is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 34, 23-12-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het begeleidend schrijven wijst de heer H. op het bezwaar , dat de overigens zeer doelmatige bereidingswijze der Pharm. Neerl. voor de gumrai-resinae --dVpur, oplegen, indien men niet tot den winter kan wachten- -of indien er geen vorst is. Bij de 2 gezondene monsters was deze bereiding niet gevolgd. Het was den heer H. bekend, dat de eerste donkere weinig riekende en naar ons oordeel af keu rings waardige massa was verkregen door oplossing in aether aceticus enz. De bereidingswijze dor lichte massa was hem echter onbekend en hij wenschte deze gaarne van ons te vernemen, dewijl zij naar zijn bedunken en ook naar ons oordeel wegens hare geraakkelijke breekbaarheid, zuiverheid en sterken reuk alle aanbeveling verdient.

Wij kunnen onzen geachten inzender geene andere bereidingswijze tot het verkrijgen eener dergelijke poedervormige massa ook in het warme jaargetijde mededeelen, als die van Lehman, opgegeven in ,N°. 2 van den Eersten jaargang, bestaande daarin, dat men de gomharsen boven eene laag gebrande kalk in eene geslotene kist bewaart. Zij zullen na 8 tot 14 dagen zoodanig ingedroogd en broos geworden zijn, dat zij dadelijk tot poeder kunnen gebracht worden, Wij hebben deze methode herhaaldelijk in Duitsohe tijdschriften aanbevolen gevonden, kunnen zelf echter niet uit ondervinding spreken en verzoeken collega’s, aan wie hieromtrent meerdere bijzonderheden bekend zijn , deze mede te deelen. Mijnheer de Redacteur / In antwoord op de vraag van X.. (Ph. Weekbl. N°- 33, verbeterd in N°. 83), wat in billijkheid kan gerekend worden voor het volgende recept, gereed gemaakt Voor een welgesteld man: iy. nitrat. argent,, opii. puri aa gr.iia,ya, mie. pan. q. s. ut fiant pilulae N°. 8. Dentur. in lycop. et in vitro nigro dient, dat 40 centen, mits het recept nauwkeurig gereed gemaakt is, niets te veel is. Volgens den voor de provincie Utrecht bestaanden armeutax mag er 19y2 cent voor gerekend worden (N.B. het fleschje tegen inkoopsprijs berekend.) Had die apotheker te U., welke ze voor 30 centen heeft afgeleverd , (zoo hij een Apotheker te Utrecht is) voor zijne berekening genoemden tax ingezien , dan had hij misschien in dit geval een welgesteld man niet met een behoeftige gelijk durven stellen. Utrecht, 18 December 1866. van Habinxma & r,E Nobel. Ook ons komt de berekende prijs 40 ets. alleszins'gepast voor. Red. Voor de rechtbank te ’s Gravenhago is eene kwestie aanhangig, waarvan de beslissing zeer onze aandacht moet trekken, dewijl daarvan tevens afhangt de beslissing van het zoo vaak besproken vraagstuk , of art. 30 der Wet, regelende de uitoefening der artsenijbereidkunst, in toepassing kan gebracht worden op den verkoop van geheime geneesmiddelen door onbevoegden. De inspecteur vau het geneeskundig staatstoezicht voor Zuidholland heeft namelijk voor de rechtbank aangebracht den verkoop van fleachjes met gevulde geneesmiddelen a 50 ets. per flacon door iemand , onbevoegd tot i uitoefening der geneeskunst. De officier van justitie vond bezwaren inde aanklacht, maar ontving van den Minister

, van Justitie het bericht, dat ZExc. de zaak aan het oordeel der rechtbank wensohte te zien onderworpen , om des noods in hooger beroep en cassatie te komen , ten ! einde die bezwaren eens voor goed uit den weg zouden i worden geruimd. Na getuigenverhoor enz. werd 17 Dec. gerequireerd de schuldigverklaring van den beklaagde . aan: I°. het verleenen van geneeskundigen raad zonder genees- of artsenijbereidkundige (?) te zijn en 3°.ketverkoopen van genetsmiddelen, die niet de vereischte hoeveelhe-1 den inhielden, gepleegd onder verzachtende omstandigheden, en zijne veroordeeling tot 3 geldboeten , elk van ƒ5. De rechtbank heeft de uitspraak bepaald over acht dagen. Wij zullen trachten onze lezers zooveel mogelijk met de bijzonderheden dezer procedure bekend te maken. Persoonlijke aangelegenheden. Als' nadere bijzonderheden tot den levensloop van prof Berg te Berlijn, wiens afsterven wij in N«. 32 vermeldden, lezen wij inde Pharra. Zeitung van 15 December, dat Berg zijne loopbaan heeft begonnen inde apotheek. Keeds inde eerste 4 leerjaren openbaarde zich zijne groote voorliefde voor Botanie. In eene drukke zaak waren alleen de vroege morgenuren tot zijne beschikking, die hij aan het verzamelen en bepalen der planten inde omstreken van Demmin in Pommeren besteedde. Na het Gehülfen-esamen bracht hij nog 3 jaren in eene apotheek door en bezocht vervolgens de universiteit te Berlijn, alwaar hij na verloop van 1 jaar zijn examen als apotheker Iste klasse aflegde. Nadat hij noo-maals 1 jaar in eene apotheek te Berlijn de defectuur had waargenomen , besloot hij, zonder vermogen en zonder eeuig vooruitzicht ooit in het bezit eener apotheek te geraken, zich aan het onderwijs inde Botanie te wijden, voorza0* eerst door privaatlessen in zijn onderhoud, promoveerde in 1848 als doctor philosophim en vestigde zich in 1849 als privaat-docent in Botanie en Pharmacognosie te Berlijn. Na 33jarige wetenschappelijke en 13jarige academische werkzaamheid werd hij in 1863 aldaar tot professor extraordinarius beroepen. Jammer, dat een leven, geheel aan de wetenschap gewijd, van kindsaf met zware zorgen voor het dagelijksch brood te worstelen had , een stiijd, die tot het einde moest worden vol°’ehouden want zijn professoraat leverde hem slechts 300 thaler (535 guldenl) op. Openlijke correspondentie. N. te Z. en O. te G. Behandeling en plaatsing in het volgend nommer. Advertentiën. EEH leerling-apotheker, lß|Br die zoo spoedig mogelijk: Hulp-apothe'SBw ker wil worden, vindt daartoe , door tijd, plaats en zaak r eene goede gelegenheid , bij Apotheker VAN DB MOEE te Deventer. Een geëxamineerd LEERLING- APOTHEKER wensoht zoo spoedig «S» mogelijk interne geplaatst te worden binnen Amsterdam in eene Apotheek, alwaar geen Bus of bijzondere drukte is, om daardoor de lessen tot Hulp-Apotbeker geregeld te kunnen waarnemen en eigen studiën voort te zetten, Hierop reflecteerenden gelieven zich met franco brieven onder letter H. te adresseeren aan de Boekhandelaars YAN BENTHEM & JÜTTING te Middelburg. Snelpersdruk van H, 0. A. Thieme, ts; Nijmegen.