is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 39, 27-01-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de volgende inrichting zeer geschikt , om elkeen dadelijk met de plaatsing der ingrediënten bekend te maken. Men duidt inde verschillende vertrekken, die tot de uitoefening der pharmacie behooren, de hoofdafdeelingen , welke zich op gelijke hoogte bevinden, met getallen aan en maakt nu een catalogus, waarin alle voorhandene zelfstandigheden alphabetisch gerangschikt worden. Voorwerpen in kleine hoeveelheden of nieuw aangevoerd, waaraan men slechts eene tijdelijke plaats geeft, worden met potlood ingelaseht, om ze niet in vergetelheid te doen geraken , maar tevens, om gemakkelijk te kunnen veranderen , wanneer zij verplaatst worden. Bijv. A Apotheek. W = Wiukelkamer. K " Kelder. P ~ Pakhuis. G Glaszolder.

A. W. K. P. G. Acetum 4 1 Acidum tannicum 53 Flor. chamom. v. 3 1 Olla alba 1 6 Sulphas zincicus 6 3 Mededcclingcn. Ingezonden stukken. Mijnheer de Redacteur! Wij mogen niet nalaten het volgende op te merken betreffende het gebruik van den gemethyleerden alcohol tot pharmaceutisch doel. In uw geacht blad vinden wij bij de mededeeling, onze circulaire betreffende, de opmerking gevoegd-, dat de Kedactie onze Nederlandsche apothekers niet durft verdenken , dat zij een voor de gezondheid schadelijk mengsel tot de bereiding van spiritualiën zullen bezigen. Wij meenen Ons dezen wenk eenigszins te moeten aantrekken, maar behoeven, meenen wij, tot rechtvaardiging van onze handelwijze, alleen te wijzen op het bestaan van wetten tot onderzoek der geneesmiddelen en tot bestraffing dergenen, die ondeugdelijke praeparaten in voorraad hebben of gebruiken. Het bestaan van die wetten onderstelt de mogelijkheid van misbruiken , en het is alleen tegen mogelijk misbruik, dat wij hebben willen waarschuwen. Wij rekenen het de taak van lederen burger, om de wetten naar zijn vermogen te helpen handhaven, en waar wij dus een mogelijk misbruik meenden te kunnen voorzien, meenden wij ook, voor het minst genomen, niet verkeerd te doen , met den heer Inspecteur voor Geneesk. Staatstoezicht op deze mogelijkheid te wijzen. De achting, die wij onzen collega’s toedragen, lijdt daaronder niet in het minst, en wij twijfelen geenszins of UEd. zult deze nadere verklaring van onze bedoeling in geenen deele wraken. *) Om nu tot onze eigenlijke opmerking te komen chloroform en aether zullen misschien uit gemethyleerd gedestilleerd bereid worden. Het zal afhangen van de meerdere of mindere vaardigheid van den fabrikant, of men aan deze praeparaten hunne afkomst zal kunnen *) Het heeft zelfs inde wijdste verte niet inde bedoeling der Pied. gelegen, de heeren Mouton met de geciteerde woorden tfe kwetsen of te beschuldigen. Lag er dit naar het oordeel der heeren M. in opgesloten , wij doen gaarne araende honorable.

herkennen. Wanneer men er in slaagt deze praeparaten zóó te maken , dat zij niet alleen aan de eischen der Pharmacopoea Neerlandica voldoen, maar ook bovendien volstrekt niet te onderscheiden zijn van dezelfde praeparaten , uit zuiveren alcohol verkregen, dan zijn zij bruikbaar ook voor pharmaceutisch doel. Hetzelfde geldt van spiritus nitri dulcis. Nu is het naar onze meening waarschijnlijk, dat fabrikanten niet spoedig dezen trap van volkomenheid zullen bereiken , en dat dus de beide eerstgenoemde artikelen alleen voor photographie of voorbereiding van extracten enz. zullen kunnen gebezigd worden. Het is echter mogelijk, dat een fabrikant zijn praeparaat voor uitstekend houdt, en dat de kooper evenmin als' hij eenige aanwijzing bespeurt van de afkomst van het product, terwijl toch bij nauwkeurig onderzoek blijkt, dat het praeparaat niet volstrekt in elk opzicht identiek is met het uit zuiveren alcohol bereide. In dat geval zal de inspecteur der apotheek door zijne kennis en des noods door opzettelijke studie in staat moeten zijn, den aldus zonder eenige kwade trouw misleiden apotheker te waarschuwen tegen dit gebrek. Uitgaande dus van dezelfde gevoelens , die ook ÜEd. ten opzichte van de Nederlandsche apothekers koestert, komen wij tot de conclusie , dat het zeer nuttig was, de bevoegde overheid op dit punt (zoover noodig) attent te maken. Het deed ons genoegen, dat uwe opmerking ons aanleiding gaf, dit punt nogmaals ter sprake te brengen, daar wij meenen hierop niet dikwijls genoeg de aandacht te kunnen vestigen. ’s Gravenhage , 31 Januari 1867. J. Moüxon en Zonen. Uittreksels uit binnen* en bultenlandsche tijdschriften. De bloemen van Pyrethrum roseum en carneum Bieb. leveren een uitstekend surrogaat voor het Perzisch insectenpoeder, dat het soms nog in werking overtreft, temeer, daar het laatste aan veelvuldige vervalschingen onderhevig is. De apotheker Pauchert in Brandenburg bericht, dat hij sinds jaren de kuituur dezer planten met het beste gevolg heeft beproefd. Zij verduren den winter zeer goed zonder bedekking. Zij vereischen een diepgrondigen lossen bodem , die zeer rijk aan potassa en kalk is en verder phosphorzuur, zwavelzuur, kiezelzuur, chloor, magnesia en ijzerosyde moet bevatten. De vruchtjes (acheniën) worden in April gezaaid en de jonge planten omstreeks September naar de standplaats overgebraoht, die zij een tal van jaren zullen innemen. Na behoorlijke bemesting verkrijgt men in Juni van het volgende jaar den eersten bloesem. Men verzamelt dezen, wanneer de bloemhoofdjes geopend zijn, droogt hem inde schaduw, vervólgens bij eene temperatuur van 38—14° C. en stoot hem dan tot een zeer fijn poeder, hetwelk zorgvuldig voor de inwerking van het licht bewaard wordt. Zwavelkoolstof wordt door Millon gebezigd, om aan sommige bloemen het aroma te onttrekken, hetwelk hierbij wegens zijne vluchtigheid op geene andere geschikte