is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 25, 22-10-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reidde namelijk zwavelcyaan-kwikzilver door eene oplossing van zwaVelcyaan-potassium met eene oplossing van salpeterzuur kwikzilveroxydule te vermengen. Het hierbij gepraecipiteerde zwavelcyaan-kwikzilver vertoont, gedroogd zijnde, de volgende merkwaardige eigen-

schil p. Indien men het zachtjens verwarmt, begint het plotseling op te zwellen, kronkelt inde gedaante vaneen worm omhoog, en ontwikkelt zich tot een slangvormig, licht, potloodachtig lichaam i verscheidene malen grooter dan het in zijn vroegeren vorm was, onder ontwikkeling .van zwavelkoolstof, stikstofgas en kwikzilverdamp.. Deze alleraardigste proef, die inde Traité de Chemie organique van Gerhardt vermeld wordt, herhaalde een jeugdig scheikundige inde Rcole de médicine. Bij toeval kwam dit Barnett, een koopman in gasornementen, ter oore. Deze sloeg den scheikundige een compagnieschap voor om de zaak in het groot te exploiteeren. Zij werden het eens, namen een octrooi, en vonden een naam, die opzien baarde. Het vuile , lichtgeele grauwe poeder werd tot kegeltjes gevormd. elk stukje voorzichtig ineen doosje met watten gelegd en zoo voor 35 cent inden handel gebracht. Terecht maakt een daarbij gevoegd bericht den kooper opmerkzaam , dat de stof vergiftig is , „evenals de lucifers,” dat wil zeggen : Schoon de lucifers vergiftig zijn, bedient er zich toch iedereen van. leder stukje kost den fabrikant met alles en alles 9 cent. De vergiftige aard van deze scheikundige aardigheid maakt het zeer wenschelijk , dat zij spoedig in vergetelheid gerake; vooral omdat, volgens een bericht inde ütrechtsche Courant, zich te Parijs door verwisseling met een pepermuntstang reeds een geval van vergiftiging zal hebben voorgedaan. Het ontstaan van het verschijnsel zal volgens ons gevoelen moeten worden toegeschreven aan de vorming eener zeer poreuze en fijn verdeelde kool (uit het cyaan), die door de afgescheiden zwavellaag op de oppervlakte inden cilindervorm gehouden wordt. Vandaar ook de spoedige en geheele verbranding der slang. Het kwikzilver blijft grootendeels als een aanslag terug op de oppervlakte, waarop de ontwikkeling der slangvormige massa is geschied. Mijnheer de Redacteur, Onder de rubriek „geheimmiddelen” vind ik in uw geacht blad van 15 Oct. mede opgenomen Abrahams Por te-voix en miniature d Paris, hetwelk als nieuwe ontdekking en alles overtreffend gehoormiddel in eenige dagbladen schijnt aangeprezen te worden. Als eene kleine, doch curieuse bijdrage tot de geschiedenis der geheimmiddelen kan ik u mededeelen dat ik vóór zeven ja ren (1 December 1858) dezelfde gehoortrechtertjes , met dezelfde gebruiksaanwijzing ontving van iemand, die ze eenige jaren te voren gekocht en gebruikt had, doch er toen volstrekt geene uitwerking van had ondervonden; zooals ze ook volstrekt niets gebaat hebben aan dengenen, wien zij door mijne tusschenkomst moesten worden ter hand gesteld. DEd. ziet dus dat,'al zijn ze misschien niet van Abraham (den Aartsvader) afkomstig, de zoogenaamde uitvinding op geene nieuwheid en evenmin op den titel

van voortreffelijk gehoormiddel kan aanspraak maken. Het zal, meenik, niet ongepast zijn UEd. voor deze mededeeling een klein plaatsje in uw geacht blad te verzoeken. Hoogachtend enz. A. J. N. J. Bolsius. ’s Bosch, 16 Oot. 1865. Apotheker. HET MENGEN VAN GLYCERINE ONDER ÜNQUENTA. Het kost veel moeite , om glycerine in eenige hoeveelheid onder unguenta, bijv. unguentum jodeti kalici of hydrargyri te mengen. Men verkrijgt eene ongelijkmatige i massa en het glycerine blijft voor het grootste gedeelte! onverbonden. De vermenging tot eene gelijkmatige massa I heeft echter oogenblikkelijk plaats door bijvoeging eener kleine hoeveelheid 01. olivarum of amygdalarum. S. ' De onbelemmerde verkoop van geheimmiddelen, de erbarmelijke artsenijtax en de gebrekkige bescherming der Pharmacie, welke als vermoedelijke oorzaken worden genoemd der in Oostenrijk opgemerkte schandelijke plichts- [ verzaking van sommige apothekers, door S. M. vermeld en in uw geacht blad van 1,5 October jl. overgenomen, en de opsomming van on vergeeflijke qui(d) pro quo’s, ! welke daarvan het gevolg zouden zijn , is een feit , dat m.i. op den Nederlandschen bodem weinig beteekenis heeft. De gevolgen echter van nagenoeg gelijke oorzaken behoeven niet zoo ver gezocht te worden. In Nederland, welks Pharmaceuten door de vrije concurrentie bovenmatig in aantal zijn met betrekking ' tot het zielental inde steden ; geheel belemmerd en als i geweerd op het platte land ; overal als zelfzuohtigen be- : schouwd en aan hun lot overgelaten, in Nederland zijn ook ongetwijfeld de meeste apothekers eerlijke wetenschappelijke mannen; doch ook in Nederland doen zich de gevolgen van de verwaarloozing van den apothekersstand gevoelen. Als een staaltje daarvan mogen eenige uit de duizende quid pro quo’s dienen , mij vroeger en later in ons va| derland in mijne verschillende betrekkingen onder het i oog en ter oore gekomen. In plaats van : pulv. r. rhei, allerlei stof en overschot van reukelooze poeders met pulv. r. curcumae gekleurd, in plaats van 01. amygdal. 01. olivarum. ! „ „ „ 01. olivarum. patentolie. j,, >, „ jodet. kalic. cyanet. ferroso-kalicum. |>, » „ extr. nuo. vomic. extr. nuc. jugland. ~ „ „ extr. dnlcamar. extr. taraxac. » j) ~ extr. salsaparill. extr. bardanae gemengd met extr. taraxac. „ „ „ extr. augustnrae —) j> » ,i ~ millefolii j extr. taraxac. » ~ „ „ fumariae j » n ii i> valerian. extr. gentiau. 11 ii ii 01. tanaceti 01. rutae. » ii „ rad. salsaparill capit. salsapar. .1 ~ ~ cort. peruy. regal. cort. peruv. fusc. ii i. ii bicarb. kalic.— voor de helft (sub) carb.natric. ii ii ii extr. martis pomat. sulph. ferri venal. ii ii ij calx antimon. o. sulphure sulph. aurat. * aut. met pulv. rad. liquirit. ,i „ „ pulv. r. filic. maris pulv. r. valerian. i, ii „ 'acet. morphic. opium crud. ii ii ii extr. opii aq. opium crud.