eene fraaije spiegelende zilverhuid af, die eindelijk het geheele vat inwendig bekleedt. Hoe gelijkmatiger de verwarming plaats heeft , hoe schooner en duurzamer de verzilvering geschiedt. Spreker verzilverde op deze wijze eene glazen buis binnen weinige oogeublikken. Het C en H van het wijnsteenzuur ontnemen hierbij O aan het oxydum argenticum , waardoor het zilver gereduceerd wordt. 2. Over het verbranden van magnesium voor de blaaspijp. Spreker vertoonde dit schoone wit-blinkend metaal, hetwelk vervolgens door eene door de blaaspijp aangeblazen vlam verhit werd. Spoedig ontvlamde het metaal hierbij en brandde ook buiten de vlam voort met een verblindend schitterend wit licht, tot dat alles in oxyde veranderd was. Bunsen heeft van deze eigenschap van het magnesium gebruik gemaakt tot vervaardiging vaneen lampje, dooreen magnesiumdraad spiraalsgewijs gewonden in eene alcohol vlam te brengen. 3. Eveneens werd door Z. Ed, het metaal chromium ter bezigtiging gesteld en de verbranding daarvan in gesmolten chloras kalicus getoond. Toen namelijk de chloras kalicus sterk genoeg verhit was , dat er O begon ontwikkeld te worden, werd het metaal, dat ineen graauwr poeder bestond, er in gebragt. Bij iedere toevoeging verbrandde het chromium met een verblindend licht. 4. Over eene nieuwe reactie op cholestearine. 2 vol. zoutzuur of liever zwavelzuur en 1 vol. van eene matig verdunde oplossing van chloretum ferrieum leveren eene vloeistof, welke in staat is geringe hoeveelheden cholestearine aan te toonen. Hiertoe werd een weinig zuiver cholestearine met het proefvoeht verwarmd , waardoor weldra eene karmijnroode, daarna donker violette kleur zigtbaar werd. Bij voortgezette verhitting oefent, als men zwavelzuur gebezigd heeft, dit zuur

66