is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 26, 25-10-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en deze aan de Regeering als grondstof voor hare regeling voorstellen zullen. De heer medicinaal-raad , dr. Schacht uit Berlijn, heeft op de vergadering te Cassel verklaard , „dat naar zijne meening de Regeering het indienen vaneen dergelijk ontwerp niet ongaarne zien zou.”

De voorzitter heeft het gebied van den Noord-Duitschen bond in 15 „Bezirken” verdeeld, waarvan elk wordt opgeroepeu 2 leden te benoemen voor bovengenoemde commissie van 30 apothekers. Kiesgerechtigden zijn verklaard alle bezitters van apotheken, zonder onderscheid, of zij al dan niet lid zijn vaneen apothekerverein. Ten einde vertegenwoordigers der geheele pharinacie te hebben , wordt uitdrukkelijk bij de oproeping verlangd, dat eender twee gekozenen van elk „bezirk ,” bezitter zij eener kleine zaak. Inde Pharm. Zeitung vindt men een tal vergaderingen belegd , om candidaten voor te stellen , of reeds candidalen voor de commissie voorgesteld. Steeds en niet zonder- reden is bij wetgevingen op pharmacie geklaagd over het voorbijgaan van deskundigen, waardoor zoovele fouten inde praktijk en bepalingen , niet overeenkomstig met den feitelijken staat van zaken, zijn gemaakt. Hier zullen wij nu een zeldzaam voorbeeld vinden van deskundigen uit den bezem der hatraacie gekozen, vertegenwoordigers der pharmacie, die de regeering zullen voorlichten. Met de grootste belangstelling zien wij tegemoet, hoe onze Duitsche collega’s de regeling der pharmacie zullen wènschelijk achten. MecletleeUngen. Ingezonden stukken. HET GROEN KLEUREN DER WATERSTOFVLAM DOOR PHOSPHORDS. De inwendige groene kolom inde waterstofvlam is een hoogst gevoelig reagens op de aanwezigheid van phosphorus. Deze groene kleur verschijnt niet, wanneer de waterstof uit eene glazen buis stroomt, maar zeer duidelijk, wanneer men de glazen buis van eene platinaspits (bijv. van eene blaasbuis) voorziet. Het is mij gebleken, dat het verschijnsel zich even duidelijk vertoont, indien men de waterstof uiteen gewonen pijpensteel laat stroomen. Wordt de vlam uitgeblusoht, dan blijft nog eene groene gaskolora van zeer geringen omvang uit de opening van den pijpensteel opstijgen. Het is mij gebleken, dat de phosphorhoudenüe waterstofvlam , die uit eene glazen buis geel zonder eenig groen brandt, duidelijk eene groene afscheiding vertoont, wanneer men de vlam tegen een koud lichaam, zelfs tegen koud glas, laat stroomen, terwijl de phosphorvrije waterstofvlam alsdan eene blauwe afscheiding (van zwavel ?) geeft. VOORSTELLING DER VORMING EN ONMIDDELLIJKE ONTLEDING VAN HET PENTATHIONZDDR. Het pentathi o n z u u r : H2 S5 OG,0G, wordt gevormd bij de werking van 2 vol. zwavelwaterstof op 1 vol. zwa-

veligzuur in tegenwoordigheid van water, maar onmiddellijk na zijne vorming ontleed in zwavel (amorphe) en water. Deze vorming en ontleding kan op de volgende wijze door formulen worden voorgesteld: Vorming. 20 H2 S+ 10 S02 + 16 H2 O = 6H2 Ss 06 +3O H2 Ontleding. 6 H2 S5 0„ + 30 H2 = 15 S2 + 36 H2 O. Uittreksels uit binnen- en bultenlandsclte tijdschriften. Chloras kalicus wordt in het groot in Engeland nog volgens de oude methode bereid , dat men namelijk chloorgas in verwarmde kalkmelk leidt tot eene zooveel mogelijk volledige omzetting der kalk in ohloorzuur zout, ontleding van het laatste door chloorpotassium en kristallisatie. Kunstmatige verwarming der kalkmelk is overbodig, indien men door voortdurende beweging zooveel mogelijk de oppervlakte aan het chloorgas ter inwerking aanbiedt. De kalkmelk heeft een speo. gewicht van 1,04 en is gewoonlijk uit zich zelve rozerood of wordt zulks bij de inleiding van hete hloorgas door de aanwezigheid van mangaanverbindingen. Tijdens de verdamping der gevormde ohloorzure kalk, totdat de vloeistof een spec. gewicht van 1,18 heeft, wordt de noodige hoeveelheid [tamelijk zuiver chloorpotassium bijgevoegd en men laat, wanneer de oplossing een spec. gewicht heeft van 1,28 , voor de eerste maal kristalliseeren. De kristallen moeten tot zuivering omgekristalliseerd worden, waartoe men ze in kokend water, soms in stoom oplost. Het omkristalliseeren geschiedt in aardewerk of lood en voor de bevordering der kristallisatie legt men looden strooken of staven in. Eene methode , om fraaie en zuivere kristallen te verkrijgen, die echter nog niet in alle Engelsche fabrieken bekend is , bestaat in het volgende. Bij het weder oplossen der eerste kristallen voegt men op 1000 liter vloeistof 2ya kilo gekristalliseerde koolzure soda. Deze koolzure soda slaat de kalk (van aanhangend chloorcalcium) neder en de koolzure kalk neemt bij het praecipiteeren andere in het vocht drijvende onzuiverheden , bijv. ijzeroxydehydraat, mede, zoodat bij het helder werden de oplossing slechts een minimum van chloorsodium als verontreiniging bevat, hetwelk volstrekt niet aan de kristallisatie hindert. Om fijne chloorzure potassa in het groot af te leveren , worden de kristallen gemalen tusschen walzen , die met eene bijzondere compositie zijn bedekt, om eene ontploffing te voorkomen. Toch behoort het niet tot de zeldzaamheden , dat zulk een molen inde lucht vliegt. Lunge raadt aan , met de chloorzure potassa te handelen als met den salpeter, namelijk door omroeren der oplossing een kristalmeel te maken , hetwelk tevens tot zuivering van het zout zou dienstig zijn. Op eiken centenaar ohloorzure potassa worden 62/3 cen| tenaars bruinsteen van 60 proc, gehalte aan mangaan-1 peroxyde verbruikt,