is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 39, 27-01-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2NaO,HO,AsOS) in 40 deelen water. Men laat bezinken, giet de vloeistof van het praecipitaat af, wasoht bet praecipitaat behoorlijk uit en laat het aan de lucht drogen. Dan brengt men het tot een fijn poeder eh bewaart het in eene gesloten flesch. Het praeparaat is eerst wit van kleur, maar wordt weldra groen. Bij 1000 verliest het zijn water. Het is onoplosbaar in water, maar oplosbaar in chloorwaterstofzuur, waarbij het eene goudgele kleur aanneemt. Het bevat 3 aeq. arsenias ferrosus , 3 acq. arsenias ferricus en 34 aeq. water en zal tot formule hebben : 3(3FeO, As 03 -f- 8H O) •+■ 3 (Bei Os >As 05 H-16HO).

Valerianas ferricus wordt volgens Sutton het best bereid door valeriaanzuur eerst volkomen te verzadigen met eene geconcentreerde oplossing van koolzure soda en na de verzadiging in warm water te brengen, om al het koolzuur te verwijderen. Na bekoeling der vloeistof voegt men er zoolang eene oplossing van sulphas ferrosus bij , als er een praecipitaat ontstaat. Door omroeren met eene glazen spatel verzamelt zich bet praecipitaat op den bodem als een half vloeibaar extract, dat men eeuige malen met gedestilleerd water afwaseht, totdat al de gevormde zwavelzure soda is verwijderd. Vervolgens droogt men het zoo spoedig mogelijk op porseleinen borden aan de lucht of bij eene zachte warmte en bewaart het in goed gesloten flesschen. Het is dan een zeer vervloeiend zout. De schrijver zegt, dat alleen deze extractachtige valerianas ferricus met een sterken reuk naar valeriaanzuur en eene roode doorschijnende kleur vertrouwen verdient. Het praeparaat komt inden handel voor inden poedervormigen staat met een zwakken reuk naar valeriaanzuur, onoplosbaar in water , oplosbaar in alcohol en bij de minste warmte zijn valeriaanzuur verliezende en ijzeroxyde achterlatende. Het bestaat in deze gevallen enkel uit ijzeroxyde met zeer weinig valeriaanzuur vermengd. Syrupus corticis peruviani. Om deze stroop met de afkooksels van den kinabast helder te verkrijgen, wordt door Blasoher de volgende weg ingeslagen. Men neemt 90 deelen kinabast voor 750 deelen stroop, verdeelt deze hoeveelheid kinabast in 3 gelijke deelen , die men elk afzonderlijk in 2000 deelen water gedurende een half uur kookt en vervolgens gedurende eenige uren laat bezinken. Men giet vervolgens het eene decoctum helder af, laat het gedurende 10 minuten koken , voegt er 350 deelen suiker bij, en verkookt zoolang, totdat de kokende stroop 35° Baumé aanwijst. Op dezelfde wijze handelt men met het andere decoctum en indien dit ook na bijvoeging der suiker de zwaarte heeft van 35° 8., doet men er de eerste stroop bij kleine gedeelten bij, om de koking niet af te breken. Dan verkookt men beide tot 30° B. en giet alles dooreen wollen doek. Oleum phosphoratum wordt volgens Méhu bereid door amandelolie gedurende een uur bij eene temperatuur van 300° C. te houden, om alle organische stoffen te verwijderen. De'goed bekoelde olie Wordt in eene flesoh ge-

; daan met een steenen stop gesloten. Men verwarmt haar | nu in het waterbad en giet bij de warme olie schielijk den phosphorus. Men sluit de flesch en schudt. De oplossing heeft onmiddellijk plaats. Pomade van Dr. Carreau tegen winterhanden en voeten wordt door Guersaat zeer aanbevolen in zijne Chirurgie des enfanis. Het voorschrift is % : axungiae part 30 , jodeti kalici part. 5 , tinct. jodii part. 1. Tandpoeder van Frikow. : oss. sepiae , lapid. cancror. aa dr. 4 , . rad. ind. flor. dr. 3 , lap. pumicis dr. 1, carmin. gr. 6 , 01. menth. pip. gtt. 8 , 01. rosarum gtt. 3. Misce fiat pulvis. Dit jaar zullen voor de Indische Pharmaoeutische dienst drie plaatsen open zijn en wel alleen voor de Oost-Indiën. Het toelatings-examen zal den 3den Juni a.s. gehouden worden. Advertentlën. * es TE KOOP. H va Eene goed onderhouden Simplicia-kast. m Adres franco brieven onder lett. S. aan den boek- 20 handelaar MACDONALD te Haarlem. ze APOTHEEK. "a Men vraagt te ’s Gravenhage met 1 Mei a.s. een HUIiP-APOTHEKEB. of iemand de receptuur kundig. Brieven franco onder letter Z. aan DE ERVEN THIBERT & MENSING, Boekhandelaars te ’s Hage. ee – ge iWMÊÊÊÊK*** In eene Apotheek te Arnhem wordt X&ÊÊÊSr tegen April of primo Mei gevraagd: lli een bekwaam en solied , liefst geëxamineerd BEDIENDE van de H. G., onder genot st van ruim salaris. de Brieven franco, lett. W. H. bij den Boekhandelaar t,r, ÏJEENK WILLINK aldaar. he De ondergeteekende vraagt tegen 1 Mei aanstaande, EEN BEDIENDE. n8 J. H. C. NBLLENSTEIJN, vc Apotheker te Zwolle. aa gs APOTHEEK. f P. MENALDE VAN SCHOUWENBURG, Apotheker te Deventer, verlangt tegen 1 Mei 1867 EEN BEDIENDE, liefst geëxamineerd. Snelpersdruk van H. 0. A. Thieme, te Nijmegen,