is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 28, 11-11-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uittreksels uit binnen- en buitenlandsche tijdschriften.

Rhigoleu wordt door Dr. Yigelow te Boston het vluchtigste gedeelte van het ruwe petroleum geheeten, dat reeds bij 31° O. kookt en een specifiek gewicht van 0,635 heeft. Het kan op gelijksoortige wijze als aether bij verdamping tot het voortbrengen vaneen sterken graad van koude dienen, en zou wegens meerdere vluchtigheid, werkzaamheid en goedkoopheid de voorkeur verdienen , indien de buitengewone brandbaarheid het gebruik niet inden weg stond. Men heeft het voor een chirurgisch doel aangewend tot het ongevoelig maken van deelen des menschelijken lichaams bij kleine operatiën. Binnen s—lo seconden is de huid door vrieskoude volkomen ongevoelig. Pulvis Gttbebae is inden Eranschen drogerijënhandel vervalscht aangetroffen met cichorei. Martin vermeldt eene vervalscbing van oleum rorismarini met 15% kamfer. Deze vervalsching, die op het bloote oog en door den reuk niet te ontdekken is, bleek bij rectificatie der olie , toen de kamfer terugbleef. Saccharoleum nutritivum. (Wheat phosphate, Phosphate de blé). In Engeland wordt deze naam gegeven aan eene zeer eenvoudige bereiding, die aldaar zeer in zwang is als voedingsmiddel voor ziekelijke of achterlijke kinderen. Men maakt een afkooksel van zemelen, giet het door, voegt er suiker bij, verdampt tot droogwordens en brengt tot poeder. De dosis is 3 a 4 koffielepels per dag. Terwijl het middelste gedeelte van de graankorrel bijna .geheel uit zetmeel bestaat, bevindt zich de grootste hoeveelheid der zouten in het zaadomkleedsel. De natuurlijke phosphorzure verbinding in bovengenoemde bereiding zal werkzamer zijn dan de kunstmatige phosphaten. Unguentum cacao, Pharm. Euss., is een mengsel van 1 deel butyrum cacao en 3 a 3 deelen (naar gelang der temperatuur) oleum olivarum. Emulsio de balsamo copaïvae, volgens Jeannel. Ro: balsam. copaïvae dr. 10, carbon, natric. crystall. pulveris. dr. 5 , aquae destillatae unc. 30. Misce agitando. Deze bereiding zal eene volkomene emulsie geven, die gedurende eenige uren gebonden blijft. Den volgenden dag vindt men wel den copaïvabalsem afgescheiden, maar door eene zachte schudding wordt hij weder onder de alcalische vloeistof gemengd. Verder laat Jeannel eene injectie van deze emulsie bereiden naar de volgende type, die naar verlangen kan gevariëerd worden : !%: emulsionis balsam. copaïvae dr. 6, aquae destillatae dr. 18 , vin. opü aromatic, gtt. 13. Misce. De aanwending van deze injectie is gegrond op het feit, dat de olie van den copaïvabalsem bij het gebruik inde urine overgaat en dat men door injecties met urine

vaneen persoon, die copaïvabalsem heeft gebruikt, hy anderen de gonorrhoea kan genezen. Formulen van voorschriften met zwaveligzure zouten van Eighini. Pulveres cum sulphite magnesico. Ra: sulphitis mag-nesici, sacchari albi aa dr. ya , sem. anisi vuig. gr, 3. Dentur pulveres tales No. 13. S. Om de twee uren een poeder, Pulveres fehrifugi cum sulphite magnesico. ly,: sulphitis magnesici dr. 3% , sulphitis chinici, cinchonici aa gr. 3 3/4. Misoe fiat pulvis; divide in 6 partes aeq. S. Om de twee uren een poeder. Pulveres cum sulphite magnesico et opio. Bo: sulphitis magnesici gr. 33Y2, opü puri gr. V3, sacchari albi dr. y2. Dentur pulveres tales N°. 13. S. Om de twee uren een poeder. Pilulae antifebriles c. sulfite magnesico. go : sulphitis magnesici, extracti gentianae aa gr. 1 , pulv. flor. chamom. q. s. Dentur pilulae tales No. 13. S. Tweemaal daags één. Sulphis magnesicus pro wsu veierinario. ly,: sulphitis magnesici unc. 3 , mellis q. s. ut fiant 3 boli, quae involventur pulvere radicis gentianae. Verscheidenheden. Inde gewone vergadering der Koninklijke Academie van Wetenschappen, Afdeeling Natuurkunde, gehouden 37 Ootober 1866 , heeft de heer G. A. J. A. Oudemans gehandeld over het ontstaan van zoogenaamd vormloos zetmeel, dat bij sommige planten in onregelmatige klompjes voorkomt.. Hij verdedigt de meening van den heer Schleiden, die dat ontstaan voor eene organische werking houdt, in tegenoverstelling van anderen, die zulks aan het aanbrenge,! van kunstwarmte toeschrijven. De heeren Harting, Eauwenhoff en Donders wisselen daarover met den spreker van gedachten. [Staatscourant van Donderdag 1 Nov.) Ppipolische kracht wordt door Dutraohet de werking geheeten, waardoor kamferdeeltjes op de oppervlakte van het water roteeren, eene werking, waarvan wij reeds in No. 4 van den Eersten Jaargang melding maakten als te worden tegengehouden door de aanwezigheid van vetdeeltjes in het water, waarvan Lightfoot partij heeft getrokken, om de geringste hoeveelheid vetdeeltjes in water te ontdekken. Prof. Nicklès vermeldt als nadere bijzonderheid omtrent deze rotatie, dat zij op volkomen