is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 8, 19-06-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ B L A D TOT HET PHARMACEUTISCH WEEKBLAD

van 19 Jnnij 1864:, F. 8.

Uittreksels uit binnen- en bultenlandsche tijdschriften. Oleum nucum moschatae (Oleum nucistae). Eicker beveelt aan de muskaatboter zelf uitte persen, daar men alsdan niet alleen een beter praeparaat verkrijgt, maar ook dat de helft minder in prijs komt dan het produkt uit den handel. Hij geeft de volgende resultaten zijner bereiding °P: 3-J kilo gebrokene of aangestokene muskaatnoten Werden tot grof poeder gebragt, in twee gelijke deelen Verdeeld, inden bakoven vaneen haard ineen zeer perken zak goed warm gemaakt en tusschen zeer heete Peren platen eener gewone schroefpers zoo sterk mo-PHjk uitgeperst. Bij de eerste persing vloeiden Peen 01. nuc. af, terwijl 3 oneen inden zak waren getrok-eU; het tweede gedeelte gaf lij- oneen, in het geheel Pven dus 3| kilo muskaatnoten 27 medic. oneen olie. Het droegen der krulden veroorzaakt volgens Gaedicke Pooter verlies, wanneer zulks spoedig dan wel langzaam Pschiedt, zoowel inde droogkast als inde lucht, on"crsc lii 11 ig of de kruiden heel of gesneden gedroogd borden. Middel, om geringe hoeveelheden alkohol in vloeistoffen aan 9 Wijzen. Volgens Dr. Carstanjen worden geringe hoeveelheden alkohol in vloeistoffen ontdekt, door bij de te I Pderzoeken vloeistof ineen kolfje eenig platinazwart te rengen, goed door elkander te schudden onder zachte der vloeistof (niet boven 40» C.), dan te treren, eenige droppels potassa-oplossing bij het filtraat Voegen en in eene schaal in het waterbad tot droog- te verdampen. Een gedeelte van het drooge °verblijfsel wordt dan met eenig arsenigzuur ineen gla"etl kolfje verhit, waardoor bij aanwezigheid der geringhoeveelheid alkohol inde oorspronkelijke vloeistof de Pende stinkende reuk naar kakodyl te voorschijn treedt. Droppels alkohol op 1 liter water werden nog duide- door deze reactie herkend. Deze methode (door et> schrijver eene eenvoudige genoemd!) berust derhalve de bekende oxydatie van alkohol door middel van atinazwart en den overgang in azijnzuur, welk azijnzuur 311 potassa gebonden bij drooge destillatie met arsenig> ür het kakodyloxyde (arseenbimethyloxyde: C4HGAsO) ‘eVert. Zuivering van ricinusolie. Om ricinusolie van slijmen?e deelen te bevrijden, alsmede van die deelen, welke achtig vast worden, geeft Neugebauer aan: 3 drachaluin in 1 kilo water op te lossen en met 10 kilo ie zacht op te koken.

j Scheikundig onderzoek van oleum naphae (neroll) op hare echtheid. Hager heeft de verschillende herkenningsmiddelen op de echtheid van deze dure olie onderzocht, doch geen voldoende gevonden, zelfs niet het aangeprezen reagens van Chevallier (droppelen op suiker en dan vermengen met water, waarbij de onechte een bitteren smaak geeft). Hager geeft als een uitmuntend middel ter herkenning het volgende op : Echte neroli geeft, wanneer men 3 droppels in 40—50 droppels sterken wijngeest heeft opgelost, na vermenging onder zachte schudding met geconcentreerd zwavelzuur van 1,83 spec. gewigt een troebel vocht van eene meer of minder roodachtig-donkerbruine kleur, andere oliën geven een helder vocht, nu eens okerkleurig, dan weder van eene roode kleur. Een onderzoek op vette olie moet voorafgaan. Herkenning van andere vetten in traan. Wanneer men 1 deel traan met 3 deelen Engelsch zwavelzuur ineen reageerbuisje goed door elkander schudt, verkrijgt men bij zuivere traan eene volkomene heldere vloeistof, doch bij aanwezigheid van andere vetten een troebel vocht. Nieuw reagens in plaats van lakmoes. Hoor Dr. Bothe wordt in plaats van lakmoes als een zeer gevoelig en goedkoop reagens op zuren en basen aanbevolen een aftreksel van roode-koolbladen met warm water. Het is eene vloeistof van eene violette kleur, die door de minste hoeveelheid alkali, bijv. ammoniak, groen, door de minste hoeveelheid zuur rood wordt. Joodper-praeparaten volgens Parisel. In plaats van syrupus jodeti ferrosi van Dupasquier, altijd eene eenigzins wijdloopige bereiding, geeft Parisel het volgende voorschrift op: Syrupus jodeti ferrosi. %: syrup. gummi arabici unc. 7, naphae unc. 2 J-, sulph. ferros. crystall. gr. 26 , jodeti kalici gr. 32f. Men wrijve de 2 zouten onder elkander en voege er eene kleine hoeveelheid stroop bij, waarna de reactie tusschen beide zouten dadelijk plaats heeft. Door het bijvoegen van de overige hoeveelheid stroop blijft ook de zwavelzure potassa opgelost, die in deze kleine hoeveelheid (omstreeks \ drachme op de once stroop) wel geen schade zal doen. Elk once dezer stroop-bevftt. omstreeks 3 grein joodijzer. De stroop zal -alleen...een ïjzètaohtigen nasmaak hebben , die zelfs niet* onaangenaam ls^t Verder worden door Parisel nog de-Volgende joodjjzer» pillen en joodyzer-oplossing aanbevolen > ' ■ : f