is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 24, 14-10-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leiding van de meeste candidaten , ten gevolge waarvan zelfs de weinige kennis , welke sommige bleken te bezitten , nog hoogst verward was, zoodat zij weinig of geene heldere begrippen van algeraeene scheikundige wetten hadden. Bovendien bleek ten duidelijkste , dat verreweg de meesten van de geëxamineerden zich volstrekt niet hadden bezig gehouden met praktische oefeningen in het laboratorium, ten gevolge waarvan zij zelfs onbekend waren met het gebruik van de eenvoudigste reagentia.

Het examen inde plantenkunde heeft zich bepaald tot het doen van vragen over de organographie, de beginselen van anatomie en physiologie , en de systematiek. Over het algemeen werden de vragen over de organographie het best beantwoord ; minder goed die over anatomie en physiologie en het slechtst die over de systematiek. De Commissie aarzelt niet dit verschijnsel daaraan toe te schrijven , dat de candidaten wel het een of ander leerboek gelezen, maar zich niet praktisch geoefend'hadden. Vooral de kennis der natuurlijke orden of familiën was bij de meeste candidaten zeer verwaarloosd , weshalve de Commissie verpligt meent te zijn , ten ernstigste aan te dringen, dat men zich op het zelfstandig onderzoek van levende plantenvormen beter toelegge , dan blijkens het examen tot nu toe het geval was. De antwoorden op anatomische vragen wettigden in vele gevallen het vermoeden , dat de candidaten niet door het mikroskoop hadden waargenomen , zoodat ook het gebruik van dat werktuig mag worden aanbevolen. Het examen inde natuurlijke geschiedenis der dieren liep hoofdzakelijk over de verdeeling van het dierenrijk en de kenmerken der hoogere en lagere orden. Enkele dieren, bepaaldelijk dezulke welke inde Pharmaoopoea Neerlandica worden opgenoemd, werden meer uitvoerig besproken. Over het algemeen voldeed dit gedeelte van het examen veel beter aan de verwachting dan het vorige, waarbij echter behoort in aanmerking genomen te worden, dat de vragen over de dierkunde op de inwendige zamenstelling der dieren en op de levensverrigtingen dezer laatste weinig of geen betrekking hadden. Het onderzoek naar de kennis van de natuurlijke geschiedenis der delfstoffen heeft zich bepaald tot de beginselen der oryktognosie en geoguosie en alzoo tot de stereometrisehe kenteekenen en voornaamste kristalvormen, de physische eigenschappen, zoo als soortelijk gewigt, hard. heid , optische, elektrische en magnetische kenteekenen, en de scheikundige eigenschappen. Vervolgens werden de rangschikking, de klassen , orden enz. van eenige mineralen en rotssoorten , vooral zij die voor de pharmacie belangrijk zijn , behandeld. De meeste candidaten hadden van delfstofkunde ter naauwernood eenig begrip, en misten ook daarin de eenvoudigste praktische kennis. De schriftelijke vragen werden door enkelen op vrij voldoende wijze, door anderen oppervlakkig en daarbij nog verward beantwoord. De candidaten , die tot het praktisch gedeelte van het examen werden toegelaten, gaven voldoende blijken van

Bladz. 3. kermis der zoogenaamde simplicia. De schoone verzameling daarvan, in het Nosooomium Academieum te Leiden voorhanden en ter beschikking van de Commissie gesteld, gaf haar ruime gelegenheid om haar onderzoek, zoo zij meent, naar behooren in te stellen. De geschiktheid tot het gereed maken van recepten , dat is tot de uitoefening van het vak van apotheker ten behoeve der maatschappij, werd beoordeeld inde apotheek van genoemd Nosocomium. De drie candidaten > die bij het theoretisch examen voldaan hadden, toonden ook bij hun werk, dat zij zich daarin geoefend hadden en met oordeel recepten konden gereed maken. Een philosophiae naturalis candidatus, die eene acte van bevoegdheid als hulpapotheker verlangde , volgens de wet alleen verpligt tot het leveren van bewijzen van praktische bekwaamheid, werd afgewezen, wijl het bleek, dat hij niet in het minst bekend was met pharmaceutische bewerkingen en handgrepen, en de eenvoudigste recepten tegen de regelen der op hoogst ondoelmatige wijze werden gereed gemaakt, hetgeen ook niet kon bevreemden nadat hij zelf verklaarde, dat hij slechts gedurende een half jaar in eene apotheek was werkzaam geweest. De Commissie wensehte, dat zij aan Uwe Excellentie een verslag met gunstiger uitkomsten had mogen aanbieden. Zij moet D beriglen, dat van de vijftien geexamineerden zijn toegelaten: . Martinus Gerbrandus Bontjema, van Leeuwarden; Bouwe van der Heulen, van Praneker; Cornelis Hendrik Nioolaas Smits, van Gouda; dat de afgewezenen, met eene enkele uitzondering, meerendeels een examen schenen te wagen en in het theoretische gedeelte van het apothekersvak veel te weinig ervaring hadden verkregen, om der Commissie aanleiding te geven tot eenige uitvoerige beraadslaging over het al of niet uitreiken eener acte van bevoegdheid. Even als tot die uitreiking aan de drie genoemden, werd tol de aanwijzing der overigen met algemeene stemmen besloten, De Commissie vermeent hare taak in overeenstemming met de wet vervuld te hebben en vertrouwt dat hare handelingen zullen aansporen tot eene naauwgezette studio en vooral tot beter praktisch onderzoek. Be Commissie voornoemd, In haren naam, A. H. van deu Boon Mesch, Voorzitter. J. P. C. VAN ÏRXCHT, Secretaris. Samenstelling der anillnekleurstolfen. De mededeeling der bereidingswijze van joodaethyl in het groot ten behoeve der anilinefabrikatie deed een onzer abonnenten de vraag tot ons richten, waarin de verandering bestaat, die er door het joodaethyl op de aniline wordt voortgebracht. Wij willen deze vraag beantwoorden door te wijzen op de samenstelling der anilinekleur-