is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 30, 21-11-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACEIMSCH WEEKBLAD

YOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. 1. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen. Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhan- j Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te delaar D. B. CENTEN te Amsterdam, Prijs per Jaargang,’ zien, gelieve men franco in te zenden aan den Eedacteur franco per post, / 4.50. | te Nijmegen, vóór Woensdag. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 6 regels ƒ1.—, elke regel meer 15 ets., en 10 ets. voor een N°. van het Blad. Brieven franco.

©e Jaargang1.

ZONDAG 31 November 1869.

N°. 30.

Mededeelingen. Ingezonden stukken. In het verslag der Tweede Kamer betreffende Hoofdstuk Y der Staatsbegrooting, Medische politie, werd aangedrongen op herziening althans van sommige bepalingen, O. a. wees men op de onbillijkheid voor Apothekers, uit het 3de lid van art, 6 der Wet van 1 Juni 1865 voortvloeiende. //Elk ander winkelier,’1 zegt het Verslag »mag geneesmiddelen verkoopen, waarvan de samenstelling hun onbekend is en apothekers niet. Men achtte (fit ook strijdig met de bedoeling des Wetgevers.” Dit is ook altijd onze meening geweest, doch wij verlangen niet eens, dat aan apothekers het recht gegeven worde, geneesmiddelen te verkoopen, waarvan de samenstelling hun onbekend is, die zij op goede trouw moeten verkoopen en voor wier deugdelijkheid zij niet kunnen instaan. Wij vragen enkel, dat de Eegeering ons in onze rechten handhaaft en-geene onbevoegde concurrentie naast ons gedoogt. Betreffende het adres, waarvan het concept in het vorig nommer gevonden wordt, kunnen wij vermelden, dat wij reeds 4 adressen van adhaesie ontvingen, namelijk een uit Utrecht met 29 handteekeningen, een uit Middelburg met 6 handteekeningen, een uit Ehenen met 2 handteekeningen en een uit Hoogeveen (Drenthe) met 2 handteekeningen van collega’s voorzien. Bovendien werd ons van twee plaatsen bericht gegeven, dat adhaesie-adressen spoedig konden worden tegemoet gezien, o. a, van het Pharmacentisch Gezelschap te Dordrecht, hetwelk ons echter in bedenking geeft, ons onmiddellijk te wenden tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal, omdat uit hetgeen de Minister inde Memorie van Beantwoording als zijn bepaald gevoelen heeft te kennen gegeven, voor de pharmaceuten geene gunstige beschikking te wachten is, terwijl het Hoofdstuk nog inde Kamer moet behandeld worden. Wij meenen dat wij ons aan den vorm moeten houden , en het adres aan de Eegeering opzenden. Wij zullen echter niet alleen een afschrift van dit adres aan de Tweede Kamer zenden, maar daarbij tevensmet beleefden aandrang de medewerking der leden inroepen. lETS OVER DE PRIJSBEPALING DER GENEESMIDDELEN. De wensch, inden laatsten tijd vooral geopenbaard, om meer gelijkvormigheid inden prijs der gereedgemaakte recepten te brengen, is tot nog toe niet vervuld en loopen de gevoelens daaromtrent nog al uiteen. Inden regel bestaat er geen punt van uitgang noch principe, waardoor de een niet zelden tot zeer lage, de ander tot buitensporig hooge prijsbepaling komt. Zeker ware het te wenachen dat er uniformiteit kon tot stand komen, vooral ten opzichte van het publiek, wiens vertrouwen hier en

daar geschokt moet worden door die soms zoo uiteenloopende berekening, waarvan het niet noodig zal zijn voorbeelden bij te brengen. De redactie van het Pharinaceutisch Weekblad schijnt ook huiverig het initiatif te nemen en een voorstel te doen. Ik geloof dan ook dat de zaak vrij wat bezwaren oplevert, niet het minst omdat een gemoedelijk pharmaceut bij zijne prijsbepaling den stand zijner begunstigers ongaarne uit het. oog verliest Men heeft wel eens aangedrongen op eene taxe, naar welke de geneesmiddelen zouden berekend worden, waarbij dan tevens remuneratie voor het gereed maken, doch hoe wenschelijk ook in sommige opzichten, geloof ik toch dat er nog al iets tegen is en dat velen, even als de kikvorsch inde fabel, zich zouden beklagen, als er eens van regeringswege eene taxe werd vastgesteld, ofschoon dat natuurlijk met eene beperking van het getal apothekers zou moeten gepaard gaan. Het is velen niet onbekend dat men met de taxen van regeringswege, in Pruisen en Oostenrijk verplichtend, in het geheel niet wegloopt. Om daarvan iets meer te weten nam ik de Pruisische taxe van 1868, met de wijziging van dit jaar ter hand en vergeleek die- met onze gewone prijsbepalingen. Ofschoon nu een beperkt getal apotheken de zaak uiteen geheel ander oogpunt moet doen beschouwen, zoo geloof ik tevens dat er wel eenige grond tot klagen bij onze Duitsche kunstgenooten is. Tot voorbeelden moge het volgende strekken: Onder de algemeene bepalingen komt voor dat bij tweederlei prijs, nl. van minima en maxima, de laatste alleen geldt voor die hoeveelheid en daar beneden, terwijl de eerste moet gevolgd worden ter berekening van de aangegeven hoeveelheid en daar beneden. Zoo wordt bv. Lapis Infernalis, het decigram berekend met 4 penningen of 2 cents, en 9 decigrammen, bv. met 2 grosschen en 8 penningen d. i, 16 cents in plaats van 9X 4 penningen of 1 8 cents. 2°. Het minimum inde prijsbepalingen is 3 penningen of H cent, terwijl breuken van penningen als een gehééle penning berekend worden. 3°. Aan privaat personen mogen de Apothekers de artsenijen noch boven, noch onder de taxe verkoopen. Bij leverantie van artsenijen aan zieken, die op staatskosten of voor rekening van armenzorg worden verpleegd is een rabat van hoogstens 25 £ toegestaan. 4°. Als de prijs der artsenij beneden 60 cents blijft, worden I—s penningen als 6 penningen en 7—ll als een heele grosschen of 12 penningen berekend. _ s°, De prijs bóven 60 cents zijnde, vallen I—s penningen weg, terwijl 7—ll penningen als een halve grosschen gelden. Bij vette- en zware vlugtige oliën en tincturen worden 20 droppels gelijk een gram (wigtje) =16,36 grein berekend. 6°. Aqua Communis filtrata is vastgesteld op 1 penning pr. 30 grm. dus omtrent 1 et. pr. 2 med. oneen. Dit artikel bij Infusa, Decocta, Emulsies gebruikt, blijftin die gevallen buiten berekening. 7°. Artikelen die op de taxe ontbreken, bv. wijn, alcohol enz. worden door den apotheker zelf berekend, doch daarvan op het recept aanteekening gehouden.