is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 41, 05-02-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uittreksels uit binnen- en bultenlandsche tijdschriften.

Het kwikzilvergehalte van unguentum hydrargyri kan volgens Neidhardt en Löw door het specifiek gewigt bepaald worden. Löw heeft tabellen opgemaakt over de verhouding van het vetgehalte tot het kwikzilvergehalte bij een bekend spec. gewigt. Unguentum hydrargyri seu neapolitanum volgens onze Pharm. Neerl., bestaande uit 7 deelen vet en 2 deelen kwikzilver, zal volgens deze tabellen een spec. gewigt tusschen 1,20 en 1,21 bezitten. Om caontchouk in petroleum op te lossen wordt door Humfrey de volgende methode aanbevolen. Men verschaft zich watervrij, gerectificeerd petroleum door het eerst herhaalde malen met geconcentreerd zwavelzuur en na afgieting met ioodglid en mangaansuperoxyde te behandelen. Ook kan men door middel van chloorcalcium het petroleum van water bevrijden, doch deze Weg is langwijliger. De caoutchouk wordt volkomen droog gemaakt, door hem klein gesneden ineen warmen atmospheer uitte droogen. Door dezen volkomen droogen caoutchouk met het watervrij petroleum onder omroeren ineen gesloten vat te digereren , verkrijgt men de verlangde oplossing, die echter niet aan de lucht, en vooral niet aan eene vochtige, mag blootgesteld worden. Neemt men deze voorzorgen van volkomen watervrijen staat der beide ingrediënten niet in acht, dan wordt de caoutchouk wel gemakkelijk opgelost, maar bij verdamping blijft een pikachtig overblijfsel, de caoutchouk heeft zijne elasticiteit verloren en is ook in andere opzigten onbruikbaar. Tot zuivering van het water van organische stoffen en andere onreinheden geeft Prof. Scheerer op, de onzuiverheden door middel eener oplossing van neutraal zwavelzuur ijzeroxide (Fe2 03,3S03) neer te slaan. Na de bijvoeging der oplossing van het zwavelzure zout, wordt dit weldra ontleed en vormt een onoplosbaar basisch zout, hetwelk de onzuiverheden mede ten bodem voert. De hoeveelheid van de bijgemengde oplossing hangt van de meerdere of mindere onzuiverheid van het water af. Oorzaak eener misvatting bij de reactie op galkleurstof met salpeterzuur. Het bilifulvine (biliphaeïne, cholepyrrhine), de bruine kleurstof der gal, ondergaat met salpeterzuur eigenaardige kleurveranderingen. Zij wordt eerst groen, dan blaauw, violet, rood en eindelijk geel. Deze reactie dient 'tot bepaling der galkleurstof, voornamelijk in urine. Huppert merkt echter op , dat zuivere alkohol, voorzigtig op salpeterzuur gebragt, een gelijksoortig kleurenspel aanbiedt, als zulks bij de galkleurstof plaats vindt. Deze gelijksoortige werking kan dus oorzaak zijn van eene ernstige misvatting bij het onderzoek. De reactie op galkleurstof heeft derhalve geene waarde, wanneer zij met alkoholische uittreksels is geschied. Het uittreksel moet alsdan eerst verdampt en het overblijfsel in water opgelost worden, voordat het aan de reactie wordt onderworpen.

Ais vloeistof om oude bloedvlekken te weeken wordt door Helwig met het gunstigste gevolg gebruikt eene oplossing van joodpotassium in water inde verhouding van 4 tot 1. Al is de bloedvlek nog zoo oud, zij wordt volledig zonder verandering der bloedkleurstof en zonder vorming van praeoipitaten opgelost. Engelsch zegellak, hetwelk zich door eene fraaije helderroode kleur, alsmede door de eigenschap van niet af te druipen kenmerkt, bevat omstreeks 25g zuiveren cinnaber en bestaat verder uit schellak en venetiaanschen terpentijn inde evenredigheid van 5: 1. Het volgende voorschrift zal een uitmuntend zegellak opleveren: 20 deelen cinnaber, 10 deelen venetiaansche terpentijn , 50 deelen schellak. V erscheldenheden. Eeynolds heeft opgemerkt, en Spiller en anderen hebben zijne opmerking bewaarheid gevonden, dat het zwavelzuur eenig goud oplost. Bij verhitting van het goud, dat na de behandeling eener goudzilverlegering terug bleef, in zwavelzuur, verkreeg hij eene gele oplossing, die in water uitgegoten een purperkleurigen neêrslag gaf. Bij verhitting van uitgewasschen goudpoeder in sterk zwavelzuur loste geen goud op , daarentegen werd de vloeistof na bijvoeging eener geringe hoeveelheid salpeterzuur dadelijk geel gekleurd en gaf, in water gedroppeld, den vermelden purperkleurigen nederslag. Het goud bevond zich inde oplossing in eene verbinding, die geheel verschillende is van de gewone wijze , waarop een metaal in salpeterzuur oplost, dewijl het door water weder uit deze verbinding wordt neergeslagen. Volgens een Antwerpsohen geneesheer, Dr. Decaisne , zal het petroleum het parasiet-insekt uit de familie Acarus, hetwelk de scabies voortbrengt, dadelijk dooden, waardoor deze huidziekte onmiddelijk geneest. De olie wordt zonder inwrijving aangewend en reeds de damp alleen zuivert alle kleedingstukken van het virus. Een Duitsche scheikundige te Cincinnati, Prof. Gösling, heeft een nieuwe methode tot het bereiden der fijnste suiker uit Maïs gevonden. Uit 1 hectoliter maïs verkreeg hij 38 liters fraaije witte stroop. De methode is zoo eenvoudig, dat zij met de gewone utensiliën in eene pachterskeuken kan uitgevoerd worden. Eene maatschappij te New-Tork heeft de uitvinding reeds voor de som van 400,000 dollars (een dollar eigenlijk = ƒ 2.50, thans minder in waarde) aangekocht, om onmiddelijk deze suikerbereiding in het groot te drijven. Dr. H. Ploss te Leipzig vermeldt den doodelijJcen afloop bij de behandeling vaneen- vesicatorium met eene zalf, zamengesteld uit 3 grein swlphas atropicus met 2 drachmen axungia. Benige minuten na aanwending dezer zalf ondervond de patiënt een onbeschrijfelijken angst, de pupillen waren enorm verwijd, er ontstonden convulsieve bewegingen van alle ledematen, onmogelijk was het iets in den mond of het darmkanaal te brengen en na verloop van 2 uren volgde de dood.