is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 31, 27-11-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pbarmaceutisch Weekblad

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Het Pharmaeeutisch Weekblad vjordt eiken Zaturdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang, franco per post, f 4.50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien , gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddelijk of onder couvert van den Uitgever■> uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der adverlentiën: Van 1 tot 6 Regels ƒl. , elke regel meer 15 Cts., behalve het zegelregt.

le Jaargang'. | ZONDAG-, 29 November 1864=. | H°. 31.

De verkoop der geheime geneesmiddelen. Wetsontwerp IV , Art. 8. Geheim geneesmiddel door de wetenschap gebrandmerkt als vrucht eener kwakzalverij, die tuk op het geld der ingezetenen en trotsch op hare overwinningen, schaamteloos de wereld doortrekt door het publiek geliefd en gezocht als panacee voor de vele kwalen, die het lijf in dit ondermaansohe kwellen, als de stroohalm, wanneer alle hoop door de geneeskunst is opgegeven. Geheim geneesmiddel —• struikelblok voor eene Eegering , die het zich aan den eenen kant tot pligt rekent, de burgers van den staat te vrijwaren'voor teleurstelling en bedrog, maar aan den anderen kant onbelemmerd de vrijheid der ingezetenen wil bewaren , om op welke wijze dan ook genezing en hulp te zoeken. Wat zal zulk eene Eegering met de geheime geneesmiddelen aan vangen ? Het laisser faire betrachten, de stelling huldigen; mundus vult decipi, ergo decipiatur, —of met krachtige hand het onkruid uitroeijen en liever de vrijheid der dwaasheid aan banden leggen, dan de dwaasheid den vollen teugel laten ? Zoo schreven wij voor ruim anderhalf jaar inde Geneeskundige courant, toen bij de eerste ingediende wetsontwerpen op de uitoefening der geneeskunst de verkoop der geheime geneesmiddelen toegelaten, maar beperkt werd tot den persoon alleen tot het afleveren van geneesmiddelen bevoegd, den apotheker, en nog wel onder beding, dat de apotheker bij het afleveren geene aanwijzing hoegenaamd mogt voegen van den ziekelijkeu toestand tot genezing waarvoor het geneesmiddel geacht werd te dienen of gebruikt werd , alsmede dat de apotheker alleen ln het openbaar mogt aankondigen, dat een geneesmiddel bij hem of bij anderen verkrijgbaar was en deze aankondiging dooreen uitgever niet dan op schriftelijk en °nderteekend verzoek mogt geplaatst worden, maar dat °P deze aankondiging ook het verbod van aanwijzing 'les ziekelijkeu toestands toepasselijk was.

Wij noemden den maatregel, door de Eegering voorgesteld , eene schrede op den weg der verbetering. Geheel beletten is ondoenlijk , de handel zou genoegzaam gelegenheid vinden, om ter sluiks die beroemde middelen te venten en uit het buitenland in te voeren. De ligtgeloovigen zouden niet minder de beurzen-«ledigen, om de paleizen der Holloway ’a op te doen bouwen. Eeeds door den verkoop der geheime geneesmiddelen in handen van den apotheker te stellen , zal hunne waardering bij het publiek minder worden. Het bekoorlijke der verboden vrucht gaat verloren, de lust naar het geheimzinnige wordt uitgedoofd, wanneer men die middelen moet zoeken bij wetenschappelijke personen, in staat den sluijer op te ligten , die over het geheim ligt verspreid. Wij wenschten toen echter tevens , dat de Eegering eene schrede verder ware gegaan en de apotheker, die geheime geneesmiddelen verkoopen wilde, verpligt werd zich, hetzij door eigen onderzoek , hetzij door voorlichting van anderen, met hunne bestanddeelen bekend te maken en deze op verlangen mede te deelen. Dan eerst is die verkoop bestaanbaar met de roeping van den apotheker als wetenschappelijk man, als beëedigd en vertrouwd persoon, die voor de deugdelijkheid van het door hem afgeleverde instaat. Groote voldoehing gaf het ons , dat wij inde thans op nieuw ingediende ontwerpen in art. 8 van ontwerp IV de vervulling vonden van dien wensch : „Geneesmiddelen , waarvan de bereiding geheim is, mogen niet voorbanden zijn of afgeleverd worden, tenzij Onze Minister „van Binnenlandsche zaken daartoe na erlangde opgaven „van de zamenstelling en bereiding, en na onderzoek van „deskundigen, magtiging hebbe verleend. Het onderzoek „kan herhaald en de magtiging, zoodra eene verandering „inde zamenstelling of van misbruik blijkt, ingetrokken „worden”. Dit geheel nieuw artikel is niet dan na rijpe overweging bij den Minister ontstaan. De bepaljggen, in Pruissen, Wurtemberg, Oostenrijk, al in Frankrijk in werking, zijn als rigtsiioer gekomen'