is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 39, 26-01-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Phannacmtisch Wfdißß

VOÓR NEDERLAND. ONDER redactie van R. J. OPWIJOA, Apotheker te Nijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENT EIUe Amsterdam. Prijs per jaargang, franco per post, f 4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgekomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentie»: Van 1 tot 6 Regels elke regel meer 15 Cis., behalve het zegelrecht. j~ gSOKDAcTgg Januari ISCB. |

Be bepaling van het morpbinegehalte in opium. Er zijn reeds onderscheidene methoden bekend, om het morphinegehalte in opium te bepalen. Deze aangelegenheid is zeker van de hoogste beteekenis. Wat helpt het, 'lat men omtrent opiumpraeparaten nauwkeurige voorschriften inde Codices geeft, welk nut heeft de strijd over het gebruik van pulvis of extractum opii, indien het aangewend opium niet een bepaald morphinegehalte hezit. Ongetwijfeld zal de Commissie, belast met het vervaardigen eener nieuwe uitgave der Pharm. Neerl., hierop hare aandacht gevestigd houden, en, indien bijv. voor de bereiding van den pulvis Doveri, zooals wij vernamen, pulvis °pü zal worden voorgesebreven, zal het voorzeker moeten zijn een pulvis opii, die een normaal gehalte (bijv. 10 procent) morphine bevat. Onderscheidene der tot heden bekende methoden, om het morphinegehalte in opium te bepalen, mogen tot een goed resultaat leiden , zij zijn over het algemeen vrij omslachtig en vereischen een ruim tijdsverloop. Welkom zal zeker de beknopte methode zijn , door den echt Practisohen Hager ineen paar der laatste nummers van de Pharmaceutische Centralhalle medegedeeld. Wij beschrijven zijne methode , zooals hij haar voor eene piactische toepassing heeft ingericlit. Tot de opiumproef zijn benoodigd : opium (uitgedroogd en tot poeder gebracht) 6,5 giam bijtende kalk ■ 3,5 „ gedistilleerd water 65,0 „ salmiak 4,5 „ aether » benzol 8 droppels. De kalk wordt met 15 droppels warm water bevochtigd. Daardoor tot poeder vervallen, wordt zij met het °pium ineen mortier innig tot fijn poeder gemengd en ia een kolfje geschud van 100—130 gram inbond, hetwelk de 65 gram gedistilleerd water, nauwkeurig afge-

I wogen , bevat. Dan plaatst men het los gekurkte en nauwkeurig afgetarde kolfje gedurende een uur in bijna kokend heet water of op eene plaats met eene temperatuur van 80 tot 90° C. en schudt gedurende dezen tijd meermalen om. Vervolgens plaatst men een filtrum, gevormd uit j eene papieren schijf van juist 10,5 centimeter diameter in een trechter van overeenkomstige grootte en deze op een niet te wijd, maar meer hoog dusgenaamd stokglas (van 1 omstreeks 80—90 gram inhoud), waaraan men dooreen streep (met diamant of vijl) het niveau van 50 gram gedistilleerd water heeft gemerkt. De heete vloeistof, waarbij men het verlies door verdamping door middel vaneen ! droppelglas met water heeft aangevuld, wordt nu in dit vooraf nat gemaakte filtrum gegoten. ! De filtratie geschiedt snel en gemakkelijk; men laat juist zooveel in het stokglas droppelen , totdat het geelbruine Altraat de streep der 50 gram heeft bereikt. Mochten hieraan eenige droppels ontbreken , dan klopt men zacht tegen den trechter of drukt even op den inhoud van het filtrum, waardoor nog lichtelijk eenige droppels neder vallen. Bij het niet te heete Altraat voegt men de 3 gram aether en de 8 droppels benzol. (De aether dient om de latere afscheiding der morphiue te bevorderen , het benzol, om het aanzetten der morphine aan het vat te verhinderen). Men schudt goed om, brengt er de 4,5 gram salmiak in kleine kristallen of stukken in en sluit de flesch. Nadat de salmiak onder eene zachte beweging der flesch is opgelost, schudt men alles herhaaldelijk goed dooreen en zet 3 uren of langer op eene zooveel mogelijk koele plaats ter zijde. De salmiak werkt hierbij ontledend op de morphine-kalkverbinding. Er ontstaat cbloorcalcium , ammonia wordt vrij en de vnjgeworden morphine , in ammonia onoplosbaar, scheidt zich als prae! cipitaat af. (Men schudt de vloeistof eerst goed door, 1 een , wanneer al de salmiak is opgelost; doet men het ■ | vroeger, dan zet zich op de plaatsen, waar de onopgeloste ■ 1 salmiak-kristallen langs het glas wrijven, eene geringe hoe-