is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 14, 31-07-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. .nu Staat.'het'-niéjt aan mij eigenmagtig opium purum tot 1 ■ den,rang, van htïf. opii te verheffen. Het komt hier te pas ■ ik/hem niet als extract, opii mag aanmer;<*|h , of .ik dan wel onder opium purum verstaan ritsteenpfr'die vraag ligt onmiddellijk het volgende antwoord voor de hand : Pharmaceutisch rangschikt men

• O droogen, stampen en door eeue zeef slaan tot de zuiveringsmiddelen en zoo kan ik dan ook opium, aan deze bewerkingen onderworpen, in onderscheiding van opium crudum opium purum noemen, namelijk een opium door bevrijding van vreemde ligchamen en van water gezuiverd, terwijl dit ophouden zoude opium te zijn , zoo het beroofd werd van zijne eigeudommelijke in water onoplosbare bestanddeelen. En dat geneesheeren werkelijk de beschreven waarde | aan opium purum hechten maar nimmer onder die bei naming extr. opii aq. verstaan, dat is mij uitsluitend gedurende eene 2üjarige praotijk gebleken. Zie hier de reden, waarom ik voor opium purum juist pulvis opii bezig. ÜEd. Dw. Dienaar, E. W. Ansingh. P. S. Wie mijne . proefnemingen gelooft en zienswijze deelt, handele voortaan als ik. Hij, die mij niet gelooft, overtuige zich door proefnemingen en bestrijde mij met de uitkomsten zijns onderzoeks. Daar is pro en daar is contra. Wij meenen onzen lezers eene dienst te doen , wanneer wij thans een punctum zetten bij den onbeslisbaren strijd over de woorden opium depuratum , opium purum, laudanum purum enz., en wij herinneren aan onzen voorslag in No. 11, waardoor elks gevoelen geëerbiedigd en elke onduidelijkheid vermeden wordt. Red. Boekaankondiging. De Champignons door Dr. C. A. J. A. Oudemans. Uitgave der Maatschappij : Tot Nut van ’t Algemeen. Aan de pogingen der Maatschappij: tot Nut vau’t Algemeen, om nuttige kennis onder het volk te verspreiden , is men reeds menig belangrijk opstel verschuldigd. Ook de natuurwetenschappen worden door haar teregt gebezigd als krachtige hefboomen tot verlichting en beschaving, de groote doeleinden, die zich de eerwaardige Maatschappij heeft voorgesteld. Vonden wij van deze pogingen tot verspreiding der natuurwetenschappen reeds zoovele bewijzen inde meerder of minder uitgebreide stukken, door geachte Natuuronderzoekers inden laatsten tijd aan haren Almanak afgestaan, het boven aangekondigde opstel: De Champignons door Dr. C. A. J. A. Oudemans, levert daartoe mede eene zeer merkwaardige bijdrage. Na hare lezing zal elk overtuigd zijn, zooals de Hoogleeraar zegt, dat deze pariaas onder de planten ten volle eene naauwkeurige beschouwing verdienen,, alsmede een billijker oordeel over die verworpelingen der menschen veilen. : Aan de opmerkzaamheid onzer lezers zij dit overzigt vau de familie Fungi zeer aanbevolen. Deze familie j levert ons in ons beroepsleven niet enkel lastige vijanden, bijv. inde draadzwammen, vulgo schimmels, waar- j tegen wij een onophoudelijken strijd hebben te voeren , j maar ook onderscheidene geneesmiddelen, bijv. zwam, bovist, lorkenzwam, judasooren, waarbij wij vooral het moederkoorn tellen. Wij schrijven de volgende bijzonderheid aangaande het Moederkoorn over: „Het moederkoorn is geen zelfstan-

