is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 15, 08-08-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mauraené heeft stikstofoxydulegas (vroolijk makend gas) opgelost in wijn en bevonden , dat deze oplossing in hooge mate .de opwekkende eigenschap van het gas < bezit. Amyl-alcohol wordt volgens Hager het eenvoudigst van aethyi-alcohoi gescheiden door den wijngeest uiteen waterbad van 9B°C. te distilleeren, in het terugblijvende eene overmaat van soda-salpeter te brengen en dezen onder matige verwarming zooveel mogelijk op te lossen. De wijngeestige oplossing van soda-salpeter scheidt zich af en daarboven drijft de amyl-alcohol, die naar het volume quantitatief kan bepaald worden. Om kurken stoppen bij scheikundige apparaten voorde werking der dampen van kokend salpeterzuur en dergelijke stoffen te beschutten, wordt door Eairthorne aanbevolen, ze vóór het gebruik ineen mengsel van 1 deel geconcentreerde oplossing van waterglas van den handel met 3 deelen water twee tot drie uren lang te koken, na het drogen met een mengsel van waterglas en glaspoeder, van de consistentie van stopverf, op de aan de dampen blootgestelde zijde te bedekken en deze laag met eene oplossing van chlooroaloium te wasschen, waarna zij spoedig hard wordt. Eene aldus toebereide kurk was slechts zeer weinig aangetast, nadat zij 4 uren boven kokend salpeterzuur en 10 uren boven warm' salpeterzuur had gestaan. Ook is de opgegeven massa zeer geschikt tot het luteeren van scheikundige toestellen. Om het gehalte van gekleurden azijn aan azijnzuur door titreeren te kunnen bepalen is door Muller aanbevolen, bij den azijn een weinig salmiak te voegen en onder verhitting der vloeistof uit de burette zoolang sodaloog te doen vloeien, totdat ontwijkende ammoniakdampen rood gemaakt lakmoespapier blauw kleuren. Om ook volgens hetzelfde beginsel alcalische vloeistoffen te kunnen

titreeren, voegt dezelfde schrijver er een weinig azijnzure soda bij en laat dan onder verhitting normaal-zwavelzuur uit de buret vloeien, totdat de ontwijkende dampen door blauw lakmoespapier een gehalte aan azijnzuur doen herkennen. Gevaarlijk tandpoeder. Inde laatste zitting der Sodété de Pharmacie te Parijs werd medegedeeld, dat onlangs als tandpoeder was voorgeschreven een mengsel van chloras kallens en catechu. Geen wonder, dat bij het ondereenmengen dezer ingrediënten inden mortier eene hevige ontploffing plaats vond. Verscheidenheden ■ Verschillende koolwaterstoffen kunnen volgens Berthelot onmiddellijk en zonder verlies van koolstof geoxydetrd worden en aanleiding geven tot de vorming van neutrale lichamen, zoo 'als aldehyden en gelijksoortige verbindingen. Deze oxydatie geschiedt door de eerste werking van gekristalliseerd chroomzuur, opgelost in eene kleine hoeveelheid water. Zoo gaat aethyleen (volkomen van aetherdamp bevrijd door herhaalde wasschingen met geconcentreerd zwavelzuur) bij 120° C. langzaam over in aldehyde: C2 H4 + O = C2 H4 O. Propyleen gaat bij de gewone temperatuur, na eenige uren met het reactief in aanraking geweest te zijn, over in netton: c3h6 +o = c3h60. Amyleen wordt reeds bij de gewone temperatuur hevig aangetast en er ontstaan producten, waarschijnlijk afkomstig van de ontleding vaneen gevormd aceton van de formule; C5 HlO O.

Acetyleen levert mierenzuur en koolzuur. Gekristalliseerd campheen wordt, veel gemakkelijker dau door platinumzwart, door chroomzuur overgebracht in kamfer: Clo Hl 6 -f- O— Cm hl6o. Deze oxydêerende werking van het chroomzuur alleen is niet dezelfde als die van het mengsel van bichromas kallens en zwavelzuur, dewijl in het laatste geval de bijzondere werking van bet zwavelzuur en de warmte, door de inwerking van het zwavelzuur op den bichromas kallens geboren, tevens in rekening moeten worden gebracht. De Polarislroboaicter is een werktuig, dat dient voor de quantitatieve bepaling der suiker in vloeistoffen. Het onderscheidt zich van den toestel van Soleil, die tot gelijk doel veelvuldig inde suikerfabrieken gebezigd wordt, doordat bij het plaatsen der suikeroplossing in den polaristrobometer donkere strepen op het lichte veld te voorschijn treden, die men bij het werken van den toestel doet verdwijnen, terwijl bij den saccharimeter van Soleil de ongelijke kleuring van twee kwartsplaten, dooide suikeroplossing voortgebracht, verdwijnt, en beide gelijk van kleur verschijnen. Het instrument, dat volgens Hager niet kostbaar is en waarvan het gebruik spoedig kan worden aangeleerd, zon ook zeer geschikt kunnen dienen tot het onderzoek van diabetische urine. Balata is een handelsproduct, dat in eigenschappen tussohen caoutchouk en gutta-percha instaat. Het wordt uit het ingedroogde melksap van den zoogenaamden Bully-tree (Sapota Muelleri), eene Sapotacëe over geheel Guyana verspreid, verkregen en hoofdzakelijk van Berbice naar Europa gebracht. Bij scheikundig onderzoek door Sperlich is gebleken, dat het een mengsel is van eene geringe hoeveelheid vaneen znurstofhondend lichaam

met eene koolwaterstof, die in bestanddeelen met guttaperoha overeenkomt. Als reagens op de aanwezigheid van kooloxydegas inde dampkringslucht is door Böttger eene oplossing vanpalladiumchlorure aanbevolen. Deze oplossing wordt bruin, zwart en geeft zelfs een neerslag, naar gelang minder of meer sporen van kooloxydegas als producten van kunstmatige verhitting of verlichting in eene kamerlucht aanwezig zijn. Boekaankondiging. Beknopt leerboek der scheikunde volgens de nieuwste beschouwingen der wetenschap door 11, D, Roscoè, Professor inde scheikunde aan het Owens College te Manchester, bewerkt naar de 2de .Duitsche uitgave van Carl Schorlemmer, door Br. 11. J■ Menal da van Schouwenburg, Leer aar inde scheikunde en Nat. Historie aan de 11. Burgerschool te Dordrecht. ,Met talrijke afbeeldingen. Eerste Deel, \ste Gedeelte. Dordrecht F. K. Braat, 1869. Wanneer men het in Duitschland, alwaar de schei: kunde zoovele waardige vertegenwoordigers vindt, nuttig j heeft geacht een werkje uit het Engelsch over te brengen | en deze vertaling aldaar reeds binnen een jaar een tweeden druk beleeft , dan behoort zulks , zeker wel tot de gunstigste antecedenten. Onder do leerboeken, die de nieuwe richting der scheikunde voor het elementaire onder■ richt tot grondslag nemen, is ons werkelijk dan ook . geen geschikter voorgekomen dan het werkje van Kosi coë, en wij meenen, dat de heer Menalda van Schouwenburg een goeden arbeid heeft verricht het in onze taal