is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 22, 27-09-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze reactie, bezigen , om toluidine in aniline aan te toonen , dan moet het salpeterzuur volkomen chloorvrij zijn, daar chloor met aniline eene blauwe kleur zou geven. Omgekeerd zou door deze reactie toluidine in staat zijn kleine hoeveelheden salpeterzure zouten in tegenwoordigheid van chloorverbindingen en chloorzure zouten aan te wijzen. PHENYLPAPIER , CHARTA PHENYLATA , SPARADRAPÜM ALCOHOLXS PHENYLICI. Dit praeparaat.kwam voor op de Parijsche tentoonstelling als eene uitvinding van Pagliari, om te dienen tot enveloppen voor vleesch en andere spoedig in bederf overgaande voedingsmiddelen. Ook is het bijzonder aan te bevelen bij putride wonden en huiduitslagen. De bereiding is niet moeielijk. Zij geschiedt op de wijze van waspapier, maar bij veel geringer warmte. De massa wordt op de volgende wijze vervaardigd : ïy : acidi stearinici part. 5. Calore leni liquatis admisce acidi carbolici (alcoholis phenylici) part, 3 , quo facto inter agitationem affunde paraffini depurati part. 5 , antea leni calore liquatas. Mistura bene agitata seponetur, ut refrigescat et massam solidam praebeat. Het carbolzuur kan op zich zelf niet in gesmolten paraffine worden opgenomen, gemakkelijk echter in stearinezuur, en de oplossing van dit laatste wordt door eene matige bijvoeging van paraffine niet troebel gemaakt. Pijn zijdepapier , met deze massa doortrokken , geeft een voortreffelijk verbandmiddel. De heeren Boelants, Bijdman en Cie. te Schiedam , agenten van de heeren Warmbrunn , Guilitz en Cie. te Berlijn, berichten ons, dat zij inde gelegenheid zijn Heri’s reageernecessaire voor de analyse van urine aan het ziekbed te leveren. De kosten zullen voor hier te lande 7 a 8 gulden bedragen. Uittreksels uit binnen- en buttenlandsche tijdschriften. Lithargyrum komt thans inden handel zeer verontreinigd voor met metallisch lood. In het zoogenaamde onzuivere goudglid zal nog minder lood gevonden worden dan in het zoogenaamde zuivere. Om dierlijke of plantaardige vette oliën van paraffine-, teerholenoliën enz. te onderscheiden, kan het verzeepingsproces dienen. De laatstgenoemde oliën toch geven geene zeepen, zooals de eerste. Mengsels van beide soorten onderzoekt men op die wijze, dat meu ze met sodaloog verzeept, op het waterbad het water verdampt en het terugblijvende met gewonen aether of met petroleumaether uittrekt. De zeep blijft onopgelost , de paraffineulie wordt door den aether opgenomen. Bij het verdampen van den aether of petroleumaether bezigt men geene schaal , want dan zou een groot gedeelte der oplossing oven den rand weggaan , maar liefst een getaxeerd kolfje.

Als twee nieuwe reacties op morphine zijn door Horsley de volgende opgegeven ; 10. Bij het vermengen eener warme oplossing van azijnzure morphine met nitras argenticus, wordt het zilver tot metaal gereduceerd. Bij het filtreeren vertoont zich na het bij voegen van salpeterzuur de bloedroode kleur. Hierdoor zal morphine van elk ander alcaloïde kunnen worden onderscheiden, en men kan door middel van deze reactie nog yaoo grein morphine aanwijzen. 3°. Voegt men bij eene oplossing van morphine eene oplossing van ferridoyaanpotassium , dan neemt de vloeistof binnen weinige uren eene kersenroode kleur aan. CarbOlas chinicus (Oarbolzure chinine) is een antiseptisch geneesmiddel, door Bernatzik bereid, om chinine te gelijk met carbolzuur in typheuse ziekten aan te wenden. De oarbolzure chinine bestaat uit 3 aeq. carbolzuur en 1 aeq. chinine en is weinig scherp, maar sterk bitter van smaak. Zij wordt verkregen door 60 gewichtsdeelen carbolzuur inde vijfvoudige hoeveelheid spiritus vini rectificatissimus op te lossen en in deze oplossing 100 gewiohtsdeelen ohininum purum onder verwarming te doen opnemen, te filtreeren, tot op x/4 te verdampen en het overblijvende in het waterbad tot de consistentie van terpentijn te brengen. Bernatzik laat daaruit ineen verwarmden mortier (met de helft extr. calarai en pulvis cinnamomi q. s.) pillen maken. Deze bevatten 1 grein chinine en 0,6 grein carbolzuur en worden in tusschenruimten van twee uren ten getale van 6—lo dagelijks gegeven en zeer goed verdragen. Men vond in de urine der patiënten evenveel chinine als na het nemen eener overeenkomstige dosis sulphas chinicus, doch geen carbolzuur. In Rusland heeft eene vergiftiging plaats gehad , door het afleveren van strychnine in plaats van melkzuur zink, hetwelk de apotheker als zoodanig vaneen Duitsoh handelshuis in drogerijen ontvangen had. Eene ernstige waarschuwing voor den verantwoordelijken apotheker; om nauwkeurig te onderzoeken en na te gaan , wat hij van buitenaf ontvangt, alvorens het in zijn artsenijvoorraad op te bergen 1 Citroenzure soda is volgens Guyot-Danez bijzonder heilzaam bij diabetes en wordt daarbij van I—l3 drachmen gedurende den dag gegeven. Het plantenzuur wordt bij het ademhalingsproces verbrand en er ontstaat koolzure soda, die zonder bezwaar voor de maag inde circulatie overgaat en de verbranding der gevormde glucose bevordert. Volgens zijne verzekering zal onder den invloed van het citraat de suiker uit de urine verdwijnen. Wordt het citraat tevens in plaats van keukenzout bij de spijzen gevoegd, dan zal men het gebruik van brood en zetmeelhoudend voedsel kunnen veroorloven. Het stikstofoxydule (NaO) wordt nog voortdurend aanbevolen als anaestheticum. Dumas meent, dat het verkieslijk zou zijn het inden vloeibaren staat aan te wenden