is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 1, 02-05-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHABMACEUTISCH WEEKBLAD VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE YAN R. I. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen. JL-'

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 4.50.

| Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te ; zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur ! te Nijmegen, vóór Woensdag.

Prijs der Advertentiën: van 1 tot 6 regels ƒ 1.—, elke regel meer 15 ets., behalve 45 ets. voor Zegelrecht en een N°. van het Blad. Brieven franco.

©e Jaargang’.

ZONDAG 2 Mei 1869.

N°. 1.

Tonnis te Utrecht, betreffende onbevoegden verkoop van geneesmiddelen in mengsels. Wij deelden in N°. 34 van den vorigen Jaargang de uitspraak der Utrechtsohe Eechtbank mede met betrekking tot eene overtreding van Art. 30 van Wet IV. Het zal zeker onzen lezers niet onbelangrijk voorkomen deze procedure in haar geheel, te kunnen nagaan, waartoe wij hen thans inde gelegenheid stellen. Zij levert werkelijk eene belangrijke bijdrage tot de interpretatie van het veelbesproken Art. 30. Wij voegen nog hierbij, dat de veroordeelde zich voor het verkrijgen van gratie tot Z. M. den Koning heeft gewend, opgevende, dat hij geheel ter goeder trouw gehandeld en niet geweten had eenig wetsartikel te overtreden. Naar wij vernemen is de gratie op dit verzoek gevolgd. Arrondisüemenh-Rechtbaitk te Utrecht, Kamer van Correctioneele zaken. Zitting van 3 December 1868. De Officier van justitie, eischer, tegen H. J. v.d. K., volgens opgave oud 39 jaren, winkelier en depothouder te Utrecht, beklaagde. De Eechtbank enz. Gezien de acte van dagvaarding, aan den bekl. geëxploiteerd, ten einde te worden terechtgesteld ter zake van, zonder apotheker of geneeskundige, tot het afleveren van geneesmiddelen bevoegd, te zijn, op 29 en 30 Juni 1868 in zijn winkel te Utrecht te hebben verkocht een pakje zoogenaamde santonin-chocolade, waarin bevonden is aanwezig te zijn 0,42 Ned. wichtje santoninum, en een dergelijk pakje zoogenaamde chinin-chocolade, waarin zich eene, wegens hare geringheid , niet te bepalen hoeveelheid chininum of sulphas chinini bevond; Gelezen een rapport, opgemaakt den 3a™ October 1868 door E. Mulder en J. H. van Harinxma, alsmede de eedsaflegging van voornoemde deskundigen voor den Eechter-Commissaris, dd. 23 Juli 1868; Gehoord de verklaringen der getuigen; Gehoord den bekl. in zijne antwoorden; Gehoord het requisitoir van den Officier van Justitie daartoe strekkende, met aanhaling van Art. 30 en 31 der Wet van 1 Juni 1865 {Stil. N°. 61), Art. 52 Strafrecht, Art. 207, 316 en 227 Strafvord., Art. 1 der Wet van 32 April 1864 {Stil. N°. 29) en de beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken, van 10, bekend gemaakt inde Staats-Courant san 19/30 November 1865, N°. 373, dat de Eechtbank den bekl. schuldig zal verklaren aan het wanbedrijf van het, zonder apothe-

ker of geneeskundige, tot het afleveren van geneesmiddelen bevoegd te zijn, verkoopen van geneesmiddelen, door den Minister van Binnenlandsche Zaken aangewezen, beneden de hoeveelheid, voor elk dier geneesmiddelen bepaald; en denzelven mitsdien zal veroordeelen tot betaling eener geldboete van ƒlO tot ƒ 200, alsmede inde kosten, des noods invorderbaar bij aantasting van persoon, met bepaling, dat de boete, zoo de veroordeelde haar niet betaalt binnen twee maanden na gedane aanmaning, zal worden vervangen door gevangenis straf geëvenredigd aan haar bedrag, en last tot teruggave der overtuigingsstukken; Gehoord het nader antwoord van den bekl. en zijne [ verdediging, voorgedragen door zijnen raadsman; Overwegende, dat de eerste get. ter terechtzitting onder gelofte (als zijnde Doopsgezind) heeft verklaard: dat hij, na ontvangst van eene circulaire van bekl., gelijksoortig aan de hem ter terechtzitting vertoonde, zich op den ggaten junj jp in zjjnen vvinkel ter dezer stede heeft vervoegd, en aldaar gekocht een pakje, bevattende volgens etiquette dein genoemde circulaire voorkomende santonin-ohocolade, hetwelk hij, in zijne betrekking van lid van den geneeskundigen Baad, ongeopend heeft ter hand gesteld aan den Officier van justitie; 0., dat de tweede get. ter terechtzitting onder eéde heeft verklaard: dat hij, na ineen boekje, van den bekL afkomstig, te hebben gelezen, dat hij chinin-chocolade verkocht, zich op den 80sten Juni 11. tot hem heeft begeven en van hem heeft gekocht een pakje, bevattende volgens opschrift chinin-chocolade, hetwelk mede door hem ongeopend aan den Officier van justitie is ter hand gesteld; O. dat de Heeren Prof. Mulder en de apotheker H. v. H., ter terechtzitting als getuigen en als deskundigen gehoord en beëedigd, hebben verklaard: dat zij op den 32sten Juli 11. van den Eechter-Commissaris voor strafzaken alhier ter onderzoek hebben ontvangen een verzegeld pakje, waarin twee ongeopende pakjes chocolade, het eene hebbende tot Opschrift // santonin-chocolade, wurm-chocolade, omnis tabula continet; 1 gram santonin” het andere: //chinin-chocolade, magen- und nervenstarkend. Omnis tabula continet I gram chininum sulphur.”; dat het eerstgenoemde pakje bevatte drie koekjes chocolade, gewikkeld in bladtin, waarvan hek ééne door hen qualitatief, de beide andere quantitatief zijn onderzocht; dat hun bij scheikundig onderzoek van de cluxtoTSP bleken, dat zich ineen der koekjes den, die in eigenschappen overeenkwa/en num, zijnde dezelfde zelfstandigheid i?