is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 30, 22-11-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

praeparaat heeft eene zeer fraaie kanariegele kleur, is bijura zonder reuk of smaak en wordt door alcaliën en Carbonaten ontleed. Wij vinden de bewaring van hirudines in water, dat eenig caragheenmos bevat, weder ten zeerste aanbevolen. 200 Bloedzuigers ineen pot met 4—5 liter water en eene hand vól. liohen caraghenicus natur., hielden zich zeer goed , hadden slechts weinig versch water en weinig verpleging noodig. De caragheenmos wordt hoogstens Vermaal in het jaar vernieuwd. Om te onderzoeken, of suiker met ultramarijn of met Sttiline blauw gekleurd is , lost men volgens Eeimann eene groote hoeveelheid suiker in zoo weinig mogelijk water °P , laat bezinken , verzamelt het gevonden blauw prae-Paraat ett behandelt het met verdund zoutzuur. Verdwijnt de blauwe kleur onder ontwikkeling van zwavel-Waterstofgas, dan is ultramarijn aanwezig. Geschiedt *ulks niet, dan filtreert men den neerslag af en behandelt hem met alcohol. Ontstaat daarbij eene fraaie blauwe oplossing, dan was de kleurstof anilineblauw geweest. Men is vaak van meening geweest, dat de urine na inademing van chloroform suiker bevat. Volgens Maïéchal berust deze meening op eene dwaling, die door bet reactief veroorzaakt wordt. Vermengt men namelijk de urine na het inademen van chloroform met eene oplossing van Barreswill (eene oplossing van 4 deelen gekristalliseerdeu oarbonas natrious, 5 deelen tartras kalicus acidus, 4 deelen potassa caustioa in 40 deelen gedistilleerd water , vermengd met eene oplossing van 3 deelen sulphas cnpricus in 35 deelen gedestilleerd water , gezamenlijk gefiltreerd en tot 10 volumina verdund), dan ontstaat er eene koperreductie , die echter niet door glucose , maar door het chloroform wordt veroorzaakt. Men vindt het chloroform zeer spoedig na de inademing in de afscheidingen , voornamelijk inde urine. Om het chloroform inde urine aan te wijzen en qualitatief te bepalen , drijft men door de urine een luchtstroom , die met het chloroform beladen door eene roodgloeiende porseleinen buis wordt geleid. Hier wordt het chloroform ontleed, en indien nu de damp verder geleid wordt dooreen Liebig’s bolapparaat , met eene oplossing van uitras argenticus gevuld, dan zal er een praecipitaat van chloorzilver ontstaan, uit welks gewicht de hoeveelheid van het chloroform kan berekend worden. Het is bekend, dat inde bergstreken van Gallioië vele bewoners het acidum arsenicosum als diaetetisch middel inwendig aanwenden, zonder dat hunne gezondheid daaronder lijdt. Hetzelfde wordt uit Canada bericht. Een aldaar wonende Engelschman , thans 40 jaar oud, meende in 1854 de tering te hebben. Hij vernam, dat acidum arsenicosum een voortreffelijk geneesmiddel daartegen was en kocht 3 oneen , waarvan hij van tijd tot tijd soms 5—6 maal daags een stukje nam en soms ook wel in zijn tabak deed. Na 8 weken waren de twee oneen geconsumeerd en wel zonder de minste stoornis in zijn gezond-

heid te hebben veroorzaakt, weshalve de kuur werd voort* gezet en tot op heden nog niet is onderbroken. De man neemt den arsenik steeds in substantie , nooit in oplossing, drinkt daarna geen water, maar een glas wijn of bier. Het bericht wordt bevestigd door Dr. Larue, Professor der toxicologie in Quebeck , in wiens tegenwoordigheid de Engelsohman eens U/2 grein en een volgende keer 4 grein acidam arsenicosum innam en eene portie daarvan onder zijn tabak mengde. Boekaankondiging. Be Geheim-middelen. Wijze van samenstelling en werkelijke waarde 'der inden handel voorkomende geheimmiddelen door Br. G. C. Witistein. Bewerkt naar de Tweede Hoogdmtsche uitgave en vermeerderd met de later onderzochte en Nederlandsche geheim-middelen. Amsterdam , Jan B. Brouwer. Wij zullen wel niet behoeven te zeggen , dat wij deze uitgave met ingenomenheid begroeten. De naara van Wittstein is op dat veld te gunstig bekend , dan dat men niet bij velen op bijval met dit werk zou kunnen rekenen. Het oorspronkelijke beleefde binnen één jaar eene tweede zeer vermeerderde uitgave , die hier door den Nederlandsehen bewerker verder is uitgebreid met de nog later onderzochte en vooral in ons vaderland verspreide geheimmiddelen, waartoe wij bemerkt hebben, dat ook ons Weekblad bijdragen heeft geleverd, tiet werk is voornamelijk voor het algemeen bestemd , maar het bevat ook voor geneesheeren en apothekers nuttige wenken. Maar al te veel worden buiten den geneesheer om, geheime geneesmiddelen door de patiënten gebruikt. De mistroostige zieke wint ook zeer dikwijls den raad van den geneesheer in, of hij dit of dat sterk aangeprezen middel nog niet eens probeeren zal, het had Aof B zoo goed gedaan. Met een werk als het aangekondigde inde hand is hij in staat voor schade of bedrog te waarschuwen. De vergelijking tusschen de bedongen koopsom en de werkelijke waarde, aan het einde der meeste middelen geplaatst, wijst genoegzaam de bedoeling van de debitanten aan. Gaarne nemen wijde woorden aan het einde der voorrede van den Nederlandschen bewerker over : „De Tweede „Kamer heeft de inmenging der Begeering (inde zaak „der geheime geneesmiddelen) verworpen en het volk van „Nederland mondig geacht, om zelf de waarde of on„waarde dier middelen te beoordeelen. Het werk van „Wittstein biedt tot dit oordeelde behulpzame hand. „Wij wenschen van harte, dat het de oogen opene voor „de belasting, die op de lichtgeloovigheid wordt gehe„ven. Strekke het tevens tot eene ernstige waarschuwing „voor hen , die zich op den weg begeven hebben of voorne„mens zijn zich te begeven , om het ongeluk hunner natnur„genooten tot het voorwerp hunner speculatie te maken.” Moge een ruim debiet den uitgever opwekken, om analysen van geheime middelen , die later worden openbaar gemaakt, van tijd tot tijd in gelijken vorm het publiek aan te bieden.