is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 18, 01-09-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceulisch WeekH||i

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam Prijs per jaargang, franco per post, f 4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertenliën: Van 1 tol 6 Regels f I.—, elke regel meer 15 Cis., behalve hel zegelrecht.

ZOKDIG, 1 September IS6g.

| Bf". 18.

4e Jaargang.

bevonden: chinine van 1,30 tot 1,60; cinchonine van 1,00 tot 3,50. Hij is volgens W. zeer geschikt voor pharmaceutisch gebruik en zijn prijs is zeer matig (15 Sgr, = 90 ets. het tolpond of % kilo). Onderscheid tusschen citroenzuur en wijnsteenzuur. Voegt men, volgens Chapman en Smith , een citroenzuur zout bij eene sterk alcalische oplossing van overmangaanzure potassa en verhit men tot kokens, dan wordt de oplossing langzamerhand groen en behoudt deze kleur bij verdere verhitting. Behandelt men echter een wijnsteenzuur zout op dezelfde wijze, san scheidt zich dadelijk mangaanhyperoxyde af. Het citroenzuur is dus niet in staat het overmangaanzuur inde alcalische oplossing te reduceeren, terwijl het wijnsteenzuur dit zeer gemakkelijk doet. Een mangaanzuur zout is waarschijnlijk nog beter geschikt dan een overmangaanzuur, maarde oplossing moet alsdan zeer sterk alcalisch zijn, Eene nieuwe methode tot het onderzoek van melk volgens Pribram bestaat daarin, dat men 1000 grein melk met 360 grein keukenzout ineen bekerglas langzaam tot zachte koking verhit, en nadat dit eenige minuten aangehouden heeft en de massa weder bekoeld is, met water verdunt, totdat alles 1400 grein weegt. Het bijgevoegde keukenzout scheidt de kaasstof in dikke vlokken af. Men filtreert vervolgens gene kleine hoeveelheid af en bepaalt ineen nauwkeurig afgewogen gedeelte van het filtfaat de melksuiker door middel van Eehling’s proefvocht. 137,5 Deelen melksuiker reduceeren hetzelfde volumen koperoplossing als 100 deelen druivensuiker. De overige inhoud van het bekerglas, het niet verbruikte gedeelte van het Altraat en de vaste deelen, die op het filtrum zijn gebleven, worden in eene zooveel mogelijk vlakke porseleinen schaal op het waterbad van al het aanhangende water bevrijd, in eene kolf met wijden hals driemaal achtereen met aether uitgetrokken en na het verdrijven van den aether het terugblijvend vet, de boter, gewogen. De met aether volkomen uitgetrokkene massa wordt met water tot de kookhitte ge-

Uittreksels uit binnen- en bnltenlandsche _____

tijdschriften.

Vervalsching van de Baël \Aegle marmelosa) met mango-Stan (Garcinia mangostana). De fructus Belae of Baël zijn eerst sedert een paar jaren in gebruik , voornamelijk in Engeland , en reeds heeft zijn zeldzaam voorkomen inden laatsteu tijd aanleiding gegeven tot eene vervalsching met andere vruchten. Als de merkwaardigste dezer vervalschingen wordt door prof. Bertley vermeld die met de gedroogde en gebroken schil der vrucht van Garcinia Mangostana, welke onlangs inden drogerijenhandel is gebracht. Deze mangostana bestaat uit onregelmatige fragmenten van het pericarpium zonder aanhangende pulpa. De stukken zijn convex, 3,4 en meer strepen dik en uitwendig door een glad , donker roodbruin epicarpium bedekt, dat gemakkelijk loslaat. De binnenste oppervlakte is bleek roodbruin of roodgeel, glad, met voorspringende verticale strepen voorzien en geheel vrij van pulpa en zaad. De textuur is dicht en de kleur doorgaans gelijkvormig roodbruin. De stukken zijn moeilijk te breken en vertoonen een dichte breuk. Zij bezitten geen reuk en een slechts zwak adstringeerenden smaak. Eenige stukken zijn door nauwkeurig adhaereerende stralende naden gekenmerkt, Welke aan de oppervlakte vooruitsteken , donker van kleur en wigvormig zijn. De mangostanschil kan dus van de Baelschil gemakkelijk herkend worden door meerdere dikte, donkerder kleur der zelfstandigheid, de buitenste en binnenste vlakte, volkomene afwezigheid van aanhangende pulpa en zaad en gemakkelijk loslatend epicarpium. Worden bovengenoemde naden aan een stuk gevonden, dan kan men met zekerheid tot vervalsching niet mangostanbast besluiten. Een nieuwe kinabast, afkomstig van het gebergte bij Puerto Cabello (Venezuela) en door Wittstein deswege voorloopig „China de Puerto Cabello” geheeten, vormt naar zijn voorkomen en zijne samenstelling den overgang van flava tot tubra. Zijn gehalte aan alcaloïden is bij 4 onderzoekingen