is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 21, 19-09-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

standigheid verdwijnt hoe langer zoo meer en er blijft eene ijzerverbinding terug, die voor een gedeelte, wanneer het schrift oud genoeg is, niet meer door zuren wordt aangetast. 'Wanneer men nu een blad ongelijmd papier met verdund zoutzuur (1 volume zuur uit

den handel en 12 deelen water) bevochtigt, dan kunnen met de gewone pers op zulk papier afdrukken van geschriften verkregen worden, die niet hoven de 8 a 10 jarenoud zijn, en wel bijna even gemakkelijk, als men op een slechts met water bevochtigd papier van versoh schrift een afdruk verkrijgt. Indien het geschrevene echter ouder is, dan verkrijgt men ook bij het aanwenden van het zoutzuur nog slechts moeilijk copieën. Zoo gaf bijv. een schrift, dat 30 jaar oud was, slechts een onleesbaren afdruk en een authentiek geschrift van 1787 nauwelijks waarneembare sporen. Bij het wassohen van het schrift met verdund zoutzuur, staat de zaak juist, omgekeerd. Schrift, dat eenige maanden tot 10 jaren oud is., verdwijnt, nadat men het eenige uren of dagen in het verdund zuur gebracht heeft, terwijl een schrift, dat 30 jaar oud was, nog na eene maeeratie van 14 dagen leesbaar bleef. Zuringznur, zwavelzuur of salpeterzuur geven hetzelfde resultaat als zoutzuur. De eerst opgegeven methode is geschikt, om afdrukken te verkrijgen, wanneer deze op met water bevochtigd papier niet meer ontstaan. Om het papier van het origineele stuk voor verdere vernietiging door het zuur te beschermen, neutraliseert men de geringe sporen van het laatste, door het blad boven een schaaltje met ammonia liquida te houden. Door Sohwarz wordt de volgende interessante proef opgegeven. Men smelt salpeter ineen platinakroes tot matige roodgloeihitte en leidt door middel eener glazen' buis gedroogd waterstofgas inde gesmolten massa. Wanneer de massa de noodige temperatuur bereikt heeft, verbrandt elke gasbel met een violet licht en met een sterken knal, zoodra zij uit de gesmolten massa komt. Het schijnt, dat de zuurstof, die zich ontwikkelt, met de waterstof knalgas vormt. De verdampte potassa veroorzaakt de violette kleur der vlam. Laat men het gas snel toestroomen, dan kan men daarmede achtereenvolgens kleine explosies veroorzaken, die als een verwijderd onregelmatig geweervuur klinken. De proef is eene vereenvoudiging der methode van denzelfden schrijver, in No. 49 van den vorigen jaargang beschreven, om nitris kalicus te bereiden door salpeter door middel van waterstofgas te reduceeren. In Nassau zullen de wateren der bronnen van Selters, Ems en Schwalbach, alsmede de overige talrijke mineraalwateren dezer streek, voortaan niet meer enkel inde tot heden gebruikelijke kruiken, maar ook op flesschen naar het model der Vichy flesschen én met metalen capsules gesloten, verzonden worden. Xylidinerood is eene kleurstof, verkregen dooreen mengsel van xylidine en aniline met de gewone agentiën, die voor de bereiding van rosaniline gebezigd worden, tot kokens te verhitten. Het mengsel neemt dadelijk eene prachtige karmozijnroods kleur aan. De kleurstof is homoloog met het rosaniline. (Xylidine: C 8 Hu N = C 8 Hg, NH2 is een amide, hetwelk ontstaat bij de behandeling van nitroxylol met reduceerende middelen , ter-

wijl nitroxylol een substitutieproduct: 08 H9 (NOJ, is van het xylol: C 8 HIO, eene . stof, die inden onzuivere» houtgeest voorkomt). Volgens Eammelsberg wordt watervrije jodas kalicus, (KJO3) evenals chloras kalicus, bij verhitting ontleed in zuurstof en jodetum kalicum. Het laatste is neutraal, er wordt geen jodium vrij, en er ontstaat bij geene periode der verhitting een overjoodzuur zout. Jodas nalricuH (Na J03) verliest bij verhitting van het jodium en l van de zuurstof en er blijft terug Nas J6 03, dat waarschijnlijk te beschouwen is als joodsodium met sodiumperoxyde (6 Na J -)- Na2 03). : Door Prilleux is medegedeeld, dat het hem gelukt is onder den invloed van kunstmatig licht, (magnesiumlicht, : electrisch licht, ja zelfs gaslicht) het koolzuur door de plan ten. te doen ontleden. Den tak eener Potamogeton | ontwikkelde onder den invloed van het kunstmatig licht bellen van zuurstofgas, zoo gelijk in grootte, dat het voldoende was het aantal te tellen, om het gas te meten. In het zonlicht was het aantal gasbellen binnen een gegeven tijd 32, onder den invloed van het elcctrisch licht 11. Zoo ook heeft Hervé Mongon proeven medegedeeld, waaruit bleek, dat onder den invloed van kunstmatig jicht cldorophyl wordt voor (gebracht. Naar de tuinbouw- tentoonstelling te Hamburg is dooiden hortulanus W. Hochstetter een eigenaardig herbarium van Coniferen gezonden. Dit herbarium stelt op 246 groote tafelen van bordpapier even zoovele soorten dezer plantenfamilie voor, zeer fraai en naar de natuur gearrangeerd met takken, bloemen, katjes, vruchten en zaad. Door Braun is eene nieuwe reactie op gbud opgegeven, gegrond op de afscheiding van goud uit goudsulfide, dat opgelost is in sulphohydras ammonicus, door middel van metallisch zink, waarbij het zink inde plaats van het goud inde verbinding treedt. De oplossing van goudsulfide in sulphohydras ammonicus wordt eenvoudig verkregen dooreen goudbevattend vocht met eene overmaat van sulphohydras ammonicus te behandelen. Men brengt in deze oplossing zink met eene zuivere oppervlakte, en zal weldra zien, dat deze oppervlakte met eene meer of minder dikke goudhuid wordt bedekt. De bewerking moet ineen gesloten vat geschieden en de oplossing moet hebben plaats gehad met geel sulfhydraat, vrij van polysulphureet. 1-Droppel der goud'oplossing in 20 C. C. sulphohydras ammonicus geeft, na 48 uren met het zink in aanraking te zijn gew-eest, een goudvlek, die men door wrijven glanzend kan makenj Ook tin, arsenik en antimoon maken de oplossing van goudsulphide in sulphohydras ammonicus troebel. Om zink te titreeren wordt door Benard eene methode beschreven, gegrond op de onoplosbaarheid van den witten neerslag, dien een zinkzout met ferrooyanetum kalicum geeft, in ammonia liquida. Men gaat op de volgende wijze te werk, om bijv. het zink ineen mineraal te bepalen. Men lost 1-2 gram van het mineraal in koningswater op en slaat met ammonia liquida neder, terwijl men het praeoipitaat door eene overmatige hoeveelheid ammonia weder doet oplossen. Bij de gefiltreerde oplossing worden 25 C. C. gevoegd eener oplossing van ferrooyanetum kalicum, die 150 grammen op 1 liter bevat. Men brengt de vloeistof tot 250 C. C., filtreert,