is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 17, 25-08-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schreven, zeide het pharmaceutisch lid der Commissie dat dit onverantwoordelijk was, daar er wel reeds 600 tnenscheu door het gebruik dier geneesmiddelen gestorven waren.

Om ingelicht te worden, wordt uw advies of dat van andere deskundigen verzocht door een geneeskundige. Het is niemand te beletten de venale stoffen (die ook inde Pharm. genoemd worden) inde apotheek voorhanden te hebben, indien maar tevens de zuivere stoffen tegenwoordig zijn. De geciteerde dood van al die mensohen door het gebruik der genoemde middelen is ons onverklaarbaar. Eed. Uittreksels uit binnen- en biiltenlandsche tijdschriften. De kleurstof der saffraan is onlangs door Weisz nader onderzocht. Nadat de saffraan met aether was uitgetrokken , werd zij met water gedigereerd. Uit het waterig aftreksel werden gom , plantenlijm en de meeste aschbestanddeelen met alcohol en uit de alcoholische vloeistof de kleurstof met aether neergeslagen. De nu verkregene kleurstof droogt boven zwavelzuur tot een robijnrood, als glas glanzend, hygroscopisch , reukeloos lichaam in, hetwelk gemakkelijk in water en verdunden wijngeest oplosbaar is. Dit lichaam is een mengsel van 2 kleurstoffen en bevat ook nog eene kleine hoeveelheid suiker. Bij de behandeling met verdund zwavelzuur wordt namelijk een glucoside, dat zich inde saffraanstempels bevindt (het dusgenoemde „polychroït”) geplitst in eene roode kleurstof, op het polychroït gelijkende, in suiker en in eene aromatische olie met den kenmerkenden reuk naar saffraan. De tweede kleurstof, het crocine, is fraai rood, moeilijk in water, gemakkelijk in alcohol en alcaliën oplosbaar , geeft met zwavelzuur eene donkerblauwe kleur , die langzamerhand in violet en eindelijk in bruin overgaat en met salpeterzuur eene gele kleur, die door het gele heen eveneens in het bruine overgaat. In water verdeeld crocine geeft met salpeterzuur eene kleurlooze oplossing, die geen zuringzuur bevat; door chloor wordt het ontkleurd, maar niet door zwaveligzuur. De aetherische olie, die bij de splitsing verkregen wordt, schijnt identisch te zijn met de olie, door aether uit de saffraan getrokken. Zij is geel, licht bewegelijk, riekt zeer sterk naar saffraan, kookt bij 208—210° C., kan met alcohol en aether vermengd worden, wordt door water niet opgelost, maar bij langdurige aanraking daarmede ontleed, waarbij de olie verdwijnt en het water zuur wordt. Potassaloog ontwikkelt uit de olie bij verhitting prikkelende dampen; zilveroplossing wordt door de olie gereduceerd, voornamelijk bij aanwezigheid van ammoniak. Salpeterzuur en salpeterige dampen worden door Drude als uitstekend desinfecteerend middel aanbevolen, even werkzaam als chloor, en minder schadelijk voor de ademhaling. Hij maakt daarbij opmerkzaam, hoe de natuur door de vorming van salpeterzuur uit de bestand-

deelen der lucht bij onweders ons hierbij inde toepassing voorgaat. Echt zuiver montextract wordt door Schering bereid door fijn gerstenmout volledig uitte trekken en de uittreksels in vacuumpanuen te verdampen. Dit extract is eene dikvloeibare stroop, die ook bij verdunning helder blijft en eene donkerbruine kleur en een zuiveren smaak bezit. De diaetetische eigenschappen van het moutaftreksel zijn reeds sinds oude tijden bekend. Het montextract op bovengenoemde wijze bereid, levert, gemengd met aromatische aftreksels , met of zonder bijvoeging van keukenzout , een voedzamen en aangenamen drank op. Scheikundig zuiver gedestilleerd water, volkomen vrij van organische deelen, wordt door Stas bereid door mangaanzure potassa tot poeder gebracht in eene zoo gering mogelijke .hoeveelheid water op te lossen, 4 tot s°/0 van de na eenig staan helder gewordene, donkergroen gekleurde oplossing bij het te destilleeren water te voegen en het mengsel 24 uren lang rustig te laten staan. Ook inden destilleerketel wordt 1 tot 2 liter eener geconcentreerde oplossing van mangaanzure potassa gebracht, benevens een gelijk volumen eener bijtende potassaloog, die zoo geconcentreerd is, dat het mangaanzure zout inde verdunde oplossing lang in staat is de inwerking der warmte te weerstaan, zonder ontleed te worden. Alsdan wordt de destilleerketel of retort tot omstreeks 8/io deel van zijn inhoud gevuld met het water , dat vooraf met m angaanzure potassa is behandeld, terwijl eindelijk de destillatie op de gewone wijze voortgaat. Bij de eerste verwarming heeft er opsohuiming plaats, weshalve men het vuur een weinig moet matigen. Later heeft men hiervan geen bezwaar. Men verhindert het overkomen van het zout geheel door de afkoelingsbuis met diaphragmen te voorzien. Bronwater gaf volgens deze methode het zuiverste water; het water door destilleeren van regenwater verkregen , bevatte steeds ammoniak , waarvan men het bevrijden kan door het onder toevoeging van eenige duizendste deelen dubbel-zwavelzure soda of potassa nogmaals te destilleeren. Voorschrift van het waschwater, geheeten: »Lait Siciliën.” Vier deelen lac sulphuris, één deel chloretum ammonicum en een dertigste deel myrrhe worden gedurende eenige uren zoo fijn mogelijk in eene porseleinen schaal gewreven , met 10 doelen aqua rosarum vermengd en zoolang aan de zon blootgesteld, totdat de massa volkomen uitgedroogd is, alsdan ineen vat op het waterbad zoolang verhit , totdat zij begint te vervluchtigen. Alsdan wordt het vat ter zijde gezet en na bekoeling de massa zoo fijn mogelijk gewreven, Eén deel van dit poeder wordt met 20 deelen aqua flor. lavendulae en een dertigste deel glycerine in eene fiesch vermengd en op eene zonnige plaats gezet, totdat de vloeistof helder is geworden. Zij wordt met den neerslag op flessohen gevuld. De hoeflijm (pasta ad ungülas) wordt bereid uit guttapercha en nmmoniakgom. Guttapercha (2 deelen) wordt in kokend water week gemaakt en ineen heeten mortier