is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 17, 22-08-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of den Gouden Eegen. 16 Schoolmeisjes van 3—13 jaren gebruikten het zaad dezer plant en ondervonden allen ernstige verschijnsels der vergiftiging. Braakmiddelen, benevens mostaard en ammonia liquida onder den neus gehouden, brachten na epnige dagen bij allen herstelling aan.

Als nieuw) reactief, om brucine van morphine te onderscheiden, wordt door Cotton liet volgende aanbevolen. Indien men bij de (40—60°) warme oplossing van brucine in salpeterzuur eene geconcentreerde oplossing van sulphohydras natricus voegt, dan wordt het . mengsel eerst violet en vervolgens groen, indien bet alcalisch zout in overmaat is. Wordt er een verdund zuur bijgevoegd, dan verkrijgt het mengsel eene rosékleur onder ontwikkeling van zwavelwaterstof. De groene kleur verdwijnt van zelf na een paar dagen, terwijl zich een groen praecipitaat afzet. Is de bewerking goed geleid, dan zijn 2 milligrammen brucine voldoende, om eene halve liter water te kleuren. Dit reactief heeft volstrekt geeire werking op de oplossing van morphine in salpeterzuur. Persoonlijke aangelegenheden. Te Arnhem heeft zich als apotheker gevestigd de heer J. J. Vriens. Het is de tweede nieuwe apotheek, die aldaar binnen eenige maanden geopend wordt. ïe Dordrecht zullen zich met 1 Augustus twee gevestigde apothekers, de heeren A. Kluit Az. en J. A. J. van de Yen assooiëeren, om de zaken onder de firma Kluit en van de Ven voort te zetten. Op dien datum wordt de apotheek inde Gravenstraat gesloten en verplaatst naar de Wijnstraat over ’t Scheff'ersplein B 311. — ‘ EBEA T ü M. In No. 16 staat, pag. 3 kolom I, regel -8 en 11 van beneden: //acetylzuur van potassium,” moet zijn: " acetyluur van potassium.” Nog zijn wij verplicht te rectificeeren, dat het bericht in dat nommer over oorallinum flavum en paeoninum en over actas ferrosus niet afkomstig is van den heer Stheeman te Meppel, maar van gezegden heer te Winschoten. Advertentlën. APOTHEEK. lemand, de receptuur kundig, wenschte tegen P°. Öctober PLAATSING ineen APOTHEEK te Amsterdam, tegen billijke voorwaarden, met waarneming der klinische lessen en vrijen tijd tot studie. Brieven franco, onder Letter C. F., bij den Boekhandelaar G. D. BOM, Damrak, H. 117. apotheek. Een jong mensch, voorzien van goede getuigen, gedurende geruimen tijd in eene Apotheek en Drogistwinkel werkzaam en volkomen bekend met de receptuur en alle andere werkzaamheden, zag zich gaarne tegen November geplaatst als BEDIENDE. Adres franco, onder Letter A., bij den Boekhandelaar K. W. PICKHARDT, te ’s Gravenhage. ApOTHEEK Een geëxamineerd LEERLING-APOTHEKER zag zich gaarne, het liefst in ééne der 3 universiteitsteden, GEPLAATST, mits gelegenheid hebbende tot bijwoning der lessen. Adres, onder Lett. A., den Heer PESSENBACHER, Groote Stokstraat, te Maastricht.

Magazijn van Chemische, Physische, Pharmaceutische Apparaten en Utensiliën. Uitvoerige Prijscouranten op franco aanvrage verkrijgbaar. Arnhem, 1869. J. C. Th. MARIUS. MEDIO SEPTEMBER. Een geëxamineerd APOTHEKER, als PROVISOR in Zeeland werkzaam, zoekt VERPLAATSING, liefst bij eene Weduwe In zijne vorige en tegenwoordige betrekking kunnen informatiën genomen worden. Brieven franco, Letter R., bij den Boekbinder K. J. PERVOOST te Middelburg. Op een welvarend dorp, inde Provincie Gelderland, wordt TE KOOP aangeboden: eene solide APOTHEEK, ingericht volgens de nieuwe wet en welke een fatsoenlijk bestaan oplevert. Brieven franco, Letters K. S., bij den Boekhandelaar D B. CENTEN, te Amsterdam. A. W. lIAIM UA VV Apotheker te Utrecht, verlangt liefst spoedig, een JONG MENSCH, goed kunnende recepteren, wien des verkiezende, gelegenheid zal worden gegeven tot verdere studie. ■ Brieven franco. EEN APOTHEKERS OPSTAND wordt gevraagd, met of zonder medicamenten. Brieven franco, Letter M., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. WITTE INKT. Daar de door ons gebezigde WITTE INKT van , verschillende zijden de aandacht tot zich getrokken ! heeft, wegens zijne helderheid en duidelijkheid, heb| ben wij dit praeparaat (in fleschjes a 30 Cts. en 50 Ots.) bii ons verkrijgbaar gesteld. Boesborgh, G. W. GAUDRI & ZOON. 'TOESTELLEN a CILINDEE (Système Comprimé) Ter bereiding van KTJNSTMINERAALWATER van het huis Vve P. SAVARESSE & FILS, alsmede TOESTELLEN {Système continu) van de Heeren HERMANN, LACHAPELLE & Ch. GLOVEE, te Parijs, zijn steeds verkrijgbaar bij J. WILLAARS & C°., Doelenstraat, B 89, te Amsterdam. SYPHONS a BASCULE en a PISTON, alles tegen fabrieksprijs. Bij den Boekhandelaar H. KUIPERS te Leeuwarden en verder alom is verkrijgbaar: HANDLEIDING TOT HET lEERLING-APOTHEKERS-EXAMEN, HOOR' P. GEERT S. Prijs ƒ -,60. Bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam komt van de pers : EERSTE BEGINSELEN DEK QUALITATIEVE ANALYTISCHE SCHEIKUNDE. DOOR Dr. H C DIBBITS, Zeeraar inde Scheikunde aan de Hoogere Burger school te Amsterdam. Prijs ƒ 0,90. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.