is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 51, 21-04-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 6. zuiverd. Alle onderzoctite glyeerinesoorten waren indifferent tegenover «reageerpapier. Hieruit blijkt de noodzakelijkheid, om voor geneeskundig gebruik slechts glycerinurn dedillationn depuratum te bezigen.

Bereiding van aether aceticus in het groot. Volgens Groszschopff brengt men azijnzure soda ineen ketel van gegoten ijzer op het vrije vuur tot droogwordens en eindelijk bij versterkt vuur tot smelten. Het vloeibare zout wordt bij genoegzame bekoeling tot poeder gebracht en nog warm door eene grove zeef geslagen. Men brengt het zoutpoeder ineen koperen destilleerketel, die met pijpen en eene opening tot navallen voorzien is en doet op elke 20 kilo zout een bekoeld mengsel van 23 kilo Bngelsch zwavelzuur van 1,84 en 18 Va kilo foeselvrijen alcohol van 95%. Nadat alles goed ondereengeraengd is , destilleert men onder voortdurend omroeren door middel van sloom zoolang als nog eene vloeistof overgaat, die naar azijnzuur riekt en smaakt. Men maakt den ketel dadelijk ledig, wascht en droogt hem uit. Het ruwe destillaat, omstreeks 27% tot 28 kilo, geeft, met het gelijk volumen water geschud , 30°/o af. Men verdeelt het in flesschen , die voor % daarmede gevuld zijn, voegt % volumen water en eenige koolzure potassa bij , schudt eenige malen krachtig door, laat de vloeistof zich afschei- | den, hevelt de waterige vloeistof onder den aether af en herhaalt dit, terwijl men in plaats der koolzure potassa eenig keukenzout neemt. De afvvaschvvaters worden verzameld. Aan den aether, die nu van zuur en wijngeest bevrijd is , wordt het water ontnomen door gesmolten en gestooten chloorcalcium. Men laat hiermede gedurende een nacht staan en rectificeert over gebrande magnesia. Men verkrijgt 18 a 18% kilo azijnaether, die j aan een gelijk volumen water 10% afgeeft en vrij van eiken bijreuk is. De destillatie duurt omstreeks 2 uren. Men houde in het oog , dat het chloorcalcium zeer lichtelijk met het uitgetrokken water onder den aether kristalliseert en daarbij uitzet, waardoor de flesch zou kunnen springen. Crehelmmld delen. Middel tegen de longziekte van het .vee door eene pre- , dikantsvrouw te Baden inden handel gebracht a f2,50 de kruik, is bij onderzoek van Hager en Jacobsen bevonden te zijn niet anders als gewoon bronwater, mis- ! schien, zooals zij er bijvoegen , op een zekeren dag van het jaar of vóór zonsopgang of onder een gebed , het aanroepen der triniteit of het prevelen van eene abracadabrische formule geschept, doch de schrijvers verklaren niet ver genoeg te zijn inde pneumatische theosophie, om dit uit het water met zekerheid te kunnen zeggen. Het middel moet vermengd met spiritus worden toegediend, Töröksche tand-sigaretten tegen kiespijn , bestaan volgens Wittstein uit cilinders ter dikte eener penneschacht, vervaardigd uit opgerold grijs, dik grof papier , met styraxtinctuur doortrokken. De Staatscourant van 1.1. Zondag bevat de voorwaarden , waarop 3 jongelieden, met eene rijkstoelage van ƒ5OO , te Utrecht tot militaire apothekers worden opgeleid , en deelt tevens de eischen mede, waaraan de aspiranten moeten voldoen. Yóór 1 Mei moeten de verzoeken tot toelating aan het Ministerie van koloniën zijn ingediend, 3 Juni zal het vergelijkend examen plaats hebben. De cursus vangt den Isten September aan en duurt 4 jaren.

Openlijke corvespondt^ftle. V. te A. Wij danken u zeer voor de toezending van het vonnis , behelzende weder eene rechterlijke uitspraak over deii verkoop van vergif^P. Wij willen het in het geheel in het volgend nqmmer plaakefe, \ maar daarbij ook onze aan- en opmerkingen niet achtanvege'hqi^eb\V J jl^vertentlën. | Bessensap-Pabriek, j 'te ilphen aam »em rijm. De ondergeteekende verwittigt HH. Apothekers en Drogisten , dat hij nog voorzien is van zuiver, watervrij, uit Westlandsche Bessen vervaardigd, BESSENSAP , zoomede van gegist en gekookt FRAMBOZENSAP, PRAMBOKBN-STROOP, LIMONA- i DE-SYROOP, FRAMBOZEN-AZIJN , BESSENWIJN etc., welke artikelen hij ook nog voorhanden ! heeft, bereid ter verzending naar. de Indiën. Prijsaanvragen moeten franco geschieden. LOUIS VAROiSIBAU, Hofleverancier. FABRIEKEN VAN ikunst-llinerale en Medicinale WATEREN. De ondergeteekende heeft de eer aan zijne geachte ] collega’s te berichten, dat hij zich belast met do volledige oprichting van bovenstaande Fabrieken en bereid is het noodige onderricht te geven in hetgeen vereisoht wordt om zulk een zaak met succes te kunnen drijven. De steden, waar zij reeds door hem gevestigd zijn, worden daarvan uitgesloten. A. K W. E. C. FISCHER, Apotheker te Leiden. WJ”O f f In zijne Apotheek wordt met Juni of XI Jj* ■ • Juli e. k. een bekwaam of geëxamineerd BEDIENDE gevraagd. aWfiÉS®6* Tegen 1 Juni of Juli biedt zich in eene i Apotheek te Leiden de gelegenheid aan tot plaatsing vaneen JONGELING, welke thans van het zoo uitmuntend ingericht onderwijs zon wenschen te profiteeren. Adres tranco onder letter A., bij den Boekhandelaar 0. KOOIJKER te Leiden. APOTHEKERS-BEDIENDEN. Men vraagt tegen Mei of Juni een al of niet geëxamineerd, doch bekwaam APOTHEKERSBEDIENDE, tegen een salaris van / 200 tot f 400. Bovendien wordt op aannemelijke voorwaarden gevraagd: lEMAND, die van het onderwijs gebruik wenscht te maken. Brieven franco, letter F., bij GEBROEDERS VAN DER HOEK, Boekhandelaren te Leiden. w. G. F. MANN, Apotheker en Drogist te Haarlem, verlangt eer BEKWAAM BEDIENDE van de P. G. ; het lietsi geëxamineerd. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen,

daarbij ook onze aan- en opmerkingen niet