is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 41, 05-02-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

everen, in die plaatsen, waar Apotheken, naar de voor-ichriften dezer Wet ingerigt, bestaan. Workum, 3 Januari] 1865. Het welk doende, 111 was geteekend: j. w. meijek. u F. L. VISSEE. b S. S. HIEMSTEA. r. 1. SMEDING.

De Heeren Adressanten verzochten ons na de plaatsing ®van hun Adres aan de Leden der Tweede Kamer de volgende Oproeping aan de Collega’s te doen volgen: „Wij wenschen en vertrouwen, dat onze Kunstbroeders, bdie, zoo als wij op het zoogenaamde Platte land gevestigd zijn, hunne adhaesie aan dit ons Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal mogen betuigen. Intussohen zou het ons zeer aangenaam zijn, dat ook in osteden, waar Geneeskundige Commissiën bestaan, Kunstbroeders gevonden werden , welke genoegzame sympathie voor onzen toestand gevoelden en zulks toonden, door op gelijke wijze hunne adhaesie te schenken.” Aan de Redactie. Het zij mij veroorloofd met de meeste bescheidenheid eene opmerking te maken. Bij de behandeling der loodpraeparaten der Ph. N. in N°. 36 wordt opgegeven , dat Acetas plumbicus tribasicus volgens de Ph. N. moet bereid worden , door 1 deel azijn- ; zuur loodoxyde bij verwarming op te lossen in 4 deelen | water, en hier bij te voegen loodglid, tot zeer fijn poeder gebragt, in kleine hoeveelheden , totdat er niets meer wordt opgelost. Hoewel ik het middel apprecieer, in N°. 36 vermeld, om koper, bij eventueel voorkomen in loodglid , uit den Acetas plumbicus tribasicus te verwijderen, van welk middel ook reeds inde Pharmacopoea Badensis van 1841 wordt gewag gemaakt, vond ik in onzen Codex bij de opgave der bereidingswijze van voornoemd praeparaat, geen loodglid, maar oxydumplumhicum purum, (zuiver lood- I oxyde inde Nederduitsche vertaling) vermeld; waaruit ( volgt, dat van eene verontreiniging met koper geen sprake kan zijn, indien men naar den wensoh der Ph. zuiver i loodoxyde gebruikt; het koper kan alleen in het Extractum – saturni gebragt worden, door loodglid, dat gevvoonlijk j koper en ijzer bevat, aan te wenden , aangezien de Ph. op j i pag. 59 aangeeft, hoe het azijnzuur loodoxyde voor artse- I ] nijbereidkundig gebruik behoort gezuiverd te worden, | j Daar de Ph. geene bereidingswijze voor oxydum plum- , bicum purum opgeeft, heb ik het, voor het Extractum , saturni vereisoht, zuiver loodoxyde steeds bereid door , praecipitatie eener oplossing van acetas plumbicus met ( potassa liquida. f Ik moet bekennen, dat deze manier omslagtig, mis- t sohien scrupuleus zal genoemd worden , maar geloof toch, dat wij niet geregtigd zijn, zuiver loodoxyde en loodglid , voor synoniemen te houden, dat door de Ph. ook niet-ge- c daan wordt, als zij op pag. 33 de verschillende bena- j mingen voor half verglaasd loodoxyde opgeeft. I Door de opname van deze regelen zal ik mij verpligt : . achten. W.

| De woorden : goed tot poeder gebragt zuiver loodoxyde duiden naar onze meeuing genoegzaam aan, dat de Pharm. i bij de bereiding van extractum saturni met zuiver loodoxyde zuiver goudglid bedoelt. Zuiver loodoxyde, door praeci-I pitatie of zelfs door verhitting van salpeterzuur loodoxyde • verkregen , is een poeder, en de uitdrukking goed tot poeder I gebragt kan er dus niet op worden toegepast. Wij mee■ nen, dat het woord zuiver alhier in verband staat met de beschrijving der eigenschappen van het loodglid (pag. 23 der Pharm.) , alwaar de verontreiniging met koper opzettelijk vermeld, de middelen tot herkenning aangewezen en de verwerping van dergelijk loodglid wordt voorgeschreven. De inzender heeft dus daarin volkomen gelijk, dat bij letterlijke opvolging van het voorschrift der Pharm. met zuiver loodoxyde (al wil dit volgens onze en de algemeene lezing zeggen: met zuiver goudglid) geen koper in het extractum saturni gevonden kan worden. Wanneer'echter, in het digereren met metallisch lood een middel bestaat, om de gevreesde verontreiniging geheel af te scheiden , welk bezwaar levert het gebruik van gewoon goudglid uit den handel op , waaruit men naar de door ons voorgestelde methode een praeparaat verkrijgt, dat volkomen aan de eisohen der Pharm. beantwoordt. Om nitras argenti te bereiden , kan men immers | wel koperhoudend zilver (in plaats van zuiver zilver) gei bruiken, indien men het middel maar kent en aanwendt, | om het gevormde salpeterzuur koperoxyde volkomen te verwijderen ? Red. HET TOT POEDER BRENGEN VAN PHOSPHORUS. i Bekend is het gewone middel, om phosphorus tot poeder te brengen, dat men namelijk den phosphorus in water in eene flesch tot smeltens verwarmt en vervolgena schudt, totdat het water bekoeld is. Böttger heeft bevonden, dat men phosphorus tot veel I fijner poeder kan brengen, indien men hem, in plaats | van in water, in urine verwarmt en daarmede tot bekoeling schudt. Hij schrijft de werking toe aan het ureum. Het ureum kan beschouwd worden als een cyanaat der ammonia. Dit bragt Blondlot op het denkbeeld, dat ook andere ammoniakzouten dezelfde werking zouden vóórtbrengen en de ondervinding bewees hem de juistheid zijner veronderstelling. Hij ging zelfs verder en bevond, dat hetzelfde doel bereikt wordt met verzadigde oplossingen van andere zouten, bijv. chloorsodium , zwavelzure soda, aluin enz. Zelfs met oplossingen van suiker of van andere analoge zelfstandigheden , verkrijgt men een even fijn poeder als met urine. Het vreemde van het verschijnsel ligt dus enkel inde meerdere digtheid der vloeistof, waarmede de phosphorus geschud wordt. Hieraan sluit geheel de mededeeling van den heer Ansingh te Alkmaar, geplaatst in N°. 38 van dit Blad, dat men namelijk voor de bereiding van den pasta phosphorata den phosphorus tot poeder moet brengen, door hem met eene solutio salebis te schudden. Nijmegen. Snelpersdruk van H. O. A. Thieme.