is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leden kunnen tellen en het Departement dus met 2 leden zal vermeerderd zijn.

In dit jaar heeft geene Bestuurs-vepandering plaats gehad, daar met den aanvang van het Maatschappelijk jaar de Secretaris volgens den rooster had moeten aftreden, deze, daartoe door het Departement uitgenoodigd, zijn post bleef vervullen. Het Bestuur is alzoo zamengesteld uit de volgende leden: P. J. Haaxman, President. E. A. van den Burg, Vice-President. P. Droogleever Portuyn, Secretaris. B. W. A, Yo s, Penningmeester en G. H. Eshuijs. Het personeel der verschillende vaste Commissiën onderging geene verandering. Yoor de Commissie ter redactie der stukken om inde Bengten te worden opgenomen , werden benoemd de heeren P. J. Haaxman, W. EobertsonAz. en A. C.Cramer, De Einantiële toestand des Departements is niet ongunstig en dooreen zuinig beheer der geldmiddelen zijn alle gewone en buitengewone uitgaven bestreden kunnen worden en ondervond de boekverzameling ook door aankoop weder uitbreiding. Onze Verzamelingen zijn in eenen goeden staat gehouden, dank zij den ijver en de zorg der verschillende daarover gestelde Commissiën. Door de mildheid yan eenige onzer leden en ook van elders, zagen wij deze weder in uitgebreidheid toenemen, waarvoor aan allen (met aanbeveling voor de toekomst) dank wordt toegebragt. bet genomen besluit op de Algemeene Vergadering, dd. 19 Junij 1860, dat aan de uitgave van bet Compendium vanwege de Maatschappij geen gevolg zal worden gegeven, achtte dit Departement bet noodig, dat een herdruk van zijne uitverkochte Handleiding zou bezorgd worden. De Commissie daarvoor vroeger benoemd is weder diligent verklaart en aanvaardde op nieuw de haar opgedragen taak.

114