is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 21, 20-09-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vierde gedeelte van den gebezigden alcohol is overgegaan, c Het overige laat men aan de vrije lucht verdampen. Men i verkrijgt dan naaldvormige , lichtgele kristallen , die men aan de lucht droogt. Deze kristallen hebben een suiker- ; aohtigen smaak en zijn oplosbaar in water en alcohol. j Om zwavelkoolstof van haar onaangenamen reuk te bevrijden vermengt Millon haar met haar half volume kalk- 1 melk en distilleert dan bij zeer voorzichtige verwarming. De ontvangers enz. moeten zeer zuiver gehouden worden, want indien daarin eenige zwavelkoolstof van eene vroegere bewerking is teruggebleven, verkrijgt de versche zwavelkoolstof daardoor weder een zeer onaangenamen reuk. Bij zorgvuldige distillatie wordt de zwavelkoolstof bijna reukeloos en behoudt hoogstens een zeer zwakken, eenigszins op chloroform gelijkenden reuk, zoodat zij zeer goed , in plaats van benzol, tot het wegnemen van vlekken kan worden gebruikt. Men kan ook, in plaats van kalk, andere alcaliën en oxyden , bijv. loodglid , en zelfs ook metalen, als koper, ijzer en zink nemen. De reuk der zwavelkoolstof vermindert reeds door schudden met loodglid of verschillende andere oxyden en metalen, en deze soort van zuivering is reeds voor verschillende doeleinden voldoende. De reukeloos gemaakte zwavelkoolstof is moeilijk te bewaren, zonder dat zij verandert; zij woult dan weder gekleurd en riekend, en vervluchtigt niet, zonder iets terug te laten. Deze verandering wordt verhinderd door inde met zwavelkoolstof gevulde flesschen koperdraaisel te brengen. Ook loodglid en andere metalen , gekorreld of als draaisel of vijlsel, oefenen hier eene gunstige werking uit. De bereiding van zwavelwaterstof uit zwavelstibium door middel van chloorwaterstofzuur, eischt vrij wat zorg. De gasstroom is onregelmatig, de massa blaast bij het begin der bewerking op, zoodat een gedeelte al lichtelijk inde afwaschflesch overgaat. Heeft de werking van het zuur eenigen tijd aangehouden, dan vermindert de ontwikkeling van het gas, het. zure vocht, met chloorantimoon beladen, verhit zich, een grooter of kleiner deel van het vocht gaat bij de distillatie over en verontreinigt de verkregen oplossing, en wanneer het zwavelantiraoon geene genoegzame hoeveelheid vocht bevat, springt de toestel. Mehu geeft een zeer eenvoudig middel aan de hand om deze gevaren te vermijden. Men voegt namelijk bij het tot fijn poeder gebracht zwavelantimoon omstreeks een derde van zijn gewicht aan zand. Men kan dan eene vrij groots hoeveelheid zoutzuur opgieten en goed verhitten , zonder zorg voor mislukking. Het gas ontwikkelt zich overvloedig en regelmatig in kleine bellen, die het zwavelantimoon slechts in kleine hoeveelheden opheffen ; de massa verhit zich weinig en gaat niet over inde afwaschflesch , al heeft men het vuur meer dan gewoon versterkt. Het zand, beter geleider der warmte dan het zwavelantimoon , bevordert de ontwikkeling der bellen , verspreidt de warmte door de geheele massa van het zwavelantimoon en doet het zuur beter inwerken. Dit mid-

(lel kan ook worden toegepast bij de bereiding van chloor uit chloorwaterstofzuur en mangaanperoxyde. Het gelatineeren van ijzeroplossingen bij het staan heeft men tot nog toe aan kiezelzuur toegeschreven, waarmede het ijzer meestal verontreinigd is, doch geen analytisch bewijs daarvoor gegeven. Hager vond eenige looden eener oplossing van azijnzuur ijzeroxyde, die sinds jaren ineen winkel gestaan had , als een troebele geleiachtige massa. Bij onderzoek kon hij hierin geen spoor kiezelzuur ontdekken , daarentegen eene geringe hoeveelheid mangaan. Hij durft hieruit echter nog geen zeker besluit trekken, maar kan toch niet nalaten* op te merken, dat wanneer men bij eene oplossing van ijzerperoxydchloiide (gedialyseerd ijzeroxyde, zie No. 29 van den vorigen Jaargang), eene uiterslg eringe hoeveelheid koolzuur mangaanoxydule voegt en schudt, het mengsel dadelijk vast wordt. Ferrum jodatum lamellatum, ijzerjodure in plaatjes, wordt bereid door 2 deelen ijzer, 20 deelen water en 8 deelen jodium samen te schudden , na de vorming van ijzerjodure te filtreeren en de gefiltreerde oplossing met eene heldere, warme en door indamping zeer geconcentreerde oplossing van 5 deelen suiker en 75 deelen arabische gom te vermengen. Nadat het mengsel tot eene dikke stroop verdampt is, strijkt men het op verwarmde porseleinen oppervlakten, die vooraf met een oliebevattenden doek bestreken zijn, en droogt ze sterk, totdat zij gemakkelijk loslaten. 10 Deelen bevatten 1 deel ijzerjodure. Tegen het miltvuur wordt door Haselbach als geneesmiddel aanbevolen, t/2 drachme kreosoot ineen liter chloor water en na vijf minuten even zooveel kreosoot met 4 drachmen kamferspiritus en een halveu liter chloorwater. Dan worden 2—3 oneen kreosoot met 1 once terpentijnolie vermengd, langs de wervelkolom duchtig ingewreven en verder lavementen van koud water met azijn om de 5 minuten geappliceerd. Bij langzaam verloopend miltvuur geeft men dagelijks i/2 drachme kreosoot, I once kamferspiritus en i once salpeter ineen liter azijn opgelost. Wasschingen met verdund kreosoot. Tegen de uitspraak der arrondissements-rechtbank te Amsterdam , waarbij de apotheker P. W. N. ontslagen was van alle rechtsvervolging wegens het leveren van geneesmiddelen op voorschrift eener somnabule, (zie N°. 10 van 3 Juli) had de officier van justitie appel aange-I teekend. Het hof van Noord-Holland echter heeft in ! hare zitting van 11 Sept. den officier van justitie niet ontvankelijk verklaard in zijn nangeteekend hooger beroep. Dit is dus geheel in overeenstemming met hetgeen wij in het aangehaalde nommer van ons Weekblad hebben beweerd. ~ " Openlijke correspondentie. '"wij”"moeten het opstel; „De atomen en aequivalent• getallen in verband met de unitaire formulen” ter zijde • leggen. Het behoort naar ons gevoelen minder in het Weekblad tehuis. Onze behandeling van „de nomen. c latuur der zouten in verband met de unitaire formu-