is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 8, 19-06-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PliariMceuüsch Weekblad

YOOR NEDERLAND. ONDEK REDACTIE VAN E. J. OPWIJEDA, Apotheker te Fymegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaturdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, ƒ4.50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddelijk of onder couvert van den Uitgever, uilerlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertenliën: Van 1 tot 6 Regels f I.—, elke regel meer 15 Cl*., behalve het zegelregt.

1' Jaargang'. \ ZOUPAft ,1» Janij 1864. | ]V'>-

Bij dit nommer behoort een Bijblad. De Cyaanpraeparaten der Pharmacopoea Meerlanellca. 11. Acidum hydrocyanicum G«NH aqua solutum. Het was niet onwenschelijk , dat dit praeparaat uit den artsenij voorraad werd weggenomen, dewijl zijn spoedig bederf de werking onzeker maakt, zoodat het cyaanwaterstofzuur dan ook als zoodanig zeer weinig door de geneesbeeren wordt aangewend. De Pharmacopoea Neerlandica vermeerdert die onzekerheid in hooge mate 1° door eene tweeledige opgave der sterkte, 2° door eene onjuist gekozene hoeveelheid der ingrediënten bij de bereiding. 1° Bene tweeledige opgave der sterkte. Na de bereiding te hebben vermeld, zegt de Pharm : „Het aldus bereide «cyaanwaterstofzuur is met eene groote hoeveelheid water «verdund. Één deel van dit zuur bevat gedeelte zuiver «(watervrij ?) zuur ,” hetwelk dus beteekent, dat de Pharm. een tweeprocentig cyaanwaterstofzuur verlangt. Hoe is dit echter te rijmen met hetgeen eenige regels later na de beschrijving der eigenschappen en der herkenning gelezen wordt ? : „Met behulp van salpeterzuur zilveroxyde kan de hoe«veelheid zuur, inde vloeistof aanwezig, bepaald wor«den. Want het zuur, hetwelk voor geneeskundig gebruik «goed bereid is , levert van deze neergeslagene stof, indieu «deze insgelijks goed bereid is en gedroogd , eene hoeveel«beid ten bedrage van 0,12 van het gewigt van het aau«gewende zuur.” Met andere woorden, 100 deelen zuur boeten 12 deelen cyaanzilver leveren. (Latere proeven bebben geleerd, dat voor eene naauwkeurige afscheiding Van het cyaanzilver de blaauwzure vloeistof bij de oplosillng van salpeterzuur zilveroxyde en niet omgekeerd de *dver-oplossing bij de blaauwzure vloeistof moet gevoegd ,TWden.)

Volgens de aequivalentische berekening komen 12 deelen cyaanzilver overeen met 2,4 deel watervrij cyaanwaterstofzuur , want: 134 ; 12 = 27 t x. aequival. van het aequival. van het cyaanzilver: AgCy. cyaanwaterstofz.: HCy. x = 2,4 .... In éénen adem spreekt dus de Pharm. Neerland, een 2 procentig en een 2,4 procentig acidum hydrocyanicum uit. Aan welke bepaling moet zich de apotheker houden ? Men zou gaarne de 0,12 eene drukfout heeten en in 0,10 veranderen , om beide opgaven te doen corresponderen , maar daar staat tegenover , dat weder in andere Pharmacopoeën het acidum hydrocyanicum. tot zelfs 3 procentig wordt verlangd. Niet alleen echter is de opgave der sterkte door hare tweeledigheid onbruikbaar, maar ook 2° Be hoeveelheid der ingrediënten is bij de bereiding onjuist gekozen, De Pharm. laat 2 deelen geel bloedloogzout, in 8 deelen water opgelost, door 1 deel zwavelzuur (met 1 deel water verdund) ontleden en zacht tot droogwordens destilleren. Bij de ontleding van het geel bloedloogzout door zwavelzuur wordt alleen het cyaanpotassium en dan nog slechts voor een | gedeelte ontbonden, het overige £ gedeelte blijft met het ijzercyanure als eene groenblaauwe verbinding terug. Het zwavelzuur vormt met de genoemde potassa, zure zwavelzure potassa. De werking heeft plaats tusschen 6 aeq. zwavelzuur-hydraat en 2 aeq. geel bloedloogzout (cyanetum kalico-ferrosum), waaruit 3 aeq. watervrij cyaanwaterstofzuur ontstaan. De aequivalentische hoeveelheden zijn dus volgens de vergelijking : 2 (FeCy, 2KCy, 3 HO) en 6 (HQ,SO3) = • 2 aeq. bloedloogzout 3 422. 6 aeq. zwavelzuurhydraat =5 294. 3 (KO, HO, 2 S03) en KCy,2Fe Cy eri HO 3 aeq. dubbel-zwavel- de terugblij .^y~aaü“ zure potassa. verbinding van cyaa|i- . wate^stotzuur polassium en ijzer- 81. cyanure.