is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 22, 25-09-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouten tegenover de vochtigheid der lucht. Zuivere potassa-salpeter 14 dagen lang boven water bewaard, bleef zoo goed als droog; bevond er zich soda-salpeter bij, dan had deze 25000/0 water aangetrokken. Deze verhouding, bij de Pruissische artillerie opgemerkt, gaf aanleiding tot de volgende rekening;

Mengsels met 0,5 13 5 10 trokken in % soda-salpeter 14 dagen 2,5 4 10 13 19 °/0 water aan. Fabriekmatige bereiding van chloor. Dr. Clemm wendt daartoe het chloormagnesium aan, waarvan de geconcentreerde oplossing met zooveel poeder van bruinsteen wordt vermengd, dat het mengsel op elk aequivalent mangaanperoxyde 3 aequivalenten chloormagnesium bevat. De bekoelde en vastgewordene massa wordt nu in kleine stukken aan de werking van oververhitten waterdamp (200— 300° C.) blootgesteld en het ontwikkelde chloorgas door eenen toestel, gevuld met stukken bruinsteen, geleid, om het van water en zoutzure dampen te bevrijden. Deze methode verdient volgens den schrijver verre de voorkeur boven de gewone uit bruinsteen en chloorwaterstofzuur , omdat men daarvoor goedkoopere steenen toestellen of kamers kan aanwenden en de chloorontwikkeling veel schielijker plaats heeft. De reactie zal op de volgende wijze geschieden: Mn02 -f- 3 MgCl = 2MgO +MnCI-f-Cl. De overblijvende magnesia: MgO , door koolzuur en waterdamp aan de lucht in neutrale koolzure magnesia (MgO , C02 -f- HO) overgebragt, kan dienen om uit het mangaanchlonu'e koolzuur mangaanoxydule te vormen, hetwelk door roosting bij eenen lagen warmtegraad weder in mangaauhyperoxyde wordt overgebragt. Methode van Schneider tot het aanwijzen van kwikzilver. Er wordt een galvanische stroom geleid inde vloeistof , Welke men onderzoeken wil, door middel eener batterij uit 3 tot 4 elementen van Grove, waarvan de anode uit eene gouddraad bestaat, die aan het eene eiudeknodsvormig is verdikt. De electrolyse wordt gedurende 48 uren voortgezet, daarna de bij aanwezigheid van kwikzilver verkwikte gouddraad ineen glazen buisje gebragt en gegloeid, waarbij het kwikzilver als een witgraauw sublimaat aan het koude gedeelte van het buisje aanzet. Brengt men in dit sublimaat , met het gedeelte van het buisje afgezonderd, een spoor jodium en verwarmt men, dan verkrijgt men bij het doorstrijken van den jooddamp door het sublimaat een rooden aanslag van kwikzilverjodide. Herkenning van koper in extracten, voedingsmiddelen enz. De gewone wijze, die hiervoor wordt aangegeven, is het plaatsen van blank ijzer inde verdachte stof. Eeeds k 1. jaar heeft Hager opmerkzaam gemaakt, dat het onderzoek tot een veel beter resultaat leidt, wanneer bleu inde zure of zuurgemaakte vloeistof eene spiraalvormige platinadraad plaatst, tusschen welker omwendingen een stukje ijzerdraad is gebragt. Bij aanwezigheid van koper wordt het ingedompelde gedeelte met eene zwartbruine koperlaag overdekt, die verder in salpeterzuur

opgelost en door de gewone reacties kan herkend worden. Aanwijzing van joodalkalimetalen in urine en andere dierlijke vloeistoffen. Volgens Scivoletto doortrekt menstrooken filtreerpapier met eene heete stijfselpap, droogt ze, besprenkelt ze met de zelfstandigheid, welke men op jodium onderzoeken wil, en hangt ze zoo boven ineen kolfje, op welks bodem zich eenige kubiekcentimeters rookend salpeterzuur bevinden. De besprenkelde plaatsen van het papier verkrijgen alsdan bij aanwezigheid van jodium eene blaauwe kleur. Bevatte de vloeistof slechts zeer geringe hoeveelheden jodium, dan verdampt men eenige kubiekcentimeters der vloeistof tot droogwordens, verkoolt het overblijvende, trekt het met weinig water uit, filtreert en neemt met het Altraat de boven aangegevene proef. Verscheidenheden. Uiteen uitgebreid stuk van Pasteur, den grooten Eransohen geleerde , die aan, het mikroskopisch onderzoek der gisting zooveel zorg heeft gewijd, ontleenen wijde volgende bijzonderheden betrekkelijk de spontane veranderingen , die de wijn ondergaat, of de ziekten des wijns. De oorzaak van het zuurworden des wijns is de Mycoderma aceti (azijnbloem). Deze kan zich echter niet ontwikkelen, wanneer de wijn bedekt is met de Mycoderma vini (wijnbloem), omdat deze als eene laag op den wijn de lucht afsluit. Het is Pasteur zelfs gelukt dit plantje op kunstmatigen wijn voort te brengen, waardoor deze een natuurlijk bouquet verkreeg en tevens het zuurworden verhinderd werd. Het bitter worden, het omslaan of troebel worden, het lang worden van den wijn, alle deze omstandigheden worden veroorzaakt door afzonderlijke plantjes. De kennis dezer oorzaken geeft dus ook aanleiding, om door zwavelen of door kloppen met gelatine, of schudden met lucht het kwaad grootendeels te voorkomen of te verwijderen. —■ Met betrekking tot den invloed der zuurstof van de dampkringslucht bij de wijnbereiding heeft Pasteur de belangrijke proef van Gay-Lussac bevestigd , namelijk druiven onder kwikzilver uitte persen , waarbij het sap niet gistte , voordat de lucht toegang kreeg. De wijn bevat zelfstandigheden , die in hooge mate oxydeerbaar zijn. Het gas in gistenden most is altijd koolzuur, het gas in wijnen, die eenige maanden of jaren gelegen hebben , bestaat uit koolzuur en stikstofgas (bijna overal in gelijke evenredigheid , namelijk 16 C. C. op de liter). Deze gassen vullen de verminderde ruimte van den wijn bij het liggen aan. Ineen jaar wordt de zuurstof van 4—5 liters lucht in 100 liters wijn opgenomen. Het gevolg dezer toetreding van zuurstof is waarschijnlijk het wegnemen van den scherpen en bitteren smaak door de vorming vaneen geoxydeerden nederslag; van daar de voortreffelijke eigenschappen van oude wijnen. Volgens de officiële opgaven van den burgerlijken stand zijnde gevallen van vergiftiging in Engeland, zoowel uit misdrijf als uit onvoorzigtigheid , op zulk eene onrustbarende wijze toegenomen , dat, zoover bekend is , jaarlijks 400 tot 500 menschen aan vergift sterven. De meeste schuld daarvan draagt het gebrek aan toezigt over apo-