is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 13, 25-07-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACEIITISCH WEEKBLAD VOOR NEjDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhan-i Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenoineu te delaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang, zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur franco per post,/4.50. te Nijmegen, \6ó r Woensdag. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 6 regels ƒ1.—, elke regel meer 15 ets., en 10 ets. voor een N°. van het Blad. Brieven franco.

©° jaargang'.

ZONDAG 35 Juli 1869.

N°. 13.

Mededeclingen. Ingezonden stukken. De Commissie voor het leerling-apothekers-examen te Arnhem heeft 15, 16 en 17 Juli zitting gehouden. Er hadden zich 28 candidaten aangemeld, waarvan één vóór het examen kennis had gegeven niet te kunnen verschijnen, terwijl een ander hij den aanvang van zijn exalnen door ongesteldheid gedrongen werd zich te verwijderen. Onder de examinandi behoorden drie vrouwelijke. Slechts aan 10 der candidaten heeft de commissie vrijheid gevonden acten van bevoegdheid als leerling-apotheker uitte reiken. In overeenstemming met het artikel der wet en volgens een programma, door de vergadering der inspecteurs opgemaakt, had de Commissie hare eischen niet hoog gesteld, maar zij meende dan ook, dat aan deze eischen voldaan moest worden, wilde men de bedoeling der wet bereiken, namelijk aan de apothekers geschikte hulp in de apotheek, goede receptarii, te verschaffen. Met het oog op den geringen omvang der eischen, is de uitslag betreurenswaardig te noemen. Het bleek dat eenige candidaten volstrekt geene opleiding van hunne patroons hadden ontvangen of niet de minste moeite genomen hadden, zich eenigszins voor het examen voor te bereiden. De meest gewone synoniemen waren hun onbekend, de meest bekende simplicia vreemd. Er is voorgekomen, dat een candidaat geen fol. senn. Alex. of flores sambuci kende, terwijl een ander lycopodium voor acetas morphicus, semen colchici voor semen cydoniorum aanzag. Vooral bij die candidaten, welke enkel in apotheken van geneeskundigen, tot het afleveren van geneesmiddelen bevoegd, werkzaam waren geweest, was de mate van kennis en ontwikkeling uiterst gering. Van de vrouwelijke candidaten waren twee naar het oordeel der commissie niet genoegzaam voorbereid om te worden toegelaten, De derde vrouwelijke candidaat (mejufvr. H. Ch. ter Hogt, van Bennekom) daarentegen heeft in alle opzichten uitstekend voldaan. Het lezen van gedrukte en geschreven Latijnsche recepten geschiedde punctueel en met oordeel, de voorgelegde simplicia werden allen gekend en ook de lastigste synoniemen met het meeste gemak door den vrouwelijken mond uitgesproken. Ook bij het praotisch gedeelte van het examen, het gereedmaken vaneen paar voorschriften, bleek het der Commissie dat zulks met de meeste vaardigheid en nauwgezetheid geschiedde en eene dergelijke vrouwelijke leerling-apotheker in apotheken ten platte lande (alwaar toch inden regel hare •bestemming zal zijn) uitstekende diensten kan bewijzen. Als blijk, dat de eischen der commissie niet te hoog gesteld waren, kan dienen, dat twee jonge lieden van

nog geen 16 jaren het examen met goed gevolg en onder deze één zelfs het best van allen, hebben afgelegd. MIJNHEER DE REDACTEUR! Beeds meermalen is de wenschelijkheid eener splitsing van het zoo uitgebreide hulp-apothekers-examen geuit. Ik ook deel volkomen in dien wensch, en daarom las ik met genoegen dat de leden der commissie uit de Nederlandsehe maatschappij ter bevordering der pharmacie, blijkens het onlangs uitgebraoht rapport, diezelfde meening zijn toegedaan. In uwe beschouwing van dat rapport, in uw geacht weekblad hebt gij echter die splitsing bestreden, maar de reden die gij daarvoor opgaaft, hebben mij toch nog niet van mijnen wensch tot splitsing doen afzien. Vergun mij daarom u hierbij openlijk te openbaren, hoe ik die splitsing gaarne zou wenschen en de reden, die ik daarvoor heb. Dezelfde splitsing die voornoemde commissie heeft voorgesteld wenschte ik ook: namelijk ineen litterarisch gedeelte, met inbegrip van stel- en wiskunst; en ineen natuurkundig gedeelte, omvattende vele andere inde niet vermelde vakken. leder oandidaat kan vrijheid gelaten worden het examen ineens of tweemaal af te leggen, mits bij aangifte aan de commissie op te geven, of hij het eerste gedeelte of het geheele examen wensoht af te leggen. Heeft de candidaat met goed gevolg het eerste gedeelte afgelegd, dan wordt hem kosteloos een getuigschrift uitgereikt. De commissie zou dan even als dit jaar hen het eerst kunnen examineeren, die het eerste gedeelte wenschen af te leggen. De mogelijke splitsing die u opgaaft, van het eerste gedeelte inde voorjaars zitting en het tweede gedeelte inde najaars zitting der commissie af te leggen, zou mij minder doelmatig voorkomen. U zeidet, de commissie kan nu reeds zulke splitsing toelaten. Ja maar zal zij dat altijd doen? De commissie voor dit jaar misschien, maar die voor toekomend jaar en andere jaren ook ? Wie waarborgt ons zulks ? Inde algemeene vergadering der Nederlandsehe maatschappij ter bevordering der Pharmacie op dato 25 Juni 1868, is ook Professor van der Boon Mesch, namens het hoofdbestuur tegen deze splitsing geweest, omdat daardoor onnoodige vermeerdering van uitgaven èn voor de regering èn voor de candidaten zoude, ontstaan. Ik geloof echter dat zulks niet zal zijn. Immers de commissie zal die candidaten toch eens moeten examineeren in het litterarisch gedeelte, en wat de candidaten be-