is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 15, 11-08-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dige wetten de afscheiding der artsenijbereidkunst van de geneeskunst consequent doorgevoerd en , wanneer het geslacht der thans bestaande geneeskundigen ten platten lande was voorbijgegaan, voor de toekomst verzekerd

was. Wij meenen, dat tegen dien tijd zich apothekers inde kom der dorpen of voor eenige dorpen zouden gevestigd hebben. In Duitschland althans levert het stelsel der volkomene afscheiding geen bezwaren op. De Wetgever echter heeft het anders gewild en nu zouden wij het wensehelijk achten, indien gemeentebesturen of ingezetenen de geneeskundigen ten platten lande tegemoet kwamen , om flinke en bevoegde hulp in hunne apotheek te verschaffen. Wij vernemen, dat de beschikking des Ministers omtrent de vrouwelijke apothekers-leerlingen veel bijval bij die geneeskundigen gevonden heeft en onderscheidene hunner het voornemen hebben opgevat, hunne dochters daartoe op te leiden. Dit kan tot verbetering van den toestand leiden , want onze collega E. zal zeker evenals wij bij het visiteeren van de apotheken der geneeskundigen ten platten lande hebben ondervonden, dat over het algemeen die apotheken het best in orde waren, alwaar vrouwen of dochters hare zorg ook tot het in orde houden der apotheek hadden uitgestrekt. Red. Weledele Heer ! In het nommer van 28 Juli zegt UEd.: „Geen praeparaat wordt bij de inspecties fti de apotheken meer verschillend bevonden dan Blectuar. lenitiv.” Dat gezegde is volkomen waar; maar was het dan niet de plicht van heeren inspecteurs geweest, om daartegen te waken, temeer daar zulke zaken, welke veel bij het publiek in gebruik zijn , ook dikwijls bij de verschillende werking een onaangenaam gevolg hebben voor ons en eene andere bereiding ook meestal maar gevolgd wordt voor de goedkoopte 1 Syrupi. Hierbij zoude ik nog willen bepaald hebben, hoeveel gewichtsdeelen stroop één deel der ingrediënten moet opleveren , zooals b. v. opgegeven wordt bij ' den syr. jodet. ferr.; dit zoude voorzeker veel bijdragen ' om geregeld dezelfde werking er van te ondervinden, aangezien velen inden waan verkeeren , dat men inde tegenwoordige Pharm. de gewichtsdeelen suiker te weinig' genomen heeft, zoodat men nu b. v. bij de colatuur, in plaats van haar te verdampen, juist zooveel sui- I ker voegt, dat men door even het vocht met de sui- 1 ker te laten doorkoken de stroopdikte heeft verkregen. Eindelijk wil ik u melden, dat de gemakkelijkste methode om pillen met 01. terebinth. te bereiden daarin bestaat, dat men met een weinig pulv. gumm. arab. een I raucilago maakt, vervolgens de 01. terebinth. er bij voegt s en zoodoende eene dikke emuls. er van maakt, waarbij 1 men dan eindelijk de rest van het voorschrift voegt. En hiermede verblijf ik enz. Amsterdam, 29 Juli 67. Een getrouwe Leger.

SYROTUS MENTHAE PIPEBITIS , POENICULI etlZ. S, vraagt ons , of wij het niet wcnschelijk achten, dat ook deze stroopen inde Pharm. werden opgenomen , daar zij op sommige plaatsen in veelvuldig gebruik zijn , vooral de fenkelstroop ? Wij zouden voor deze stroopen met aromatieke wateren als algemeenen regel wenschen gesteld zien, dat zij kunnen bereid worden door oplossing van 2 deelen suiker in 1 deel van het aromatieke water (pepermuntwater, fenkelwater), of door 1 a 2 droppels der aetherische olie met 1 once syrupus simplex te vermengen. VOORSCHRIFT VOOR PRACHTIQEN ROZENHONIG. Leg een coleerdoek ineen verwarmde coleerkom, breng op dien doek de rozen, overgiet ze .met de voorgeschrevene hoeveelheid kokend water en kneed ze met een verwarmden stamper, totdat de kleurstof in het vocht is getrokken, pers nu het vocht uit, doe het residu der rozen ineen steenen pan , overgiet die andermaal met kokend water en wel met l/3 der vroeger genomene hoeveelheid, laat trekken, pers het voeht uit, vermeng dit laatste nitpersel met afgeschuimden honig, uit witten-kluithonig bereid , en damp dit mengsel in eene schaal van saniteitsgoed in tot eene massa, die men met de eerste, de kleurstof bevattende, infusie vermengt. De indamping van den honig moet zoo ver geschieden, dat deze bij vermenging met het eerste vocht terstond de vereisohte dikte heeft: kook het nu even op , giet het dooreen wollen doek en bewaar het in vier ons fleschjes. Amsterdam. Ansingh. Gehclmmlddelen. Krafft's gezondheith-ratafia bestaat volgens Horn uit de gewone ingrediënten vaneen aromatiek bitter met een weinig pepermuntolie en azijnaether, aangezoet door suiker en gekleurd met suikercouleur. Eau d'Atirona, eene vloeibare cosmetische zeep (het med, once a 50 ets.) kan volgens Wittstein worden bereid door in 6 drachmen vaneen wijngeestig aftreksel van kruidnagels en kaneel, 1 drachme soda-oliezeep op te lossen en hierbij een paar droppels pepermuntolie te voegen. Een vegetahilisch haarUeuringmiddel van Goldberger, zal volgens het thans openbaar gemaakte recept aldus bereid worden : 1 kilo versche en rijpe okkernootschalen, y2 kilo versche tormentillewortel en % kilo catechu, behoorlijk klein gemaakt, worden met 2 kilo gerectificeerden wijngeest, 4 kilo gedestilleerd water, 25 droppels ammonia liquida, 40 droppels rozenolie en 40 droppels nerolie ineen destilleerketel zacht verwarmd , en, nadat het vuur is weggenomen, bij hermetische sluiting van den ketel gedurende 8 dagen getrokken. De vloeistof wordt vervolgens afgescheiden van de vaste ingrediënten, op deze laatste heete waterdampen geleid, terwijl zij eindelijk worden uitgeperst. Deze vloeistof wordt met de eerste vermengd.