is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 43, 23-02-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steen , kopervitriool, chroomzure potassa , alsmede den graad van hardheid van het water voor zijn gebruik bij machinerie , brouwerij , branderij en ververij te bepalen. Het onderzoek van soda, potasch en kalksteen geschiedt door middel van normaal-salpeterzuur en üormaal-sodaloog ; het onderzoek van bruinsteen , chloorkalk , kopervitriool en chroomzure potassa volgens de methode van Schwarz door middel van antichloor-joodpotassium-oplossing; de bepaling vair den graad van hardheid van bron- en rivierwater volgens de methode van Fleck door middel vau normaal-zeepoplossing. Al deze methoden onderscheiden zich door snelle en gemakkelijke uitvoering en groote zekerheid inde resultaten. Zij zqn in eene gebruiksaanwijzing bij den toestel uitvoerig en duidelijk beschreven. de balans, opgehaakt in eene duitsche apotheek. Toen wij vroeger de beperking van het getal apothekers bij onze nieuwe geneeskundige wetgeving wenschelijk achten, als een voornaam middel, om den apothekersstaud op te heften, hebben wijde schaduwzijde niet verzwegen, die uit het telkens hooger opgevoerde bedrag vau den verkoopprijs kan voortvloeien. De Pharm. Zeitung bevat de berekening der inkomsten eu uitgaven vair eene apotheek, waarvan waarlijk de slotsom niet uitlokkend is. De apotheek, waarover gehandeld wordt, ia eene zuiver medicinale zaak in eene stad van omstreeks 55 00 inwoners, in eene tamelijk welvarende, zeer bevolkte streek. Koopprijs der apotheek (in Ned. C.) ƒ53,000. Overgenomen winkelvoorraad ƒ3500. Gemiddelde ontvangsten ƒ9OOO. Uitgaven in ronde sommen : renten vau ƒ53,000 (koopsom) a5% . . . / 2650 „ „ ƒ 3500 (winkelvoorraad) . , , . „ 175 een hulp-apotheker 525 een leerling » 17® twee dienstmeiden 450 een stamper 265 fooien 25 brandkast 21 assurantie van het meubilair „ 43 aangekochte waren 3150 porto’s , vrachten en bestellen „ 265 herstellingen 140 couto-renteii – 88 verwarming en licht 140 diversen en verlies 78 Totaal ƒ 8300 Ontvangsten ƒ9OOO , uitgaven ƒB3OO , blijft dus aan Zuivere winst ƒ7OO. Wanneer kapitalen , zooals 53,000 -f- 3500 gulden in Zaken gestoken, slechts 700 gulden zuivere winst ople-Veren , dan maakt zulks voorzeker eene zeer slechte rekening. De persoon echter , die voor zooveel geld eene apotheek aankoopt na natuurlijk vooraf inzage van den aard der zaaK te hebben genomen, heeft kennelijk eene dwaas“eid begaan, eu beklaagt zich later ten onrechte.

EENE NIEUWE SOOBT VAN KAMALA. Het is bekend, dat sinds eenigen tijd inden handel eene zeer slechte qualiteit van kamala wordt aaugetroffen, die dikwijls meer dan 50°/0 zand en ijzeroxyde bevat en tengevolge daarvan werkeloos bleek te zijn, zoodat het gebruik van dit inden beginne zoo voortreffelijk bevonden middel tegen den lintworm begint af te nemen. Van groot belang, is dus de invoering eener nieuwe on vervaischte soort van kamala , die zich op het ui terlijk voorkomen door eene donkerroode, eenigszins violette kleur, groo teren vorm afzonderlijke korrels en geringere dichtheid onderscheidt. Ook zijnde bijgevoegde haren geheel eenvoudig, niet stervormig of in bundels, zooals bij de tot heden bekende drogerij. Onder den microscoop wijkt de nieuwe kamala insgelijks inde structuur af. Terwijl de harscellen der vroegere stervormig gearrangeerd waren, liggen zij bij de nieuwe kamala in evenwijdig verticale richting. He gedaante der afzonderlijke harskorreltjes is verder niet kogelvormig afgeplat, maar cilindrisch of kegelvormig en de omtrek vertoont eene langwerpige of eivormige doch geene kringvormige figuur, zooals de korreltjes der oude kamala. Eigenaardig is verder de wijze , waarop zich de nieuwe kamala bij 94 —loo° C. gedraagt. Onder ,verlies van s—6°/0 water neemt zij daarbij eene donker zwarte kleur aan, welk verschijnsel bij de vroegere drogerij niet is waargenomen. Hare structuur verandert daarbij in het geheel niet, zq geeft hetzelfde alcoholisch of alcalisch aftreksel als vóór de verwarming. Men zou de verandering bij verwarming aan de aanwezigheid vaneen zuur lichaam kunnen toeschrijven, maar heeft er tot heden geen gevonden. Het alcoholisch aftreksel, dat omstreeks 71% hars bevat, geeft bij langzame verdamping microscopische kristallen, vermoedelijk het rottlerine van Anderson. De moederplant der nieuwe kamala is nog niet met zekerheid bekend. Eluckiger en van Haubyry meenen, dat zij eene variëteit is der moederplant van de gewone kamala {Mallotus philippensis, vroeger Bottleria tinctoria genaamd). SPIBITUSLAMP MET DUBBELE VLAM. Op de Parijsche tentoonstelling waren door Lang spirituslampen geëxponeerd , die volgens de beschrijving van Jacobsen voor pharmaoeutisch gebruik en in het laboratorium zeer zijn aan te bevelen. ineen blikken bak voor den spiritus is eene buis gesoldeerd , die voor het uit- en ingieten van den spiritus beneden open is. In deze buis wordt eene andere open blikken buis geschoven, die met eene holle pit overtrokken is en in deze tweede buis een geelkoperen cilinder gebracht, die met eene pit volkomen dicht gevuld en beneden open is. Deze cilinder heeft bovenaan vijf fijne openingen. Steekt men de benedenste open pit, die zich aan den bak bevindt, aan, dan wordt de spiritus, door de pit inden cilinder opgetrokken, zeer verhit en de gespannen spiritusdampen zoeken en vinden een uitweg door de vijf fijne openingen.