is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 1, 03-04-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceutisch Weekblad VOOR: NEDERLAND.

ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWURDA, Apotheker te Nijmegen.

Het Fharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaturdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang, franco per post, f 4.50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur onmiddelijk of onder couvert van den Uitgever. Prijs der advertentiën: Van i tot 6 Regels fl,— , elke regel meer 13 Cts., behalve het zegclregt.

1' Jaargang. | , 3 April 1804. | JT«. 1.

KEICIOT. Abonnementen op dit blad, voor niet minder Aan een jaar, worden aangenomen door alle Boekhandelaren en door den Uitgever. N°. 2 verschijnt 8 Mei a.s. De jaargang wordt gerekend in te gaan 1 Mei. D. B. GENTEN. Een woord aan mijne kunstbroeders. Een Pharmaceutisoh Weekblad voor Nederland! Ik hoop toch, dat zijne verschijning door U meer met genoegen en belangstelling, dan wel met bevreemding zal vernomen worden. Er is zoo menige klagt, en waarlijk niet zonder reden, opgegaan over de geringe waardering Van onzen stand in ons Vaderland. Niet alleen het oordeel van het groote publiek helt hiertoe over, maar wij moesten, helaas, bij de nieuwe wetsontwerpen op de nitoefening der geneeskunst met grooten spijt ontwaren, hoe weinig zelfs de Hooge Regering doordrongen is Van de waarde van onzen stand en vóór gaat met den pharmaoeut de plaatste onthouden, die hem toekomt. Maar ligt de schuld ook bij ons zelven ? Zijn wij niet het eerst verpligt elk in het bijzonder en naar zijn vermogen grondstoffen bij te brengen, om het gebouw der pharmacie hooger op te trekken en het nieuwen glans en luister re verleenen? Beantwoorden wij aan deze verpligting? De aanbieding der nieuwe wetsontwerpen heeft althans dit goede verrigt, dat zij de beoefenaren der pharmacie heeft wakker geschud. Talrijk zijnde adressen door pharmaceuten aan ’s Lands Vertegenwoordiging opgezonden ; in alle spreekt het bittere gevoel van miskenning, het grievende bewustzijn der teleurgestelde verwachting °p eene betere toekomst. Zoo meenden wij, dat er een gunstig tijdstip geboren rvas tot het oprigten vaneen Weekblad, uitsluitend voorden pharmaoeutischen stand, een Weekblad, waarin de stoffelijke belangen van den pharmaceut worden voor-

gesteld en vertegenwoordigd , waarin hij gelegenheid heeft, onder zijne kunstbroeders van zijne gevoelens te doen blijken en als in dagelijkschen omgang met hen te verkeeren. Gewijd tevens aan de wetenschappen, die met de beoefening der pharmacie inde naauwste betrekking staan, kan zulk een Weekblad dienstig zijn aan het ontwikkelen en verspreiden van nuttige kennis en door eene eenvoudige en beknopte voorstelling der feiten aanleiding geven , om den dagelijkschen vooruitgang der wetenschap te volgen. Toen de Uitgever mij zijji voornemen tot het oprigten vaneen Fharmaceutisch Weekblad voor Nederland deelde, vond ik daarom geen grond hem dit te ontraden. Toen hij mij om de Redactie van het blad verzocht, rezen wel de tallooze bezwaren tot eene eenigzins voldoende vervulling van die taak als zoovele schrikbeelden voor mijn geest, maar toch ben ik geëindigd met mijne toestemming te verleenen, omdat ik moed schepte uit de overtuiging iets goeds te willen voor den stand , dien ik bekleed , hoogacht en liefheb. Heb ik gedwaald in mijne opvatting, heb ik mijne verwachting te hoog gespannen ? Maar neen , ik wil gelooven aan uwe ondersteuning, aan de ijverige medewerking van velen. Dan zou de bloei van ons Weekblad eene krachtige demonstratie worden tegen de miskenning of mindere achting , die onze betrekking ten deel valt. Op de volgende wijze wenschten wij het Pharmaceutisch Weekblad voor Nederland in te rigten: Eerst inden regel eene beschouwing over eenig sociaalpharmaceutisch onderwerp , bijv. artsenij tax, examen , winkelvisitatie enz. Waar men van ons in gevoelen meent te verschillen, zal elke teregtwijzing welkom zijn,J..telkg verbetering met dankbaarheid ontvangen , gjke werping met onpartijdigheid overwogen worden. Hierop volgen bijzondere den stukken. De omvang van dit gedeelV;.i|!