is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 6, 10-06-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gepraeeipiteerd kwikzilveroxyde te vermengen onder 1 drachme unguentum leniens (coldcream). Eene wijziging van dit voorschrift, naar welke deze zalf meestal bereid wordt, is de volgende :

; chloreti hydrargyrici part. 1. Contritis affunde aquae calcis part. 400. Mixtura bene agitata, praeoipitatum exortum in filtro collige , aqna ablue et adhne humidum commisse cum ung. lenientis (coldcreara) part. 24. Llqueur de Villate. : acet. lithargyri part. 2 , sulph. cuprici cryst., „ zincioi cryst. aa part. 1 , aceti vini part. XIII. Solve sales in aceto et adde sensim acetum lithargyri. V Bescheidenheden. In Engeland heeft men kruit-papier bereid , bestemd om het gewone kruit te vervangen. Dit papier is doortrokken met een mengsel van chloorzure , salpeterzure, chroomzure potassa, cyaanpotassium , kool en een weinig zetmeel. Het zal geen ontploffing geven dan in aanraking met vuur, geen vetaohtig overblijfsel inden loop teruglaten , minder damp voortbrengen en minder gemakkelijk vochtig worden dan het gewone kruit. Foor het dooden van kleine insecten op voorwerpen , waarbij men de gewone mottentincturen , enz. niet kan aanwenden, wordt aanbevolen petroleumaether, waarin men bovendien nog kamfer en een weinig carbolzuur kan oplossen. Bleek geworden schrift van gewonen inkt kan zeer eenvoudig weder zichtbaar gemaakt worden door het met een aftreksel van galnoten te bestrijken. Semina hyoscyami nigri zijn op sommige plaatsen in gebruik als rookmiddel tegen tandpijn. Men strooit het zaad op gloeiende kolen op een bak, zet er een trechter op en laat den damp tegen den gecarieerden tand opstijgen. Br vallen uit den tand schijnbaar wormpjes, althans lichaampjes, die sprekend op maden gelijken. Bij microscopisch onderzoek is echter gebleken, dat deze schijnbare wormpjes de embryonen der zaden zijn , dooide hitte uit de zaadhuid losgeraakt. Micropyle en cotyledonen zijn duidelijk te herkennen. Gehelininlddeleii. Tlorawitz extract van geneeskrachtige kruiden, volgens de annonce bereid uit 16 der voortreffelijkste kruiden en wortels der Hoogalpen en eene bijzondere geneeskracht uitoefenende op de borstorganen, slijmhuiden enz., bij beginnende tuberculose, als nakuur na doorgestane pneumonie, bij heeschheid, kortademigheid en wat al niet meer , is slechts samengesteld uit gezuiverden honig met sporen van aftreksels van bitterzoet, slaapbollen en eenige bittere kruiden, alle in zulk eene ge-

ringe hoeveelheid , dat de honig als het. eenig werkzame bestanddeel moet worden beschouwd. Eene flesch met 9 oneen van dezen honig kost 1 Thaler (f 1,75). Openlijke correspondentie. N. vraagt ol ook iemand bekend is met de bestanddeelen van het haarkleurend middel, dat onder den naam van Melacrome tAbbé, Teinture Hollandaise verkocht wordt? —C. v. D. te U. Uw ingezonden stuk zal in het volgend nommer geplaatst worden. X. Het gezondene over de visitatie kan niet geplaatst worden, daar het in deze oogenbhkken , waarin zij reeds is aangevangen , al te lichtelijk den schijn van persoonlijkheid zou hebben. Advertentlen. APOTHEEK. Wegens ziekte wordt ter overname aangeboden voor 3500 Gulden eene Soliede zaak in Chemicaliën en Drogerijen, waarvan de zuivere winst in 1865 was 1500 gulden; het HUIS daarbij te Huur. Brieven franco letters A. B. C. bij den Boekhandelaar C. L. VAN LANGENHUIJSBN, Singel hoek Beulingstraat te Amsterdajn. HE Apothekers! Een JONG MENSCH, geëxamineerd Apotheker, (Prot. Godsd.) biedt zich aan als ASSISTENT. Brieven franco (s.v.p. met opgaaf van voorwaarden) onder Lett. A. B. bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. APOTHEEK. Te Rotterdam tegen 1 Juli of 1 Augustus gevraagd een bekwaam APOTHEKERS-BEDIENDE. Adres franco onder letter K. bij den Boekhandelaar JAC. G. ROBBERS te Rotterdam. P. VAN DER MIJLE en VA» DEWSE te Dordrecht, vragen tegen ruim salaris als EERSTE BEDIENDE, iemand, den rang van Hulp-apotheker bezittende. Brieven franco. Olijf- of Sla-olie door ons aangevoerd, van Butti afkomstig van de Moute d’Oro, niet inden handel geweest, dus onvermengd ; per flesch f 1.20. Voor Pharmaceuten onmisbaar, bij minstens 10 kan f 1.20 per kan ; groote kwaliteit met rabat. bij Ij. P. ÏAS SOS & KOOK, Amstelstraat, P. 58, te Amsterdam. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen.