is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 38, 20-01-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ B Ju Al > t ! TOT HET |' ï- PH-ARMACEÜTISCH WEEKB^gP van 20 Januari 1867, No. 38.

Mededeellngen. Ingezonden stukken. GEMETHYLEERDE ALCOHOL. Door de heeren J. Mouton en zonen is eene circulaire rondgezonden betreffende den verkoop van gemethyleerden alcohol. Wij ontvingen tevens een bericht, dat het die heeren aangenaam zou zijn, indien wijde circulaire geheel of gedeeltelijk in ons Weekblad opnamen wegens het mogelijke misbruik, dat er van dezen accijnsvrijen alcohol voor pharmaceutisch gebruik zou kunnen gemaakt worden. Zij hadden hierop ook de bevoegde geneeskundige autoriteit opmerkzaam gemaakt. Daargelaten den hoogst onaangenamen brandigen smaak , die dezen vermengden alcohol voor dat gebruik ten eenemale ongeschikt maakt, durven wij onze Nederlandsche apothekers niet verdenken, dat zij een voor de gezondheid schadelijk mengsel tot de bereiding van spiritualiën zullen bezigen. Gaarne voldoen wij echter aan het verlangen der heeren M. door het eerste gedeelte der circulaire op te nemen , hetwelk behalve het gebruik van het mengsel eene proef bevat, die tot ontdekking van den houtgeest in alcohol kan dienen , welke proef gegrond is op het overbreugen van den houtgeest of methylalcohol door oxydeerende middelen in miereuzuur en op de reduceereude werking van dit mierenzuur op zilveroxydeen kwikzilveroxydulezouten. Wij hopen later nog nadere bijzonderheden omtrent het mengsel te kunnen mededeelen. Op het voorbeeld van Engeland wordt thans ook hier te lande vrijdom van belasting verleend voor alcohol > vermengd met houtgeest. Het doel van dezen maatregel is uitsluitend om de industrie te ontheffen van den zwaren last, die haar in de hooge belasting op den alcohol drukt, zoodat dan ook de alcohol vermengd wordt met houtgeest in eene verhouding, die hem geheel ongeschikt maakt tot inwendig gebruik. De ondervinding in Engeland heeft geleerd, dat uit dit mengsel de alcohol niet.kan worden afgescheiden in zuiveren staat, en dat er dus geen gevaar bestaat vóor misbruik in dezen zin. Het is bovendien duidelijk, dat deze maatregel, waarvan de industrie zich veel voordeelen belooft, onmiddellijk zou worden ingetrokken, wanneer hij werd misbruikt, in welken zin dan ook. De houtgeest, waarmede de alcohol wordt vermengd, wordt in zeer voldoende zuiverheid door het Gouvernement geleverd. De vermenging geschiedt in verhouding van 8 kannen absoluten alcohol op 1 kan houtgeest; hetgeen overeenkomt met 1 kan houtgeest op 9 kannen al-

cohol 30° of ± 90%, en 1 kan houtgeest op 9y2 kan alcohol 25° of ± 85%. Hierbij merke men op , dat het specifiek gewicht van den houtgeest, die door het Gouvernement wordt verstrekt, is + 0,85, en dat dus de alcohol van 85% of 0,85 spec, gewicht zijn specifiek gewicht behoudt, terwijl de alcohol van 90% of 0,828 spec. gewicht bij de vermenging een eenigszins hooger specifiek gewicht zal krijgen. De vermengde alcohol wordt genoemd : gemethyleerde alcohol. Gebruik van den gemethyleerden alcohol. Uit de verslagen van den Directeur der belastingen in Engeland blijkt, dat in Engeland vermengd werden: in 1862 .... 2845012 kannen alcohol. „ 1863 .... 3366738 „ „ 1864 . . • . 3886866 „ „ „ 1865 ..... 4201420 „ Het gebruik van gemethyleerden alcohol nam dus jaarlijks met 300000 tot 500000 kannen toe, een bewijs dat de gemethyleerde alcohol zeer bruikbaar is voor de industrie. Uit dezelfde verslagen blijkt insgelijks , dat de gemethyleerde alcohol gebruikt wordt voor het bereiden van vernissen op zeer groote schaal , van transparente zeep, van knalkwik als brandstof voor alle chemische manipulatiën, waarbij de alcohol alleen als middel van scheiding, van oplossing, van kristallisatie enz. wordt aangewend, alsmede voor de bereiding van aether en chloroform en van collodion. De drie laatste artikelen waren echter van mindere zuiverheid dan wanneer zij uit zuiveren alcohol waren bereid, en behooren dan ook alleen inde photographie en inde scheikunde , maar niet inde geneeskunde te worden aangewend. Wij behoeven er niet op te wijzen dat, in aanmerking genomen het doel waartoe aether en chloroform inde geneeskunde worden aangewend de zuiverheid een hoofdvereischte is juist bij deze artikelen en dat deze uit gemethyleerden alcohol bereid , dan alleen zouden mogen gebruikt worden, indien zij volstrekt niet verschillen van de uit zuiveren alcohfol bereide. Ook zou het gebruik van tincturen en spiritualiën uit dezen alcohol vervaardigd , niet genoeg kunnen worden gelaakt, en het is van het hoogste gewicht dat ieder apotheker, en zoo ook de inspecteurs der apotheken nauwkeurig toezien, dat deze vorvalsclüug strikt worde geweerd, en dat ook zelfs niet ten deele gemethyleerd gedestilleerd worde gebruikt. Door den heer W. Robertsen Az, werd in Maart 4866