is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 39, 26-01-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wigde vet was niets meer voorhanden eu de tijd ontbrak, om een nader onderzoek in te stellen, maar blijkbaar was ook hier een vermengd vet aangewend, dat het praeparaat verwerpelijk maakte.

Extractum malti Liebigii. Liebig’s moutextract wordt '’olgens zijne opgave op de navolgende wijze bereid. Drie gewicbtsdeelen versch gekiemd mout worden met water tot een deeg aangemengd en hierbij onder gedurig omroeren zooveel heet water gevoegd, dat het mengsel eene temperatuur van 66° C. bereikt. Men laat het vat bij deze temperatuur zoolang staan, totdat eene uitgenomene proef der vloeistof geeue reactie meer geeft met joodtinctuur. Inden regel zijn hiervoor twee uren voldoende. Men brengt de massa ineen filtreerzak, wascht haar meermalen met water uit, kookt de afloopende, heldere z°ete vloeistof tot op de helft in , coleert nogmaals, om haar geheel helder te verkrijgen en dampt haar in het Waterbad tot de consistentie van honig in. Men verkrijgt op deze wijze twee gewicbtsdeelen lichtbruin , helder extract van eene consistentie, dat het ln draden kan worden opgetiokken. Het heeft een Zachten , zoeten, slijmigen , aangenomen moutsmaak en 18 niet alleen als borstmiddel, maar tot het zoeten van spijzen ,in plaats van stroop, aan te wenden. Het aWus bereide moutextract, dat eigenlijk niets anders is al® biermout vóór de gisting en zonder hop , houdt nog e'witachtige lichamen, alsmede eenige phosphaten, opgelost. Man dit moutextract wordt een borstmiddel vervaardigd , dat reeds voorlang onder den naam van gerstensuiker gunstig bekend is. Deze gerstensuiker wordt vervaardigd door het mout®xtract in het waterbad tot de consistentie vaneen dik deeg te verdampen. Dit deeg kan nog warm op eene plaat, met poeder van suiker bestrooid, worden uitgerold een platten koek , die na bekoeling hard en breekbaar wordt. Dit is de echte gerstensuiker. Diebig deelt eindelijk mede, dat voor eenige jaren een Hpotheker Löflund te Stntgard door middel van Prof, v. Dehling met Liebig’s praeparaten bekend geworden , ze v®rvaardigd en met Liebig’s naam inden handel gebracht heeft. Sinds dien tijd wordt de Munchener Professor, zooals hij schrijft, door de verkoopers van gebeinoniddelen en zwendelaars van half Duitsohlaud verv°lgd, die hem tegen goede betaling voorslaan zijn naam aaa nieuwe door hen uitgevondene middelen te leenen. wil hij niet langer dulden en acht het diensvolgens plicht de bereidingswijze openbaar te maken van Praeparaten, die met zijn naam gedekt, inden handel ësbracht zijn. Potus siccus quercus glandium tostarum. Coffea glandium Tuercus sicca. : glandium quercus tostarum grosso modo pulv part. 10, aquae communis fervidae part., 15. Permixtae seponantur per horas duodecim, tum in 'as Aepulsorium (deturbatorium) immissaeaquam calidam •

affuadendo exhaureantur, Colatura subsidendo decauthandoque depurata, admixtis sacchari part. 6, inter agitatiouem evaporet en in pulverem grossum redigatur, qui in lagenis obturatis servetur. Tot het overdekken der pilulae Blancardi wordt inde plaats der enkele oplossing van tolubalsem in aether opgegeven eene tinctuur, bereid uit 1 deel mastik, 3 deelen tolubalsem, 3 deelen spiritus vini rectificatissimus en 10 deelen aetlier. Verscheidenheden. Bij de verschillende methoden tot herkenning van foeselolie in alcohol, wordt nu weder opgegeven, den alcohol te vermengen met een gelijk volumen zuiveren , gerectificeerden aether, waarna men bij het mengsel een gelijk volumen water voegt. De aether lost de foeselolie op en scheidt zich hiermede af. Laat men nu den aether ineen porseleinen schaaltje verdampen, dan blijft er een residu, dat den eigenaardigen reuk der foeselolie onmiskenbaar openbaart. Het onderzoek is in eenige minuten afgeloopen. Men kan er geen gewonen aether voor bezigen, dewijl deze na verdamping, eveneens een riekend residu teruglaat. Als curiosum van receptuur maken wij met een woord melding van eene mixtura oleo-pkosphatica, die in het Journal de Pharmacie d’Anvers wordt medegedeeld , als een voorschrift vaneen Dr. E., bestemd tot het vervangen der levertraan. 60 Gram (3 oneen) amandelolie, 3 gram (45 grein) cacaoboter, 30 gram (I once) alcohol absol., 40 gram (10 drachmen) pijnknoppenstroop, 3 gram (45 grein) oranjeschillen-tinctunr, 3 gram (45 grein) phosphorzure kalk , worden zoo goed mogelijk ondereengemengd. Een apothekersbediende deelt inde Geneesk. Courant mede, dat hem, na onderscheidene mislukte pogingen, de ondereenmenging, zoo tamelijk gelukt is. De absurditeit van bet voorschrift heeft ons van de proefneming terug gehouden, temeer, daar de geneesheer, die het voorschrift opgaf, tevens vrijheid geeft, om de phosphorzure kalk door onderphosphorigzure kalk te doen vervangen! Bynatnid is eene ontplofbare stof, die vervaardigd wordt door de fabrikanten van het nitroglycerine, Nobel en Co. te Hamburg. Deze zelfstandigheid bezit eene buitengewone werkzaamheid en is daarbij volkomen zonder gevaar van ontploffing bij transport en behandeling. Alleen heeft men daarop te letten, dat het eene zeer vergiftige werking op het organisme uitoefent. De bereiding wordt nog geheim gebonden. Het dynamid komt voor als een bruin poeder, gelijkend op fijn, een weinig vochtig zaagsel, is reukeloos en eenigszius vetaohtig op het gevoel. Wordt het in kleinere of grootere hoeveelheden aangestoken, dan verbrandt het snel, als vochtig buskruit, echter zonder ontploffing. Op gelijke wijze verbrandt het, indien men eene hand vol of zelfs eene daarvan vervaardigde patroon in het vuur werpt. Het is