is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 6, 10-06-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de prijs aan Rühmkorff toegekend. De keizer wenscht dezen prijs op nieuw uitte schrijven en onderwerpt zijn voorstel aan de goedkeuring van den Senaat. Het rapport van Dumas concludeert tot aanneijiing.

I Ittreksels uit binnen- en bultenlandsche tijdschriften. H. Zeise heeft de hoeveelheid aetherische olie nagegaan, die uit verschillende drogerijen verkregen wordt. Daarbij is hem gebleken , dat niet alleen de ouderdom der drogerijen hierop van grooten invloed is, maar ook het weder bij de inzameling der plantendeelen, en de aard van den bodem. Planten, in droge heete zomers ingezameld, leveren meer aetherische olie, dan in koele regenachtige zomers. – Doch eene gewetenlooze industrie is nog veel meer dan de natuur de oorzaak van het verschil in uitkomst. Zoo had Zeise in vroegere jaren, van 1844 tot 1855 , dikwijls de olie uit Ceilonsch kaneel gedestilleerd, maar dit later moeten opgeven om de uiterst geringe hoeveelheid, die hij verkreeg. Hij meent, dat het kaneel reeds in zijn vaderland vóór de overzending aan eene destillatie wordt onderworpen, hetgeen bij destillatie met stoom gemakkelijk geschieden kan, zonder het uiterlijk voorkomen van den bast te veel te schaden. Met cardamom en sassafrashout schijnt zich hetzelfde geval voor te doen. Eenige voorbeelden der resultaten van de destillatiën, door Zeise bewerkstelligd, zijn uit 50 kilo van elk der navolgende ingrediënten; Absynthii (herba) recens 2 med. oneen olie. Amygdalae amarae 12 tot 14 oneen olie. Anisi (fructus) 1 kilo olie. Anisi stellati (fructus) 2 kilo 5 oneen tot 2 kilo 15 oneen olie. Carvi (fructus) iiaya kilo 9 oneen tot 2 kilo 8 oneen. | Caryophylli de Bourbon – 9 kilo olie. „ Zanzibar 8 tot 8y4 kilo olie. Chamom. roman, (flores) meeat.— 6 ya once olie. „ vulgar. (flores) siccat. 1 once tot 3 oneen 3 drachmen olie. Cinnamom. Ceyl. 7 oneen tot ya kilo liya oneen olie, Cinnamom. Jav. ya kilo332y2 oneen olie. Foeuiculi (fructus) l3/4 tot l7/8 kilo olie. Juniperi (galbuli) 12 tot 14 oneen olie. Macis 3ya kilo olie. Menth. pip. (herb.) siccat. 11% oneen olie. Nuces moschati 1% kilo 11 oneen olie. Sabinae (herba) siccat. l3/g kilo olie. Sassafras (lignum) 12 oneen olie. Sinapis (semen) Holland. 7 tot 11 oneen olie. „ » Ital. 7 tot 10 oneen olie. Door T. en H. Smith is in alle soorten van opium, die door hen onderzocht werden, thebolactinezuur aange- ' troffen, zoodat zij meenen, dat het als een wezenlijk bestanddeel van opium kan worden beschouwd. Het werd door hen verkregen door uit de moederloogen van 1 de morphine-bereiding de nog aanwezige alcaloïden neer te slaan en de geconcentreerde vloeistof bij 60“ C. met ,

t loodglid te digereeren. De verdunde en gefiltreerde t I vloeistof werd dan tot eene dikke consistentie uitget dampt en met veel wijngeest vermengd. Uit de gefiltreerde oplossing werden de basen door voorzichtig biji gieten van zwavelzuur gepraecipiteerd, de vloeistof werd | vervolgens gefiltreerd en het filtraat met kalkmelk geneutraliseerd. Na het afdestilleeren van den wijngeest j lieten zij het stroopachtig overblijfsel gedurende langen tijd rustig staan, waarna een kristallijne neerslag van I thebolaotinzure kalk werd afgezet, die door omkristalliseeren gezuiverd werd. Door Francqui en van de Vijver is onlangs eene wijziging aangebracht inde door Böttger aanbevolene reactie van nitras bismuthicus basicus op suiker in urine, daarin bestaande, dat zij eene alcalische oplossing van bet bismuthoxyde nemen. Voor de bereiding eener daartoe geschikte vloeistof wordt door Hager voorgeschreven i deel nitras bismuthicus basicus met 2 deelen wijnsteenzuur te nemen, met eenig water te overgieten, te verwarmen en langzamerhand zooveel potassa caustica bij te voegen, dat onder omsohudding eene heldere oplossing ontstaat. Men doet eenige droppels dezer alcalische oplossing bij diabetische urine en verhit tot kokeus. Er ontstaat eene donkere kleur en het bismuth wordt in den metaalstaat als een zwart kristallijn poeder aan de wanden van den glazen cilinder afgezet. Hager zegt evenwel, dat de gevoeligheid dezer reactie veel te wenschen overlaat. Daarbij zal eiwithoudende urine insgelijks eene bruine kleur geven van zwavelbismuth, zoodat bij aanwezigheid van albumine dit eerst door verhitting en filtratie moet verwijderd worden. Voor de bereiding van iakmoestinctuur voor onderzoekingen met de titreermethode voegt men volgens Berthelot en de Fleurien bij eene geconcentreerde waterige lakmoestinctuur verdund zwavelzuur, totdat zij duidelijk zuur reageert , kookt dan korten tijd , om het koolzuur te verwijderen en voegt barytwater hij, totdat eene duidelijke alcalische reactie ontstaan is. Men verwijdert de overvloedige baryt door koolzuur in te leiden, kookt op, filtreert en vermengt de alzoo verkregene tinctuur met. VlO van haar volumen wijngeest. Door den bijgevoegdeu wijngeest blijft zij langen tijd goed, terwijl de enkel met water bereide tinctuur, zooals bekend is, in korten tijd beschimmelt en bederft. Toile sédative resino-belladonée van Dr. Boulu. Kc : emplastri plumbi part. 500, extracti belladonnae „ 50, resinae pini „ 50. De massa, door oudereenmenging dezer zelfstandigheden verkregen , wordt op de wijze van sparadrap op linnen gebracht zoodanig, dat op de lengte van 1 ned. duim zich772y2 grein extractum belladonnae bevinden. Deze sparadrap wordt aanbevolen bij rheumatische en neuralgische aandoeningen. ünguentuia Pagenstecheri. In N°. 6 van den Eersten Jaargang gaven wij als voorschrift hiervan op : 2 grein