is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 29, 13-11-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceutisch Weekblad

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R, J. OPWIJRDA, Apotheker te lijmegen.

Het Pharmaceuüsch Weekblad wordt eiken Zaturdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, ƒ4.50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddelijk of onder couvert van den Uitgever, uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Van 1 tot 6 Regels fl—, elke regel meer 15 Cts., behalve het zegelregt.

I'Jaargang. | ~ ' ,13 November 1864. | 2»

De artsenijtax. Bij het tegenwoordige wetsontwerp op de artsenijbereidkunde is het bepalen vaneen maximum van prijs (het geitverimineerde art. 19 van het vorige Wetsontwerp) uitgeble-Ven. De minister heeft gehoor gegeven aan de vertoogen van deskundigen en daaraan zijne meening onderworpen. Alleen vinden wij in art. 20: „De apotheker geeft, wanneer het «dooreen der in art. 15 genoemde personen (namelijk door «den geneeskundige, die de recepten voorschreef, of die «den zieke behandelt, door den zieke zelven of door de «ïegterlijke of geneeskundige ambtenaren, met het onder« Zoek der recepten belast) eene gespecificeerde rekening «der geleverde geneesmiddelen.” Op deze wijze wordt er controle gehouden, wanneer de rekening des apotheker overmatig hoog bevonden wordt. Wij zullen dus de geneesmiddelen blijven leveren, zooals tot heden,, naar e®n zeker aangenomen gebruik, naar. den tijdelijken toestand der patiënten, naar den aard van het geneesmiddel, ®Oz. Bij het beginsel vaneen onbeperkt getal apotheken kan het wegvallen van den artsenijtax zeker niet anders dan bijval vinden. Als een paar staaltjes van den artsenijtax in Pruissen Seven wijde volgende prijzen op, die voor de flesschen (met kurk , tectuur en signatuur) kunnen , of liever moeten Wekend worden. 1) Voor groen glas tot 1 once 6 ets. , boven 1 tot d once B.‘- ets., en boven 4 tot 12 once 12 ets., boven tot 16 once 15 ets., boven 16 tot 24 once 18 ets., koven 24 tot 36 once 24 ets. 2) Voor wit en zwart glas tot 1 once 10 ets., boven 1 tot 4 once 15 ets., boven 4 tot 12 once 18 ets., boven d2 tot 16 once 24 ets. 3) Voor witte poederglazeu met houten stoppen tot d once 15 ets., boven 1 tot 3 onoe 18 ets., boven 3 tot 5 01lce 24, ets., boven 5 tot 8 once 30 ets. 4) Voor witte flesschen met geslepen glazen stoppen t°t 1 once 18 ets., boven 1 tot 2 once 24 ets,, boven

2 tot 4 once 30 ets., boven 4 onoe tot 8 once 36 ets. boven 8 once tot 16 once 48 ets. De flesschen onder 2,3 en 4 mogen eobter niet gegeven worden dan bij noodzakelijkheid, hetwelk op het recept moet worden aangegeven. Bij dezen vrij hoogen prijs der flesschen komen geneesmiddelen inden vloeibaren vorm als mixturen, enz. betrekkelijk veel hooger dan pillen of poeders , die in doosjes worden afgeleverd. Onlangs kwam ons bijv. in handende berekening eener gewone mixtura gummosa , die omstreeks 80 ets., daarentegen de berekening van 40 pillen, bestaande uit gr. 1 uitras argenticus met extr. liquir q. s., die volgens den tax slechts op 25 ets. was uitgevallen. (Bekend is het, dat op dein Pruissen gereed gemaakte recepten de gespecificeerde rekening der ingrediënten aan de linkerzijde van het recept wordt uitgedrukt , hetwelk men steeds oorspronkelijk aan den patiënt ter hand stelt.) Om over den tax der artsenijmiddelen te doen oordeelen , geven wij nog een paar voorbeelden uit den nieuwen artsenijtax voor Hanover: Pulv. gumm. arabici het once a 24 ets., het drachme 3j ets., Herb. menth. pip. het once alO ets., Semen anisi stellati het once a 24 ets., Spirit, vini rectificss. het once 10 ets., Aq. chamomill. het onoe 25 ets., de 6 oneen 13 ets., enz. Bij de laatste wetgeving is in Pruissen het geven van een rabat aan staatsinrigtingen, vereenigingen , ziekenfondsen enz. verboden. De Koninklijke Regering heeft echter met verontwaardiging opgemerkt, dat zulks nog immer in het geheim plaats grijpt. Dit leidde volgens eene ministeriële aanschrijving de Regering tot het vermoeden, dat de Pruissische artsenijtax te hoog is en de apothekers te veel winst hebben. De regering heeft derhalve allergenadigst besloten in 1865 den artsenijtax aanmerkelijk te verminderen en zij zal jaarlijks met dering voortgaan, wanneer de apothekers,?hiet nalaten het gehate rabat te geven hetzij openlijk;'of “in het 'ge-1 heim. Tot leedwezen der Regering zullenV tóérdoqp;, on-: • 1 % :