is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 40, 04-02-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gronden te beschikken heeft, zal de voortkweeking van kinaboomen voordeeliger blijken dan koffie. Eene doelmatige kinakultuur moet na 8 of 10 jaren winsten opleveren.

Na proefnemingen is gebleken, dat de exploitatie van éénjarige wortels der Pahudiana’s de aandacht verdient. Van 1860 tot en met 1863 werden 16,693 stekken gesneden , van Mei tot en met December 1864 ruim 30,000. Voor het te kiemen leggen van zaden werd eene nieuwe, minder omslachtige, methode van den heer Teysmann gevolgd. Slechts vrijwillige vaste arbeiders werken en bieden zich meer en meer aan. Sedert April werkten gemiddeld 100 arbeiders daags minder en de uitgaven waren gedurende 1864 ruim 35 pot. beneden de vier vorige jaren, zoodat de uitvoering van het besluit van 34 Januari 1864, waarbij bepaald werd, dat slechts bij uitzondering de werkzaamheden bij de kina-kultuur in betaalde heerendiensten mochten verricht worden , geene moeilijkheden heeft opgeleverd. Er is veel en met zuinigheid gearbeid. Acht europeesche opzieners hebben tezamen 125 tot 140 vaste arbeiders ter hunner beschikking. Bij besluit van 14 Pebruari 1865 werd het etablissement Telaga-patenga ingetrokken, omdat aldaar nog dwangarbeid noodzakelijk was en de ligging te afgelegen. Inde afdeeling Bandong wordt eene proef genomen om door de bevolking op afgeschreven koffietuinen, waar deze hoog genoeg gelegen zijn, C. Pahudiana te doen aankweeken. Vreemdsoortige aanvragen bij den handverkoop Inde apotheek. Bij den hand verkoop inde apotheek komen vaak vreemdsoortige benamingen voor, die naar de plaats der inwoning en zelfs naar de afzonderlijke apotheken verschillen. Door bijzondere omstandigheden hebben voornamelijk zalven en smeersels locale en triviale benamingen verkregen; en de apotheker, met den aard zijner clientele bekemj, schikt zich hierin en weet allen naar genoegen te bedienen. Wij behoeven slechts te noemen de „appelzalf” , waarvoor op de eene plaats ung. ophthalmicum, op weder eene andere: ceratum saturni of ung. simplex , ook wel ung. pomatum wordt uitgereikt, „wolfzalf” voor ung. aegyptiacum, „spijkerbalsem of troost der armen” voor balsam. locatelli, „ruiterzalf” voor ung. neapolitanum, „arquebusadewater” voor spiritus traumaticus en nog zoovele andere meer. In het Compendium van de Eotterdamsche Afdeeling der Maatschappij ter bevordering der Pharmacie vinden wij bijv. de benaming „woordhouder” voor de tinctura odintalgica Walkeri. Bene andere zaak is het echter, indien het publiek geneesmiddelen vraagt uit den tijd, toen de producten der’ dierenwereld zoo rijkelijk inde apotheek vertegenwoordigd waren, als daar zijnde verschillende soorten van vetten : dassenvet, ganzenvet, hazenvet, paardenvet.

hondenvet, menschenvet, om van de zinlooze vragen naar muggenvet, oievaarsvet enz. te zwijgen. Albert Prickhinger, Apotheker te Nördlingen , behandelt in het laatste nommer van Büohner’s Repertorium de vraag, hoedanig de apotheker zich omtrent dergelijke aanvragen heeft te gedragen, namelijk of hij een „quid pro quo” zal geven (bijv. axungia porei of unguentum althaeae voor alle soorten van vetten), dan wel het publiek van den verkeerden waan pogen te genezen en de ongerijmdheid der aanvraag aanwijzen of althans de ondoenlijkheid der uitvoering bekennen. Hij meent, en wij gelooven terecht, dat dit laatste aan de waardigheid van den apotheker past 'en bijdraagt tot bekamping van het bijgeloof, dat nog zoozeer in onze lagere kringen heerscht. Daarbij merkt hij op, dat men met het over boord werpen van geneesmiddelen wel eens wat ver gegaan is en vaak het kind met het badwater heeft uitgegoten. De verschillende soorten van vetten, bijv. zijn zeer onderscheiden van aard. Ganzenvet is het vet, dat het snelst rans wordt , hazenvet is geel en behoort tot de drogende, door aantrekking van zuurstof verharsende vetten, van daar waarschijnlijk zijn nut bij vorstbuilen. Hondenvet vooral wordt door den schrijver in bescherming genomen , daar dit volgens het oordeel van vele geneesheeren met vracht tegen longaandoeningen is aangewend. Zuiver behandeld , is hondenvet zacht, volkomen reukeloos, dun , zoo gemakkelijk smeltbaar , dat het ineen warmen zomer het voorkomen van olie heeft, bovendien deelt het met de cacao • boter de eigenschap van nooit rans te worden. Prickhinger verhaalt hierbij , dat hij het voor eenige jaren aan den beroemden therapeut, Professor Canstatt te Erlangen, voor diens eigen gebruik heeft afgeleverd. Yan slakkenstroop weten wij, dat zij helicitie bevat, en wij betwijfelen , of zij wel voldoende door syrupus althaeae kan worden vervangen. Liever dus aan het publiek ronduit ons onvermogen betuigd, om dergelijke middelen onmiddellijk te leveren, dan daarvoor quid pro quo’s naar ons eigen goeddunken uitgereikt. AEededeellngen. Ingezonden stukken. BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN HET PLATINA. Inde redevoering door Prof. Pettenkofer bij den aanvang van het nieuwe academiejaar der Koninkl. Lodewijk-Maximiliaan-üniversiteit te München gehouden en ten onderwerp dragende : het verband tusschen theorie en praktijk , vermeldt hij onder anderen het volgende omtrent de vondst en de invoering van het platina-metaal. Nadat Columbus Amerika ontdekt had , vonden de Spanjaarden aldaar in het zand eener rivier witte metaalkorrels, die in het vuur niet de minste verandering ondergingen en derhalve aan een edel metaal behoorden. Men bracht groote hoeveelheden naar Europa en duidde het metaal aan met het spaansche verkleinwoord voor zilver (plata), namelijk met platina. Men hoopte namelijk, dat het zich ten minste als eene geringere soort van zilver zoude betoonen. Het kwam het eerst inde handen van de practici van