is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 8, 23-06-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Phannaceuüsch Weekblad)

VOOH NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te lijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaterdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, ƒ4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien , gelieve men franco in te zenden dan den Redacteur, onmiddeÜïjk of onder couvert van den Uitgever uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Vau l tot 6 Regels f'L—, elke regel meer 15 Cts., behalve liet zegelrecht.

4e Jaargang.

ZONOAd, 33 Juni 1867.

Hl". 8.

9ledcdeelingen. Ingezonden stukken. DE PHARMACEÜTISCHE INRICHTING DER HEERBN MOUTON ! EN ZONEN TE ’s GRAVENHAGE. Hoewel wijde beschrijving der nieuwe pharmaoeutische inrichting van de heeren Gehe en Cie te Dresden, in No. 4, aan de Deutsche Industriezeitung hadden ontleend , ontvingen wijde opmerking , dat het kon schijnen , alsof door eene dergeiijke verwijzing op vreemden , onze vaderlandsche nijverheid op dem achtergrond gesteld werd, terwijl ons als voorbeeld eener uitstekende pharmaceutische inrichting die der heeren Mouton en zonen te ’s Hage werd opgenoemd. Om dezen schijn te vermijden , hebben wij nadere bijzondeiheden omtrent de inrichting der heeren Mouton en zonen ingewonnen en zijn in staat gesteld daaromtrent het navolgende aan onze lezers mede te deeleu. De fabriek is in werking sinds 1854 en levert chemicaliën voor geneeskunde, scheikunde en photographie, benevens alle galenische praeparaten der Pharmacopoea en alle andere , die men verlangt. Eene stoominrichting bewerkt het malen en stampen van alle artikelen in den kortst mogelijken tijd , zoodat veilig voor de zuiverheid der poeders kan worden ingestaan. Extracten worden in het luchtledige door middel eener stooraluchtpomp uitgedampt, om ontleding te voorkomen. Aetherische oliën worden uit inheemsche kruiden en andere gestookt: zoo als fenkelolie , kruidnagelolie, valeriaanolie, kaneelolie enz. Alle spiritueuse praeparaten worden uit foeselvrijen koornspiritus bereid. Alcoholische en aetherische extracten worden met de meeste nauwgezetheid kopervrij vervaardigd. Eene destillatie van houtazijn is aan de fabriek verbonden. Sinds de invoering der wet op den vrijdom van accijns op gedestilleerd is eene destilleerderij der eerste klasse naast de fabriek opgericht , uitsluitend bestemd voor de bereiding van zuiveren koornspiritus van 32° en lager.

De vermenging van gemethyleerd gedestilleerd is hierdoor mogelijk geworden , hetwelk in verschillende kwaliteiten wordt gedebiteerd. Bij de bereiding der chemicaliën, die ineen afzonderlijk deel der fabriek plaats heeft, wordt inde eerste 1 plaats op cle eischen der Pharm. Neerl, en verder op voldoende zuiverheid gelet. De fabriek legt zich sedert dit jaar ook toe op de bereiding van politoeren en vernissen en van alle praeparateu, die met gemethyleerden alcohol kunnen worden vervaardigd , en naar opgave der aanvragers worden bereid, DE MILITAIRE PHARMACEDTISCHE DIENST BIJ DE REORGANISATIE. Bij de reorganisatie van den militairen geneeskundigen dienst is omtrent de pharmacie door Z. M. bepaald , dat er voortaan zullen zijn : 3 apothekers der late klasse, kapiteins, ƒlBOO en 2 ƒ1600; 13 idem 2de klasse Iste luitenants ƒ 1000, met eene toelage van ƒ 300; 12 idem 3de klasse 2de luitenants / 900 ; 6 kweekelingen der Iste klasse ƒ300; 16 idem 2de klasse ƒ 200. Het getal kweekelingen van de 3de klasse zal worden geregeld in verband met de behoefte van den dienst. \ De bedoeling roet deze kweekelingen is voorzeker in de militaire apotheken de hulp te verschaffen , die de hulpapothekers en leerling-apothekers inde burgerlijke apotheken verleenen. Nu vragen wij : I°. Moet iemand, om als kweekeling der Iste en 2de klasse te worden aangenomen , de bevoegdheid van hulpapotheker of leerling-apotheker hebben verkregen evenals tot het verkrijgen van den rang van militair-apotheker het overleggen vaneen diploma als apotheker wordt vereischt, of wordt voor de kweekelingen een afzonderlijk examen afgenomen en waarin zal dat bestaan ? 2°. Zal er voor deze kweekelingen gelegenheid zijn, om te worden opgeleid tot leerling-apotheker of hulp-apo-