is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 51, 22-04-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bare kino aangevoerd , die in Engeland wordt ingedikt. Oleum eucalypti, eene nieuwigheid uit Australië, dun vloeibaar, specerijachtig, vluchtig als 01. terebinthiuae, doch veel fijner van reuk, alsof zij met citroen- of muskaatnotenolie is geparfumeerd. Zij is in flesschen en

kisten aangevoerd en nog bijna zoo duur als lavendelolie. Dewijl echter Australië eene groote hoeveelheid dezer olie schijnt te kunnen leveren, staat haar eene schoone toekomst tegemoet, daar zij waarschijnlijk met terpentijnolie zal kunnen wedijveren. Zij heeft een polarisatie vermogen van 74° en een spec. gewicht van 0,8564 bij 16» C. Oleum juniperi uit de bessen veel meer verlangd , dan uit het hout. t Oleum olivarum. De oude ervaring is weder bevestigd , dat de olijfboom slechts om de twee jaar een rijkelijken oogst levert. Het vorige jaar is het jaar van den geringen oogst geweest. Olibanum. De Eoomsche, zoowel als de Grieksche kerkdienst heeft in het vorige jaar eene grootere hoeveelheid in gebruik gehad dan in vroegere jareu. Radix rhei. De vertwijfelde toestand van diUartikel is nog niet verbeterd. Er is wel weder eenige Rad. rhei sinemis direct van China per kostbare landmail naar Engeland overgevoerd, maar van slechte kwaliteit en tegen enorm hoogen prijs. Rad. rhei moscovitica nog steeds geheel ontbrekend. Men hoopt alleen op de gunstige gevolgen van onderhandelingen tusschen de Russische regeering en de hoogste Chineesche beambten te Peking. Radix senegae. De inzameling van dezen wortel inde Zuidelijke Staten van N. Amerika miste gedurende den burgeroorlog de noodige handen en ook in het vorige jaar is slechts weinig naar Europa gekomen. Radix serpentariae. Ook de inzameling van dezen Virginischeu wortel heeft door den oorlog veel geleden, terwijl hij meerder in gebruik is gekomen voor bittere maagelixirs. Seammonium Aleppense. De productie van het vorige jaar is door de cholera in Klein-Azië en voornamelijk te Aleppo veel beperkt. Het praeparaat van Mac Andrew in Engeland voldoet aan alle vereischten ; hij schijnt den geheelen uitvoer van wortels te hebben gemonopoliseerd. Jodium. De prijs van het jodium en het jodetum kalicum is in Engeland 30—40°/o verhoogd, omdat het bijproduct, het chloorpotassium, zoo zeer in prijs gedaald is door de concurrentie van de nieuwe fabrieken te Strassfurth. Geheim mid delen, Vegetabilische oogenbalsem van M. Beichel te Würzburg, onderzocht door het „Ober-Medizinal-Collegium” en gepriviligeerd door het „Königl. Baijer. Staatsministerium”. Ouder deze hooge bescherming wordt tegen I Thaler (f1.75) de drachma verkocht eener oogzalf, bestaande uit 5 deelen opium , 5 deelen rood kwikzilveroxyde, 3 deelen kamfer en 52 deelen ceratum ceti. De

aflevering geschiedt ineen blaasje , gevuld op de wijze zooals de schilders hunne verven plegen te bewaren. West-Indisch phosphaat. Ouder den naam van „West-India Phosphate” de gewone benaming voor de reeks van phosphorhoudende sloffen, die onder de Eugelsche landbouwers aftrek vinden kwam inden zomer van het vorige jaar eene zelfstandigheid inden handel, die uit Amerika zou ingevoerd zijn en hoofdzakelijk uit phosphorzuren kalk zou bestaan. Intusschen vond Dr. Phipson bij het onderzoek volstrekt geen phosphorzuur maar : zwavelzure kalk 65,00 water 13,50 magnesia • 0,86 ijzeroxyde en aluinaarde 0,86 chloorsodium 0,70 zand 0,45 99,50 Deze zijn alle bestanddeelen van den ketelsteen van zeestoomschepen. Het bleek eene eigenaardige nieuwe industrie te zijn , om den ketelsteen , uit de ketels vau groote stoomschepen afgekrabt, onder een vreemden naam inden handel te brengen en het publiek op de grofste wijze te bedriegen. Persoonlijke aangelegenheden. Z. M. heeft eervol ontslagen op verzoek : den heer W Huygens Wz., oud-apotheker te ’s Gravenhage, als lid van den geneeskundigen raad voor' Zuidholland, en in zijne plaats benoemd den heer K. G. W. de Bosson, apothe ker te Dordrecht. Openlijke correspondentie X verzoekt ons te vragen; -Welke is de beste en zuiverste bereidingswijze van Hypophosphis natricus ? Welke zijnde beste herkenningsmiddelen op zijne zuiverheid? Als aanleiding tot deze vraag wordt door hera opgegeven, dat hem verschillende soorten voorkwamen, waarvan enkele eene zwakke alcalische reactie vertoonden , andere daarentegen zeer sterk alcalisch reageerden; sommige een fijn poeder , andere meer gekorreld waren. Ad vertcntlen. Men is voornemens op Maandag den 30 April a.s. des namiddags ten 5 ure precies, onder Apothekers te verkoopen; Eene bijna geheel nieuwe opstand ccner APOTHEEK, mot üesschen, potten, voorraad van geneesmiddelen , werktuigen en alles wat daartoe verder behoort, zullende het op Donderdag en Vrijdag te voren te bezichtigen zijn te Leiden, Haarlemmerstraat, hoek van de Donkersteeg, wijk 6 No. 284. WARIBRUNN QUILITZ & C . XE BERLIJN. Eigenaars van Glasfabrieken en Fabrikanten VAN Chemische, Pharmaceutische en Physische Apparaten en Werktuigen, bevelen hunne ruim voorziene Magazijnen aan tot algeheele inrigting van Apotheken, Chemische laboratoriën en Physische Kabinetten. Prijscouranten met teekeningen worden op aanvrage gratis verzonden. Snelpersdruk van H. C, A. Thieme, te Nijmegen.