is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 4, 28-05-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Phannaceutisch Weekblad

net de !UX

V< >ol£ NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te lijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaturdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang, franco per post, ƒ4.50. Alle stukken , welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Bedacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever, uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiëu: Van 1 tot 6 Regels ƒ1.—, elke regel meer 15 Cts., behalve het zegelrecht.

8' Jaargang. |

ZONDAG , 28 Hei 1865.

W’. 4t.

raededceltngeu. Ingezonden stukken. MEDEDEELINGEN VAN T. TE A. Spiritus chlorato-aethereus, Spiritus salis dulcis, wordt bereid, door | deel fijn gewrevene dubbel-ohroomzure potassa, in eene retort met gewoon geconcentreerd zoutzuur van den handel te vermengen en hierbij voorzichtig 16 deelen alcohol te voegen, op die wijze, dat deze zich zoo min mogelijk met het zuur vermengt en daarna 14 deelen af te destilleeren. Dein den alcohol aanwezige zoutgeest is kleurloos, heeft een soort. gew. van 0,35—0,48, is, wanneer het eerste ons afzonderlijk opgevaugen wordt, vrij van zuur, en toont met eene zilveroplossing slechts zeer geringe hoeveelheden chloor aan. Aconitinegehalte van den Noord-Amerikaanschen en Europeeschen Aconitum napellus. In 5000 gram van eenen in het voorjaar gegraven wortel van dein de Vereenigde Staten van Noord-Amerika groeijende Aconitum Napellus Werd een gehalte van 31 grm. aan zuiver aconitine gevonden, terwijl de europeesche wortel 10 gram bij gelijke hoeveelheid bevat. X Uittreksels uit binnen- en buitenlandschc tijdschriften. Herkenning van jodium door middel van perchloride. Wittstein bevestigt de juistheid vaneen onderzoek op jodium, door Nadler aangegeven , namelijk de te onderzoeken vloeistof ineen reageerbuisje met zoutzuur zuur te maken , eeuige droppels eener oplossing van ijzerchlonde bij te voegen, de opening van het buisje te sluiten met een papier, met versche stijfselpap bestreken on tot kokens toe te verhitten. Bij aanwezigheid van Jodium neemt de stijfselpap spoedig eene violette kleur aan. Dit onderzoek is vooral aangewezen in die gevallen , 'vaarbij het voorwerp , dat onderzocht zal worden, eene z"ravelcyaanverbinding bevat. Dan toch geven de gewone proeven met ondersalpeterzuur of chloorwater tot ril|svattingen aanleiding, omdat door de vorming van !

pseudozwaveicyaan eene uienroode tot rozenroode, somtijds zelfs blauwe, kleur ontstaat, die lichtelijk voor de joodreactie kan worden gehouden. De ovcrgang van santoninum inde urine. Bij onderzoekingen op urine en vooral op een suikergehalte in urine is het van belang te weten, dat volgens Dr. Notta de urine na het innemen van santoninum door toevoeging van potassaloog eene bruine kleur aanneemt, Deze reactie heeft reeds inde koude plaats, terwijl daarentegen suikerhoudende urine na bijvoeging van potassaloog inde koude kleurloos blijft, maar bij koking bruin wordt. Syrupus chloreti ferrosi. Om het ijzerchlorure (chloretum ferrosum) zooveel mogelijk bevrijd van ijzerchloride,(chloretum ferrioum) als geneesmiddel aan te wenden, bedient men zich van eene oplossing van ijzerchlorure in syrupus simplex. Volgens Schaff, Apotheker te Moscou, ontstaat er bij het vermengen eener geconcentreerde oplossing van ijzerchlorure met syrupus simplex geene bleekgroene vloeistof, zooals men van eene pplossing van ijzerchlorure verwachten zou, maar steeds eene vloeistof van eene eenigszins geelachtige kleur, doordien bij het oplossen en vermengen een gedeelte van het ijzerchlorure in ijzerchloride is overgegaan. Men kan echter door eene eenvoudige bewerking een syrupus chloreti ferrosi volkomen vrij van chloretum ferricum verkrijgen, door namelijk het mengsel van ijzerchlorure-oplossing en syrupus simplex in eene porseleinen schaal één tot twee minuten te verhitten, of zoolang te koken, totdat de geelachtige kleur geheel verdwenen en de stroop ia eene waterheldere of blauwgroene vloeistof overgegaan is, hem vervolgens heet in te gieten en goed gekurkt te laten bekoelen. -M] ImtVejv geeren dezer gekookte stroop met van geel bloedloogzout ontstond slag, terwijl de niet opgekookte stro\iflanW'praeoipitaat gaf. Om het gedurige koken te vermijden, kan fiiej^gbegecon-