is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 51, 19-04-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmacwitisch W(idiblj|) VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWUEDA, Apotheker te Nijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaterdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang, franco per post, f 4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wens komen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgevei uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der adverlenliën: Van i tot (i Regels , elke regel meer 15 Cis., behalve liet zegelrecht.

4e .Jaargang. j ZOMBAt! tO April 1868. | ’ **^‘

Pharmacentlsche stellingen. (Vervolg.) Pharmceutnche praeparaten. Dr. v.d. B. VIII. Voor pharmaceutisch gebruik is „zincum purum” geheel overbodig. I IX. Zeer ten onrechte staat inde Pharmacopoea , Neerlandica op bladz. 183 van het sulfuretum zinci- I cum „quod in aoido acetico sit solubile.” (Drukfout j voor „insolubile”, mede overgegaan inde Nederduitsche vertaling). X. De aethiops martialis van de Pharmacopoea Neerlandica is eene bereiding van zeer verschillende samenstelling; eveneens is dit het geval met spiritus nitri dulcis, spir. salis dulcis, oleum laurocerasi, kermes minerale , jodetum ferrosum , mercurius solubil. Hahnem., vinum tartrat. kalico-ferrici, vinum chalyb. Londin. en de tinct..ferri cydon. XI. De eischen , welke de Pharmacopoea Neerlandica stelt omtrent het soortelijk gewicht van acidum sulphuricum dilut., acidum nitric. dilut., solut. sesquicarb. ammon. , spir. cornu cervi succin. en aethei sulfur. alcoh. zijn , in verband met de opgegeven bereidingswijzen , onjuist. XIV. Het chloretum ferricura sublimatum der apotheken is meestal verontreinigd met chloretum ferrosum en het sulfidum hypostibiosum met metallisch stibium. XV. Sulfur auratum antimonii moet in het duister worden bewaard. (Is door de Pharm. verzuimd voor te schrijven.) XVI. Door distillatie kan men geen volkomen zuiver water verkrijgen. XVII. Gedistilleerde wateren mogen niet vervangen of identisch beschouwd worden met oplossingen van de vluchtige oliën, die er een bestanddeel van uitmakeu. (Dit moge op zuiver wetenschappelijk standpunt waar zijn wegens producten der distillatie, die niet inde

olie maar in het water worden opgenomen ; therapeutisch zal echter het onderscheid inde meeste gevallen niet zoo groot zijn en wij zouden het wenschelijk achten, dat de Pharm. bij de aquae destillatae aromat., die weinig in gebruik zijn , vrijheid liet ze door afraenging der olie te bereiden. Bekend is het echter , dat aq. laurocerasi en aq. naphae nooit op die wijze mogen vervangen worden). XVIII. Acid. acetic. dilut. mag niet worden bereid door verdunning van houtazijn. [De Pharm. geeft vrijheid tot de bereiding uit aeetum ligni pit rum ?) XX. De polarisatietoestel is een vermogend middel tot onderscheiding van vluchtige oliën en de bepaling van hare zuiverheid. XXI. Er is nog geene goede methode bekend, om de echtheid van levertraan en van vette oliën met zekerheid te bepalen. XXII. Voor geneeskundig gebruik mag het, langs den zoogenaamden natten weg, bereide acidum benzoïcutn niet aangewend worden , inde plaats van het door sublimatie verkregen zuur (dewijl het eerste vluchtige olieachtige bestanddeelen mist, die het laatste aa°nhangen). Evenmin mag het kunstmatig vervaardigd acid. valerian. dienen voor dat uit den valenaanwortel verkregen. (Het valeriaanzuur, kunstmatig verkregen door middel van distillatie van amylalcohol met dubbel-ohroomzure potassa en zwavelzuur, bevat volgens Cerevoli steeds boterzuur). XXIII. De meeste „propylamine” van den handel is „trimethylamine.” (Deze nitrilbasen zijn isomeer: i C3H9N, en worden vaak met elkander verwisseld. Volgens v. Gorup-Besanez , is de vluchtige base, die ontwijkt , wanneer men bij 100° C. ammonia liquida op joodpropylen heeft laten inwerken en daarna met potassa distilleert, waarschijnlijk propylamine. Het distillatieproduct van levertraan zeep met kalk en chlooraramonium is volgens Winkler insgelijks propylamine. De trimethylamine' wordt kunstmatig verkregen bij de