is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 50, 14-04-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er eene oplossing van jodium bij voegde. Uoussin meent, dat de bijvoeging van het zetmeel bij de zeep zal hebben plaats gegrepen bij eene betrekkelijk weinig verhoogde temperatuur en buiten inwerking der alcalische loog.

Volgens Groves wordt vet veel langzamer rans, indien men er eenige aetherische olie (a—4 droppels op het once) bjjvoegt. Vooral zijn hiertoe geschikt kruidnagel-, sassafras- en piraentolie. Hetzelfde doel wordt ook bereikt door benzoëhars, populierknoppeu, perubalsem en kreosoot. Er werden vergelijkende proeven genomen, door gearomatiseerd en niet gearomatiseerd vet afzonderlijk met kwikzilveroxyde te vermengen. De kleurverandering ontstond bij gearomatiseerd vet veel later dan bij het gewone. Groves schrijft dit resultaat toe aan de antiseptische werking der aetherische oliën op een eiwitachtig lichaam, dat gewooulijk bij de vetten is gemengd. Bovendien beveelt hij aan, bij het uitsmelten van het vet de warmte van het waterbad niet ie overschrijden , dewijl het vet bij eene hoogere temperatuur verkregen, bij vermenging met kwixzilveroxyde veel spoedigei ontkleuring bewerkt. Acidum malicum wordt volgens Reinsoh zeer gemakkelijk verkregen uit de vruchten van Rhus coriaria door ze te kneuzen en vier dagen met water te digereeren, de vloeistof met eene oplossing van loodsuiker neer te slaan , het afgefiltreerde vocht tot kristalschieting ter zijde te zetten en den loodueerslag herhaaldelijk met de moederloog uitte koken, zoolang nog appelzuur loodoxyde bij de kristallisatie wordt uitgescheiden. Uit de verkregene kristallen , die bijna sneeuwwit zijn , kan men het appelzuur door zwavelwaterstof afzonderen. V ersclieldenheden. Een scheikundig winterlandschap wordt verkregen door in een glas van eenige duimen hoog eene oplossing (150 gram) te brengen van 1 deel salpeterzuur loodoxyde in 3 deelen water en hierin (10 gram) stukjes salmiak ter grootte eener boon op den bodem te werpen. Na eenige minuten worden deze stukjes met eene witte korst overdekt en nemende meest verrassende vormen aan van boomen, struiken, rotspartijen enz., zoodat na iy2 tot 2 uren een volkomen winterlandschap gevormd is. Het glas moet gedurende dezen tijd rustig blijven staan. Deze vormen zijnde producten der wederzijdsche ontleding , namelijk chloorlöbd en salpeterzure ammonia. Onder den naam van kunstmatige dwaallichten worden bolletjes van stanniol verkocht, die met water in aanraking gebracht, een gas ontwikkelen, hetwelk aan de lucht ontbrandt en fraaie ringvormige rookwolken vormt. Deze kogeltjes bevatten namelijk phosphorcaleium, het ontwikkelde gas is dus het van zelf ontvlambare phosphorwaterstofgas en de rookwolken ontstaan door het bij de verbranding gevormd phosphorzuur. Bij eene vergiftiging vaneen kind dooreen waterig afkooksel van papaverbollen, kon Dr. Winkler inden maaginhoud de aanwezigheid van morphine niet alleen door

de reactie met chloretum ferricum aantoonen , maarde morphine zelf kristallijn afzonderen. De hoeveelheid morphine bedroeg benaderend 1/t0 grein. Als giftvrije pillen en giftvrij poeder worden in Dnitschland tot het verdrijven van ratten een paar middelen verkocht, welke bij scheikundig onderzoek gebleken zijn eene aanmerkelijke hoeveelheid arsenicum te bevatten. Wij lezen in het Journal de Pharmacologie van Maart: Een zieke te Nieuw-Orleans vroeg eene consultatie bij een Engelsch geneesheer per Transatlantische telegraaf. Het cousult met inbegrip van het telegram kostte vijftig duizend franc. Persoonlijke aangelegenheden Den lste“ April vierde de heer P. Drooglever ï'ortuijn te 'Rotterdam zijn SOjarig jubileum als apotheker. Advertentlën. Te Koop een TOONBANK MET LADEiN met bijbehoorend KASTJE en eenige LOSSE LADEN, alsmede KOELVAT MET SLANG, tegen een billijken prijs. Aanvragen franco, bij Gr. GROOT, Wormerveer. Met het vooruitzicht op deelgenoot- ÉilÜSp schap in of overname van eene bloeiende Apothekerszaak , wordt in eene der voornaamste steden van ons land gevraagd, een alleszins bekwaam , ervaren en wetenschappelijk APOTHEKER , die omtrent kennis en gedrag de beste getuigenis kan aanbrengeu. Behalve kost en inwoning wordt een honorarium 'aangeboden van minstens f 500. Alleen op eigenhandig geschreven en geteekende brieven , zoo mogelijk voorzien van de noodige.bewijsstukken omtrent bekwaamheid en gedrag, zal regard worden geslagen. Adres met franco brieven onder lett. X. X., bij den Boekhandelaar J. NOORDENDORP te Amsterdam. "^APÖraËKÊR^BEDIENDEN. Men vraagt tegen Mei of Juni een al of niet geëxamineerd, doch bekwaam APOTHEKERSBEDIENDE, tegen een salaris van / 200 tot/-400. Bovendien wordt op aannemelijke voorwaarden ge' vraagd: lEMAND, die van het onderwijs gebruik . wenscht te maken. _ Brieven franco, letter F., bij GEBROEDERb L VAN DEE HOEK, Boekhandelaren te Leiden. Tegen goed salaris wordt in eane Apotheek te Dockum ten spoedigste gevraagd EEN PROVISOR. Om nadere inlichtingen vervoege men zich bij Dr. P. ' DE JAGER, aldaar. ! W. G. F. MANN, . Apotheker en Drogist te Haarlem, verlangt een BEKWAAM BEDIENDE van de P. G.; het liefst geëxamineerd. _ f Apotheker te ’s Gravenhage, vraagt lEMAND , de receptuur kundig. Brieven franco. Snelpersdruk van H. C. A. Thiome, te Nijmegen,