is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schrijver heeft proeven genomen met oplossingen van onzijdige cholzure ammonia en glycocholzure soda, volgens de wijze van Pettenkofer, om de grens der reactie te bepalen. Hij vermengde daartoe 3 C C van de galzure oplossing met % volume geconcentreerd zwavelzuur en voegde daarna éénen druppel van eene suikeroplossing van 10 pCt. toe. Het best wordt de reactie bespeurd, wanneer men bij 70“ a 75“ verwarmt. Eene oplossing die */l0 pCt. cholzuur bevatte, gaf eene schoone purper-violette kleur. Bij Vjo pCt. was de nuance purperrood, eenigzins naar het violet overhellende; bij ys3 pCt. ontstond nog slechts eene flaauwe wijnroode kleur en bij Vioo pCt. werd slechts eene flaauw gele vloeistof verkregen, die zelfs na verloop van tijd niet rood werd. De oplossingen van het glycocholzuur vertooneu bij denzelfden concentratie-graad eene merkbaar flaauwere kleur-reactie. Men kan de grenzen dezer reactie aanmerkelijk uitbreiden, indien men volgens den schrijver de wijze van werken aldus wijzigt: Één druppel eener chol- of glycocholzuur bevattende oplossing wordt ineen porceleinen schaaltje vermengd met éénen druppel verdund zwavelzuur (4 deelen water en 1 deel zwavelzuur) en een spoor eener suikeroplossing en alsdan onder zachte verwarming boven eene spirituslamp verdampt. Het gelukte hem op deze wijze nog c/00 milligram der zuren zonder eenigen twijfel te ontdekken. De rapporteur toont beide wijzen van bewerking, doch doet tevens opmerken, dat volgens de wijze van Pettenkofer Vioo pCt. galzuur zeer duidelijk te ontdekken is. Daar in urine verschillende stoffen voorkomen, die oorzaak zijn, dat het onderzoek op galzuren negatieve resultaten oplevert, niettegenstaande deze zuren er opzettelijk zijn bijgevoegd , zoo behoort de urine vooraf eenige bewerking te ondergaan. Het best handelt men als volgt: Nadat de urine tot siroop-dikte is uitgedampt, wordt zij met gewonen wijngeest uitgetrokken, de alcoholische oplossing op nieuw verdampt en het overblijfsel met absoluten alcohol behandeld. De dus verkregene vloeistof wordt van wijngeest bevrijd,

70