is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 48, 28-03-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar aanleiding van de vergiftige eigenschappen der corallinekleurstof (Zie No. 37), heeft Tardieu inde zitting der Academie te Parijs van 33 Pebr. 11., nogmaals de aandacht op dit lichaam gevestigd en zijne onderschei – dingsteekenen van andere gebruikelijke roode organische kleurstoffen opgegeven. De garauciné, de cochenille, het murexid, het carthamusrood en de fuchsine vormen met de coralline de meest op elkander in kleur gelijkende kleurstoffen. De drie eerste kunnen alleen, met behulp van metaaloxyden als zoogenaamde „mordants de overige echter zonder hunne tusschenkomst op organische weefsels gefixeerd worden. Voor het fuchsinerood geeft de ontkleuring door ammonig, en de herkleuring dooreen zuur of door de verdamping van het alcali of de reactie op het arsenik (dat bij de bereiding gebruikt wordt) eene voldoende karakteriseereude onderscheiding. De 'garancine blijftin de oplossingen van 3—4 pet. zoutzuur of ammonia onveranderd , terwijl de cochenille door ammonia liquida violet gekleurd wordt. Het murexid wordt door acidum eitrioum wit gekleurd, terwijl het carthamusrood door koking in eene zeepoplossing van % pet. geheel ontkleurd wordt. Het corallinerood is bijna niet in koud water, maar zeer goed in kokenden alcohol (van 85°/0) oplosbaar. De kleurstof wordt door alcaliën (ammonia of potassa) inde alcoholische oplossing verhoogd en door zuren als gele vlokken gepraecipiteerd. Volgens de opgaven van prof. Bidard wordt voor de kleuring der zoogenaamde „Indiennes” thans bijna uitsluitend de coralline gebezigd. Uittreksels uit binnen- en bnltcnlandsclie tijdschriften. Door Muschby te Manchester is eene pillenmachine (eene werkelijke machine) uitgevonden, waarmede men 1000 pillen inde minuut kan maken. De machine op een mahoniehouten voetstuk bezorgt het uitrollen, afsnijden en rondmaken der pillen. De pillenmassa wordt eerst tussohen twee gladde rollen , die met de meerdere of mindere dikte van de pülenstang overeenkomen en door schroeven vastgemaakt worden , uitgerold , waarna de eene stang na de andere inde eigenlijke machine , oen gecanelleerde oilinderwals met oorrespondeerend deksel , door eenvoudige omdraaiing der walzen met behulp vaneen aangebrachten stamper tot pillen gemaakt wordt. De machine is eenvoudig en duurzaam en kan langen lijd gebruikt worden , zonder dat zij hersteld behoeft te worden, De prijs der machine is 11 pond sterling. Volgens het Journal de Chimie et Pharraacie komt sinds eenigen tijd vervalschte saffraan inden handel voor, die het uiterlijk voorkomen van goede saffraan heeft, noch met fiores Carthami, noch met flores Calendulae of dergelijke als gewone vervalschingen in gebruik zijnde stoffen vermengd is, maar na onderzoek bleek koolzure kalk te bevatten. Tot dit doel schijnt de koolzure kalk met bonig tot een deeg te worden aangemengd , hetwelk door eene plantaardige kleurstof geel gemaakt wordt, waarna bet inden vorm der saffraandraadjes wordt gebracht.

Zoolang de saffraan vochtig is , blijft de massa aaneen ; bij het drogen brokkelt zij af. De hoeveelheid der op die wijze bijgevoegde koolzure kalk bedraagt 12—15 proc. Het bedrog wordt dadelijk ontdekt door de verdachte saffraan met water te overgieteu. Met betrekking tot pillen met kwikzilver-sublimaat vinden wij inde Pharm. Zeitung het volgende bericht: Herhaaldelijk klaagden de geneesheeren over de geringe werkzaamheid der sublimaatpillen , ofschoon zij met de uiterste zorgvuldigheid bereid waren. Na veelvuldige proefnemingen om een geschikt vehiculum voor het kwikzilversublimaat te vinden , is de schrijver tot het resultaat gekomen, dat bovenal de succus liquiritiae zich daartoe aanbeveelt. Hij vond echter tevens , dat gedistilleerd water in dit geval geen geschikt oplosmiddel is, omdat men er te veel van moet aanwenden voor volkomen oplossing , waardoor te veel vehiculum op de massa komt, terwijl bij verwarming, om de oplossing te bevorderen , het vehiculum zeer zeker nadeel doet. Hij bezigt diensvolgens eene kleine hoeveelheid alcohol tot oplossing van het sublimaat en voegt dan zooveel water bij, als voor het vormen der massa vereischt wordt. Capsules met phosphorus worden door Schmidt vervaardigd door 1 decigram phosphorus in 40 gram amandelolie op te lossen en in 100 capsules van gelatine te verdeelen , waarvan elke dus 1 milligram phosphorus bevat. Deze capsules werden door hem meer dan 1 jaar bewaard , zonder dat zij verandering ondergingen. Verscheidenheden* Dufour en Kaiser hebben waargenomen, dat het water onder bijzondere omstandigheden eene veel hoogere temperatuur dan 100° kan aannemen zonder te hohen. Het wordt dan echter een hoogst ontplofbaar lichaam, vooral bij sterke schudding, omdat alsdan ineens de opgehoopte hoeveelheid warmte vrij wordt en tot eene oogenblikkelijke en aanzienlijke vorming van stoom aanleiding geeft. De voorwaarde voor het doen ontstaan van dien toestand is groote rust na langdurig uitkoken. Bovengenoemden meenen aan dezen staat van het water het springen van stoomketels te moeten toeschrijveu. ’s Middags , ’s nachts en ’s zondags zijn vele stoomketels in rust. Wordt dit uitgekookte water nu in deu ketel verhit , dan doet zich het genoemde verschijnsel voor. Als eenvoudig voorbehoedmiddel wordt door hen aangegeven het water steeds te schudden , wanneer het in dien tijdelijken staat van rust verkeert. Zij hebben daartoe een toestel vervaardigd, dien zij explodicautor (Kesselexplosionsverhüter) heeten en zoodanig is ingericht, dat het water telkens wordt opgezogen en dan weder zich boven uit den toestel inden ketel stort. Dr. Babuteau is tot de conclusie gekomen, dat broom een normaal bestanddeel van het organisme uitmaakt. Het was hem zeer vreemd voorgekomen , dat hij na het innemen van 1 gram brometum kalicum , opgelost in 50 gram water, niet alleen 10 minuten na het gebruik dezer