is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 49, 04-04-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brandt het ontwikkelde gas vaak van zelf. Met behulp van deze verbinding kan men ook galvanoplastische vormen gemakkelijk metalliseeren door ze met eene oplossing van helscben steen, waarbij men alcohol beeft gevoegd , te bestrijken en ze dan in eene atmospheer van phosphorwaterstofgas te brengen. Om kleine hoeveelheden nitris kalicus te bereiden , reduceert men volgens Schwarz salpeter, door daarover waterstofgas te leiden. Men schuift een platinasohuitje met gesmolten salpeter in eene verbrandingsbuis, die boven den gasoven tot rood gloeiens verhit is en leidt er gedroogd waterstofgas over, dat (door vervluchtigde potassa) zeer aloalisch op lakmoespapier werkt. Indien men de bewerking ter rechter tijd eindigt, dan blijftin het platinascbuitje bijna zuivere nitris kalicus terug, die met eene bijna neutrale kobaltoplossing een sterk praecipitaat van salpeterigzure kobaltoxyde-potassa vormt. De koolstof kan volgens Schwarz uit de zwavelkoolstof worden afgescheiden , door de dampen dezer verbinding te leiden over blanke koperspanen , die in eene verbrandingsbuis tot zwakke gloeiing verhit zijn. Het koper neemt de zwavel tot zich , waardoor de koolstof inden allotropischen toestand van houtskool wordt afgescheiden. De zoogenaamde „Orientalische essence,” die men voorde fabricatie van glasparelen aanwendt, wordt uit de schubben van witvisschen (Cyprinus albus). bereid. De witte zilverglanzende schubben dezer visschen worden eenige uren in friseb water geweekt en dan een kwartier uur ineen mortier met water gewreven. Men giet de vloeistof dooreen linnen doek en laat haar rustig staan. De parelessence, die zich aan den bodem der flesschen afscheidt, wordt nogmaals met water uitgewasschen. Om te verhinderen, dat zij spoedig in rotting overgaat, voegt men er een weinig ammonia liquida en , om haar beter te doen hechten , een weinig oplossing van vischlijm bij. Uit 4000 visschen zal men slechts Y2 kilo schubben en daaruit nog geen 12 ned. looden essence verkrijgen, zoodat voor xf2 kilo essence omstreeks 16,000 visschen noodig zijn, De examens voor het verkrijgen der acte van bevoegdheid als hulp-apotheker zijn 1.1. Dinsdag te Utrecht aangevangen. Onder de 19 oandidaten, die zich hadden aangemeld , behoorden 7 , die zich aan het voorloopig of literarisch examen moesten onderwerpen. Hiervan zijn 3 afgewezen en heeft zich 1 teruggetrokken , zoodat slechts 3 tot het natuurkundig examen zijn toegelaten. Van de 11 overige oandidaten hebben zich 2 vóór het examen teruggetrokken. Er zijn gedurende deze week 5 natuurkundige examens geheel of gedeeltelijk (door terugtrekking gedurende den loop van het examen) afgenomen. Slechts aan 2 (leerlingen van Deventer) heeft de commissie de acte kunnen uitreiken. Voor de volgende week blijven nog 8 cc. ididaten voor het hulp-apothekersexamen over. Onmiddellijk na dit examen neemt het practisch examen voor het verkrijgen der acte van bevoegdheid als apotheker een aanvang.

De heer A. J. C. Geerts , militair apotheker der 2de klasse , oudleeraar inde scheikunde aan de voormalige kweekschool voor geneeskundigen te Utrecht, is door de Japansche regeering benoemd tot leeraar inde natuuren scheikundige wetenschappen aan de Japansche geneeskundige school te Nangasaki, aan welke schoof ook de oud-officier van gezondheid der Nederlandsche marine, Dr. van Mansvelt als leeraar inde geneeskundige vakken werkzaam is. Als blijk van sympathie voor hetgeen door den heer Geerts in het belang van het korps is gedaan hebben verscheidene militaire apothekers bij den geneeskundigen dienst der landmacht hem een vereerend schrijven met keurig bewerkte schrijf- en toiletnecessaire doen toekomen. De heer Geerts zal met de Fransche mail van 15 Mei aanstaande naar Japan vertrekken. (Arnh. C.). Aclvertentlën. MAGAZIJN , VAN Chemische, Physisohe, Phamaceutische en aanverwante APPARATEN. Steeds voorhanden alle soorten Areometers, Dartonnen doozen (met firma zonder prijsverhooging), Thermometers , Barometers en Earometerbuizen , Melkwegers, Galvanische Elementen, Perkamentpapier (in verschillende dikte), Glazen- en Porseleinen Maten (verdeeld volgens het Nederlandsch Pharmaceutisoh gewigt), enz., enz., enz. PRIJSCOURANTEN op franco aanvrage franco. aenhem, Boekhorstenstraat G. 401. J. C. Th. MARIUS. W. o. F. MLAJJTN, Apotheker te Haarlem, VERLANGT een BEKWAAM BEDIENDE. pOTHEEK; Op een dorp inde nabijheid van Amsterdam wordt tegen lo Mei een A-ÜSISTEINT VERLANGD tegen genot van kost, inwoning en salaris. Brieven Franco, Letters W. R., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. A pOTH £EK- A. W. POTTUM, Apotheker te Leiden, verlangt ten spoedigste een BEKWAAM BEDIENDE, voorzien van goede getuigschriften. -OTH- P. HONDIUS Tz., Apotheker en Drogist te Amersfoort, VERLANGT een BEKWAAM BEDIENDE van den H. G. Brieven franco. ET. C. MARQUART’B, NIEUWE PRIJSCOURANT van Chemische, Pharmaeeutische, Physisehe en Mineralogische Apparaten en Reagentia etc., wordt opfranco aanvrage verzonden door den ondergeteekende, die speciaal voor Nederland en zijne overzeesohe bezittingen belast is met het ontvangen en uitvoeren van commissiën. B. MIEDBMA te Arnhem. Snelpersdruk van H. O. A, Thieme, te Nijmegen,