„dige Champignon, maar slechts een ontwikkeliugsvorm „vaneen anderen, een vorm, die niet verandert, zoo„lang de omstandigheden, waaronder hij ontstond, niet „gewijzigd worden. Overdekt men echter moederkoorn , „bijv. ineen bloempot, met vochtige aarde, dan komt „daaruit binnen eenige maanden de werkelijk sporendra„gende Champignon inden vorm van gesteelde purper„aohtige knopjes (Glaviceps purpurea) te voorschijn.” Menigvuldige afbeeldingen versieren en verduidelijken den tekst, terwijl de populaire schrijfwijze geheel aan het doel beantwoordt. Industrieblütler. Wochenschrift für Fortschritt und Aufkldrung auf den Gebieten der Gewerbe, der Hauswirthschafl, Gesundheitspflege , elc. Herausgegeben von Dr. H. Hoger und Dr. E. Jacobsen. Eeeds in N°. 9 hebben wij opmerkzaam gemaakt op | de spoedige verschijning van het tijdschrift, als weekblad ingerigt, waarvan het eerste Nommer den 7den Julij het licht heeft gezien. De namen der Eedacteuren zijn genoegzaam bekend, Dr. Hager door zijne Pharmaceutische Centralhalle, Dr. Jacobsen door zijn Chemisch-technisch Repertorium, maar vooral als de vervaardiger der Knuttel – reime over verschillende chemische en pharmaceutische onderwerpen. De Industrieblatter zijn vooral merkwaardig, omdat zij zich ten doel stellen analysen van geheimmiddelen mede te deeleu, ten einde het publiek voor schade te waarschuwen. Wij willen winst doen met de ondervinding onzer naburen en onzen lezers telkens die analysen mededeelen. De volgende geheimmiddelen vinden wij inde eerstk 3 nommers vermeld: Baubitz Haemorrhoidal-Krduterliqueur, Kiesow's Lebensessenz , Stougthon’s Maagelixir (Menschenvriend !), Morison’s pillen , Keizer-pillen, in dvelke alle de gansch niet onschuldige aloë de hoofdrol speelt. Van het eerste liqueur worden zelfs een paar attesten van hare nadeelige werking medegedeeld. JicMwatten van Br. Patlison. Een slecht soort van watten, aan de eene zijde bestreken met een spiritueus aftreksel van sandelhout, met perubalsem en benzoëhars geparfumeerd. Ernst'zalf tegen de spat der paarden, waarvan het recept door ons reeds in No. 13 is medegedeeld. De verschillende levertranen van den handel: de Basinsohe, de geozoniseerde, de kleurlooze, de Jong’s levertraan, benevens het middel tot vervanging van den levertraan aanbevolen : Geen Dorcher levertraan meer. Syr. de Eaifort jodée de Grimault et Cie. a Paris, door zoovele academiën geapprobiëerd. Gehoor-olie van Br. J. Robinson te Londen. Beroemd middel tegen doofheid. Pleschjes van bijna B med. oneen inbond a, f8,75! Eestanddeelen: zonnebloemolie met i papaverolie, waarin kamfer, yiT cajeputolie ~ j sassafrasolie en , pelargoniumolie en bergamotolie zijn opgelost. Waarde omstreeks 60 ets. James stomachin, een grof poeder tegen slechte spijsvertering , enz. i kilo a 90 ets. Eestanddeelen; 8 proc. ijzervitriool, 50 proc. witte meelsuiker, 30 proc.aardappelmeel , 13 proc. vanille-chocolade, 3 proc. fiju kai neelpoeder. Waarde van kilo omstreeks 10 cents. Voor eene groote verspreiding onder het publiek worden | door de uitgevers uittreksels afgeleverd tegen vergoeding ! van drukloon en papier, om als pakpapier gebruikt te worden, bijv. tot het omwikkelen van artsenijen. Zij hebben bijv. reeds gereed 2500 bladen van „Pattison’s Gichtwatte”, 10000 bladen van „Lebertran und Lebertrausch windel”. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme te Nijmegen.